Parenteel van N.N. Ripperda

I. N.N. Ripperda, tr. N. N..
Uit dit huwelijk:
1. Unico, volgt IIa.
2. Margaretha, volgt IIb.

IIa. Unico Ripperda, hoofdeling en proost te Farmsum, geb. omstr. 1335, ovl. mogelijk als gevolg van de val van borg Farmsum 1400, tr. Hayen (?) Addinga van Westerwolde, dr. van Adde of Hayo Eggeriks, heer van Wedde en Westerwolde, hoofdeling te Reiderland.
Uit dit huwelijk:

IIIa. Hayo Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. omstr. 1365, ovl. omstr. 1435, tr. N.N. Addinga van Westerwolde (?), dr. van Hicko Abdena en Fossa von Beninga zu Grimersum.
Uit dit huwelijk:

IV. Bolo Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. omstr. 1395, ovl. tussen 20 juni 1465 en 23 sept. 1471, tr. (omstr. 1422) Hille Wigboldes, geb. omstr. 1400, ovl. tussen 12 febr. 1435 en 1474, dr. van Bartold, hoofdeling, en N.N. Huinga.
Uit dit huwelijk:
1. Unico, volgt Va.
2. Ecca Ripperda, geb. omstr. 1430, tr. Ocke tho Loquard, hoofdeling te Loquard, Rysum en Loppersum, geb. omstr. 1415, zn. van Brunger von Loquard en Tetta tom Broke.
3. Wiska, volgt Vb.

Va. Unico baron Ripperda, hoofdeling te Farmsum en Oosterwijtwerd, geb. omstr. 1425, ovl. aan de pest 1474, begr. Farmsum, tr. (10-02-1452) Ulske Ukena, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Herwen, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde, geb. omstr. 1431, ovl. Kasteel Boxbergen omstr. 1515, dr. van Focko, heer van Brokum en Aurich, hoofdeling te Leer, praktisch alle protestantse vorstenhuizen zijn verbonden aan Focko Ukena (via de Cirksena’s, graven c.q. vorsten van Oost-Friesland), en Hiddeke Tho Wijtwerd, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, Garreweer, Dijkhuizen en Winsum.
Uit dit huwelijk:
1. Focco, volgt VIa.
2. Hayo, volgt VIb.
3. Hiddeke, volgt VIc.
4. Hilania barones Ripperda, geb. omstr. 1459, ovl. vóór 23 juni 1502, tr. Johan van Buckhorst, heer van Boxbergen, geb. omstr. 1460, zn. van Herman, heer van Buckhorst, Zalk en Veekaten, en Katharina van Keppel, erfvrouwe van Boxbergen (telg uit het Westfaalse geslacht Von Keppel zu Nienborg) en gesch. echtg. van Margaretha Sonoy.
5. Eggerik, volgt VId.

VIa. Focco baron Ripperda, heer van Winsum en Rees (in het hertogdom Kleef), geb. Farmsum tussen 1453 en 1456, hoofdeling te Farmsum en proost te Loppersum, ovl. Winsum 29 juni 1480, tr. Frouwke Onsta van Sauwerd, geb. omstr. 1460, ovl. 25 mei 1477, dr. van Abel en Hille Jarges.
Uit dit huwelijk:

VIIa. Peter baron Ripperda, heer van Winsum, geb. Winsum omstr. 1476, ovl. tussen 13 febr. 1504 en 1516, tr. (omstr. 1498) Joanna Schaffer, geb. omstr. 1476, ovl. omstr. 1510, dr. van Johan ridder Rengers, heer van Scharmer en Dijksterhuis, en Heile Wigboldes.
Uit dit huwelijk:
1. Frowke barones Ripperda, ovl. kinderloos, tr. Egbert von Oldenburg.
2. Hille, volgt VIIIa.
3. Focco, volgt VIIIb.

VIIIa. Hille Ripperda, tr. Abel Tamminga, hoofdeling op de Tammingaborg te Hornhuizen, geb. 1498, ovl. Hornhuizen 1549, zn. van Allert en Gesina Coenders.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Tamminga, tr. 1e Claes Cater (VIIe,1); tr. 2e Diederick Coenders van Helpen, zn. van Evert en Wilhelmina Schaffer.
2. Onno Tamminga.

VIIIb. Focco baron Ripperda, heer van Winsum, geb. door middel van een keizersnee geboren omstr. 1500, ovl. na 12 febr. 1552 (wellicht 1565/1566), tr. (1533) Anna van Ewsum, erfvrouwe van Peize, geb. omstr. 1510, dr. van Wigbolt, heer van Ewsum, Middelstum en Nienoord, en Betica (Beetke) Aylkema van Rasquert, erfvrouwe van Rasquert, Grietman (sic) van Vredewold.
Uit dit huwelijk:
1. Onno baron Ripperda, heer van Winsum, geb. omstr. 1534, ovl. tijdens de slag op de Hardenberger Heide 17 juni 1580.
2. Wigbolt baron Ripperda, geb. omstr. 1535, ovl. Haarlem 16 juli 1573.
3. Peter, volgt IXa.
4. Asinga, volgt IXb.
5. Johanna Elisabeth, volgt IXc.

IXa. Peter baron Ripperda, geb. omstr. 1536, ovl. Oost-Friesland vóór 1585, tr. 1e 12 okt. 1554 Evertje Tamminga tot Bellingeweer, geb. omstr. 1530, dr. van Onno en Hilla Schaffer; tr. 2e Frouke van Burmania, ovl. 1565, dr. van Joost en Baef Cater tot Reitsemaborg; tr. 3e vóór 1572 Tetta von Frese, dr. van Wilcko en Katherina zu Inn- und Knyphausen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna barones Ripperda, ovl. kinderloos.
2. Onno baron Ripperda, geb. omstr. 1555, ovl. Oldersum (verdronken) 1586.
3. Helena of Hille, volgt Xa.
Uit het derde huwelijk:
4. Wilcko baron Ripperda, ovl. jong.

Xa. Helena of Hille barones Ripperda, geb. omstr. 1557, tr. 1588 Reynier of Reint Alberda, heer van Hemmen en Spijck, zn. van Derk en Hille Broersema tot Barnwert.
Uit dit huwelijk:
Derck Alberda, heer van Hemmen, ovl. 1640, tr. Agnes van Bassenn, dr. van Johan en Anna van Brienen van Musschenberg.

IXb. Asinga baron Ripperda, heer van Winsum, geb. omstr. 1537, ovl. vóór okt. 1574, tr. omstr. 1560 Bauwe Cater, geb. omstr. 1530, dr. van Luert, heer van Fraem, en Margaretha Addinga van Westerwolde.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, volgt Xb.
2. Focco, volgt Xc.
3. Luirdt, volgt Xd.

Xb. Anna Maria barones Ripperda, ovl. Borg De Brake te Obergum 1650, tr. 1e Groningen 18 febr. 15981 Wessel Harderwyk genaamd Ganseneb, heer van De Brake, geb. Unkenburg (Harderwykenburg) te Leer, ovl. 1635, zn. van Diederich en Armgard Unken; tr. 2e Groningen 27 juli 16342 Abel Lewe, heer van De Blauwborg, zn. van Seino en Teteke Entens.
Uit het tweede huwelijk:
1. Margaretha Lewe, geb. aan de Vismarkt, Groningen, ged. A-Kerk, Groningen 24 okt. 1641.3
2. Adolph Lewe, geb. aan de Vismarkt, Groningen, ged. A-Kerk, Groningen 17 nov. 1644.4

Xc. Focco baron Ripperda, ovl. omstr. 1619, tr. 1610 Catharina van Hettinga, ovl. 31 dec. 1618, dr. van Taco en Neelcke Goverts.
Uit dit huwelijk:
Cornelia barones Ripperda, ged. Leeuwarden 11 jan. 1609, tr. Leeuwarden 4 aug. 1648 Ritske van Sappema, heer van Oldewolde en de Holdinga-State te Dongeradeel, zn. van Binnert en Rixt van Hettinga.

Xd. Luirdt baron Ripperda, heer van Winsum, ritmeester in Statendienst onder Eilcko Onsta van Sauwerd. Hij erfde in 1610 de Borg Ewsum van zijn neef Caspar van Ewsum, ovl. 1617, tr. Ida Lewe van Zandeweer, dr. van Jurgen, heer van Zandeweer, en Teteke Jarges of Bywe Schaffer.
Uit dit huwelijk:
1. Asinga baron Ripperda, ovl. kinderloos na 1 mei 1651, tr. Zutgera Clant van Lulema, ovl. na 1651, dr. van Johan en Hille Clant.
2. Elisabeth, volgt XIa.
3. Focco baron Ripperda, tr. (ondertr. Groningen 28 maart) 1640 Mechteld van Vilsteren, erfvrouwe van Emmersgraven, douairière Van Moudijck thoe den Kruitenberg, ovl. juli 1656, dr. van Albert en Elisabeth van den Steenbergen.
4. Georg of Jurrien, volgt XIb.
5. Maria Johanna barones Ripperda, ovl. 1691, tr. François Adolf van Cranevelt, heer van Terlinden, ovl. 1672, zn. van Joost en Geertruyd Oem.
6. Wigbolt, volgt XIc.

XIa. Elisabeth barones Ripperda, ovl. 29 juni 1638, tr. Groningen 23 okt. 16315 Willem van Berum tot Leek, zn. van Remmert, heer van Leek, en Jeyde Thedema.
Uit dit huwelijk:
1. Everarda Johanna, volgt XIIa.
2. Remmert van Berum tot Leek, tr. Ave Alberda, geb. Borg Eenum 1640, ovl. 19 sept. 1694, dr. van Reint en Habina Ubbena.

XIIa. Everarda Johanna van Berum tot Leek, tr. Ernst baron van Ewsum, heer van Mensinge.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIIIa.
2. Anna barones van Ewsum tot Mensinge, ovl. Groningen 14 maart 1738,6 tr. Oldehove 18 jan. 17057 Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Winsum, Englumburg en Jensema (XIId).
3. Onno, volgt XIIIb.

XIIIa. Willem baron van Ewsum, heer van Mensinge, hij was luitenant-kolonel in Statendienst, ovl. bij het beleg van Bergen in Henegouwen 22 okt. 1709, tr. Oldehove 24 maart 17048 Anna Maria barones Ripperda, erfvrouwe van Saaksumborg (XIIIc).
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Ewsum, heer van Saaksumborg, geb. 1697, tr. 1751 Maria Isabella barones van Ewsum tot Mensinge, erfvrouwe van Englumborg en Jensema (XIVa).
2. Ernestus van Ewsum, ged. Bedum 25 sept. 1705.9
3. Everarda Joanna van Ewsum, ged. Bedum 20 juli 1708.9
4. Wilhelmus Anthonius Johannes van Ewsum, ged. Bedum 13 febr. 1710.10

XIIIb. Onno baron van Ewsum, heer van Mensinge, geb. 1686, ovl. Rolde 28 dec. 1720, tr. Groningen 28 febr. 171111 Ida Elisabeth barones Ripperda (XIIIe).
Uit dit huwelijk:
1. Ernst Herman baron van Ewsum, heer van Mensinge, geb. 1713, ged. Bedum 26 aug. 1713,9 tr. Huwelijkscontract Groningen 22 juni 174012 Maria Clara Christina van der Laen tot Liauckema, geb. Liauckema State in Sexbierum 15 juni 1718, ovl. Warffhuizen 24 aug. 1787, dr. van Alexander Joseph van der Laen en Marie Walburge de Coudenhove de Beauregard.
2. Maria Isabella, volgt XIVa.

XIVa. Maria Isabella barones van Ewsum tot Mensinge, erfvrouwe van Englumborg en Jensema, geb. Borg Mensinge 16 mei 1716, ged. Bedum 19 mei 1716,9 ovl. 4 juli 1749, tr. 1e 23 (kerkelijk Oldenhove 5)13 maart 1735 Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Jensema, Englumborg, Poelgeest en Koudekerk (XIVb); tr. 2e 1751 Willem van Ewsum, heer van Saaksumborg (XIIIa,1).
Uit het eerste huwelijk:
1. Ida Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1736, ovl. Groningen omstr. 1749.
2. Philip Ernst Carel Pieter baron Ripperda, ged. Bedum 30 april 1737,9 ovl. jong.
3. Aleida Ernestina Edmunda, volgt XVa.

XVa. Aleida Ernestina Edmunda barones Ripperda, erfvrouwe van Koudekerk en Poelgeest, ged. Bedum 18 nov. 1738,9 ovl. Huis Holwindeborg 21 mei 1766, tr. Huwelijkscontract Groningen 12 (kerkelijk Den Hoorn 25)14 april 175815 Steven Adolph Joseph baron van Goltstein van Hoekenburg, heer van Hoeckenburgh op Holwinde, geb. Groningen 29 jan. 1734, ovl. Folkerdaborg 6 dec. 1779, zn. van Joost Johan Simon baron van Goltstein, heer van Hoeckenburg op Folkerda, en Geertruid Juvetta Clant van Scharmer; hij hertr. Leeuwarden 31 okt. 177316 Francisca Johanna Maria van Oldenneel tot Heerenbrinck.
Uit dit huwelijk:
1. Gertrudis Maria Jowita van Goltstein, ged. Den Hoorn 2 okt. 1759.17
2. Maria Iabella Wilhelmina Anthonia van Goltstein van Hoeckenburgh, ged. Bedum 18 febr. 1762.9
3. Josephus Johannes, volgt XVIa.

XVIa. Jhr. Josephus Johannes van Goltstein van Hoekenburg, heer van Hoeckenburgh en Holwinde, geb. Holwindeborg, Rottum 15 april 1765,16 ged. Uithuizen 16 april 1765,18 ovl. Huis Mathena in Zevenaar 19 nov. 1819,19 tr. Bocholt 21 juli 178920 Antoinetta Maria barones van Hugenpoth tot den Beerenclaauw, geb. Haus Hassent te Emmerich 15 juli 1770,20 ovl. Arnhem 2 maart 1835,20 dr. van baron Antonius Cornelius Simon Xaverius en Henrietta Hermanna Maria Antonia van Hövell tot Westerflier.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Isabella Henriëtta Johanna Ernestina barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. Huis Mathena in Zevenaar 3 okt. 1790,20 ovl. Arnhem 30 maart 1863.20
2. Joannes Hermanus Winoldus Eugenius Walradus Theodorus, volgt XVIIa.

XVIIa. Joannes Hermanus Winoldus Eugenius Walradus Theodorus baron van Goltstein van Hoekenburg, geb. Huis Mathena in Zevenaar 31 maart 1793,20 page van Koning Lodewijk Napoleon en van Keizer Napoleon I, ritmeester karassiers, ovl. Arnhem 27 aug. 1835,20 tr. Nijmegen 16 mei 182020 Oliviera Theodora Joanna Scholastica Maria Hackfort tot Oosterholt, geb. Nijmegen 15 sept. 1795,20 ovl. Arnhem 25 dec. 1862,20 dr. van Olivier Theodorus Petrus et Paulus en Theodora Joanna Ignatia Adriana Godefrida Antonia Christiana Speyart van Woerden.
Uit dit huwelijk:
1. Oliviera Josephina Agnes Hubertina barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. huis Witte Poort, Neerbosch 12 april 1821,20 ovl. Arnhem 6 juli 1889,20 tr. Arnhem 2 juni 185220 Mr. Hendrik Johan Olivier Carel Theodoor Steven baron Hacfort tot ter Horst, geb. Kasteel ter Horst, Loenen 26 dec. 1817,20 kantonrechter te Elst, ovl. huis De Poll, Bemmel 4 juli 1862,20 zn. van baron Mr. Olivier Gerrit Willem Joseph en Maria Aletta Wilhelmina Barbara van Wijnbergen.
2. Josephine Louise Maria Antoinette barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. huis Witte Poort, Neerbosch 12 juni 1822,20 ovl. Arnhem 23 maart 1897.20
3. August George Baldewijn baron van Goltstein van Hoekenburg, geb. Zutphen 15 sept. 1823,20 kadet K.M.A., page van Koning Willem I, ovl. Arnhem 17 juni 1841.20
4. Adolph Ernest Alexander, volgt XVIIIa.
5. Wilhelmina Maria Henriëtte Ernestina barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. Arnhem 18 juli 1829,21 ovl. ald. 5 febr. 1903,21 tr. Arnhem 6 mei 185221 Mr. Ernestus Schade van Westrum, geb. Schiedam 29 april 1825,21 ovl. Pau 29 april 1859,21 zn. van Antonie Thomas en Maria Catharina van der Burgh.
6. Carolina Johanna Eugenia barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. Arnhem 5 nov. 1835, ovl. ald. 9 april 1837.

XVIIIa. Adolph Ernest Alexander baron van Goltstein van Hoekenburg, geb. Arnhem 4 mei 1828,21 notaris te Oosterhout, lid prov. Staten van Noord-Brabant, ovl. Oosterhout 10 nov. 1901,21 tr. Breda 26 okt. 185921 Barbara Anna Helena van der Burgh, geb. Breda 23 okt. 1835,21 ovl. Oosterhout 13 aug. 1911,21 dr. van Jacobus Andreas en Anna Helena Adriana Matak.
Uit dit huwelijk:
Oliviera Maria Anna Barbara barones van Goltstein van Hoekenburg, geb. Oosterhout 5 maart 1864,21 ovl. Breda 25 sept. 1934,21 tr. Oosterhout 5 juni 188921 Jacobus Johannes van Mierlo, geb. Breda 2 juni 1862,21 bankier, ovl. Breda 13 juni 1941,21 zn. van Dr. Petrus Roverius Ernst Antonius en Louisa Isabella Maria Stuyck.

XIb. Georg of Jurrien baron Ripperda, heer van Emmersgraven, geb. vóór 1617, ovl. vóór 31 mei 1687, tr. Anna Elisabeth van der Steen, dr. van Johan en N.N. de Jeger.
Uit dit huwelijk:
1. Ida Anna Elisabeth Mechtilde, volgt XIIb.
2. Luirdt Johan baron Ripperda, heer van Emmersgraven en Slynen in Gelderland (sinds 31 mei 1687), ovl. jong.

XIIb. Ida Anna Elisabeth Mechtilde barones Ripperda, tr. 1688 Thomas Freiherr von der Brügghen, heer van Hasenacker en Broich, geb. 1652, zn. van Theodor en Johanna von Berek.
Uit dit huwelijk:
1. Theodor Heinrich Freiherr von der Brügghen, heer van Hasenacker, Broich, Aldendorf en Beyenburg, geb. 1692, tr. 1718 Maria Christiana Ida Freiin von Wilmius, dr. van Johann Baptist en Agnes Ida Roist von Weers.
2. Anna Elisabeth Freiin von der Brügghen, geb. 1694, tr. Theodor Heinrich Schenk von Nideggen.

XIc. Wigbolt baron Ripperda, heer van Winsum, geb. jan. 1613, ovl. na 1699, tr. Groningen 18 aug. 163622 Ave Isabella van Heerma, geb. 25 dec. 1615, dr. van Ludolf, heer van Holwierde, en Bele Sickinghe.
Uit dit huwelijk:
1. Elisabeth, volgt XIIc.
2. Frans Willem Ripperda, tr. Anna Maria Ulgers.
3. Ludolph Luirdt, volgt XIId.

XIIc. Elisabeth barones Ripperda, geb. 1637, tr. 1659 Johan Christoffer van Deest, heer van Saaksumborg, ovl. omstr. 1691, zn. van Christopher en Ottilia Hammonius.
Uit dit huwelijk:
Maria Otilia van Deest, vrouwe van Saaksumborg, ovl. huis Saaksumborg vóór 1719.

XIId. Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Winsum, Englumburg en Jensema, geb. 1647, ovl. als commandeur van de vesting te Namen 17 april 1721, tr. 1e Oldehove 27 febr. 1676 Maria Isabella van Deest, erfvrouwe van Englumborg en Jensema, ovl. vóór 19 april 1704, dr. van Johan Willem, heer van Englumborg en Jensema, en Anna van Heerma; tr. 2e Oldehove 18 jan. 17057 Anna barones van Ewsum tot Mensinge (XIIa,2).
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria, volgt XIIIc.
2. Johan Willem, volgt XIIId.
3. Ida Elisabeth, volgt XIIIe.

XIIIc. Anna Maria barones Ripperda, erfvrouwe van Saaksumborg, geb. 1683, ovl. 4 juli 1749, tr. Oldehove 24 maart 17048 Willem baron van Ewsum, heer van Mensinge (XIIIa).

XIIId. Johan Willem baron Ripperda, hertog van Ripperda (duque de Ripperdá) 1725-, heer van Englumborg, Jensema, Poelgeest en Koudekerk, geb. Oldenhove 7 maart 1684, ovl. Tetuan in Marokko 17 okt. 1737, tr. 1e Oldehove 13 juli 170423 Aleida van Schellingwoude, (ook Schellingwou), erfvrouwe van Poelgeest en Koudekerk, geb. Amsterdam 18 dec. 1685, ovl. Kasteel Groot-Poelgeest 29 mei 1717, dr. van Nicolaas, koopman, en Maria Commerstein, erfvrouwe van Poelgeest en Koudekerk; tr. 2e 19 aug. 1721 Francisca Eusebia del Castillo y Xarava, geb. Guadalajara in Spanje omstr. 1703, dr. van don Francisco, heer van Hortizuela, en Catalina donna de Frias y Haro de la Vega.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Isabella barones Ripperda, geb. Groningen 1706, ged. in de Grote Kerk te Groningen 10 okt. 1706,24 ovl. jong in Spanje.
2. Ludolph Luirdt, volgt XIVb.
3. Maria Nicoletta, volgt XIVc.
Uit het tweede huwelijk:
4. Wigbolt baron Ripperda (ook Uvaldo de Ripperdá), geb. Madrid 6 okt. 1722, ovl. kinderloos te Keulen omstr. 1735.
5. Juan Maria Vicencio, volgt XIVd.
Uit zijn relatie met Josepha Francisca Ramos, geb. Tordesillas, Spanje 18 dec. 1705,25 ovl. Amsterdam 6 okt. 1733:25
6. Johan Willem Ripperda, geb. Londen, Engeland 23 april 1729,25 ovl. jong.25
7. Francois Joseph, volgt XIVe.
8. Zoon, geb. Amsterdam 6 okt. 1733,25 ovl. ald. 6 okt. 1733.25

XIVb. Ludolph Luirdt baron Ripperda, heer van Jensema, Englumborg, Poelgeest en Koudekerk, geb. Oude Ebbingestraat, Groningen 1707, ged. in de Grote Kerk te Groningen 13 nov. 1707,26 ovl. 22 okt. 1739, tr. 1e Wenen 16 jan. 1727 Margaretha Joanna Francisca Grävin von Cobenzl (douairière Gräfin Ursini von Blagay), geb. Wenen 11 jan. 1698, ovl. ’s-Gravenhage 24 mei 1730, dr. van Johann Caspar en Juliana Perpetua Bucelleni von Reichenberg und Sava; tr. 2e 23 (kerkelijk Oldenhove 5)13 maart 1735 Maria Isabella barones van Ewsum tot Mensinge, erfvrouwe van Englumborg en Jensema (XIVa).
Uit het eerste huwelijk:
1. Johan Willem Michael Servatius baron Ripperda, geb. 1730, ged. in de Spaanse Kapel te ’s-Gravenhage 14 mei 1730, ovl. Keulen 1756. Daar hij en zijn halfbroer beiden kinderloos stierven is de Winsumer hoofdtak van het geslacht Ripperda in de mannelijke lijn met hun uitgestorven.

XIVc. Maria Nicoletta barones Ripperda (ook Maria Nicolassa de Ripperdá), geb. Ebbingestraat, Groningen, ged. in de Grote Kerk te Groningen 27 jan. 1709,27 ovl. 1748, tr. 4 febr. 1732 Teodoro Ventura don de Argumosa y la Gándara, heer van Campeu, ridder in de Orde van Santiago, ovl. 1774, zn. van Juan en Antonia de la Gándara y Garcia.
Uit dit huwelijk:
1. Juana de Argumosa y Ripperdá.
2. Maria Erlinda de Argumosa y Ripperdá.

XIVd. Juan Maria Vicencio baron de Ripperdá, geb. Madrid 1 sept. 1725, ovl. Honduras 21 okt. 1780, tr. 1e N.N.; tr. 2e Mexico Stad 22 okt. 1769 Mariana Gómez de Parada Gallo y Villavicencio, geb. Guadalajara in Mexico omstr. 1751, dr. van Juan Jose Gines Gómez de Parada y Fonseca Enríquez en Gertrudis Gallo de Pardiñas y Nuñez de Villavicencio; zij hertr. José Francisco don de Valdivieso y de Echeverz Azior y Mier.
Uit het eerste huwelijk:
1. Juan José baron de Ripperdá, geb. Spanje omstr. 1746, officier in dienst van Spanje, ovl. kinderloos vóór sept. 1779, tr. Madrid vóór 1779 Beatriz Maria Ana donna de Monteverda y Ponte, geb. omstr. 1756, ovl. 1836, dr. van Antonio Estanislao de Monteverda y Lugo Vina en Ana Maria Manuela de Ponte y Grimaldi; zij hertr. Tenerif 11 sept. 1779 Francisco Juan Nicolás Eustaquio don de Valcárcel Xuárez de Castilla y Lugo Herrera.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA 1770.
3. Maria Herlinda Gertrudis de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA omstr. 1771, ovl. 25 juni 1771, begr. San Fernando Cathedral, San Antonio, Texas, USA.
4. Juan Baptista baron de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA 30 nov. 1771, ovl. tussen 1810 en 1816 San Antonio, Texas, USA, begr. in de San Fernando Cathedral, San Antonio, Texas, USA.
5. Juan José, volgt XVb.
6. José Manuel baron de Ripperdá, geb. Austin, Texas, USA 1775, hij was kolonel der infanterie in Spaanse dienst, ovl. Spanje.
7. Manuel Maria Juan baron de Ripperdá, geb. San Antonio, Texas, USA omstr. 1778.

XVb. Juan José baron de Ripperdá, geb. Austin, Texas, USA 1773, ovl. Madrid, Spanje 1846, tr. 1e N.N. de Cervantes; tr. 2e N. N..
Uit het eerste huwelijk:
1. Mariana de Ripperdá.
Uit het tweede huwelijk:
2. Francisco de Ripperdá, ovl. in gevangenschap te Havana op Cuba 1873.

XIVe. Francois Joseph Ripperda, geb. ’s-Gravenhage 12 mei 1731,25 ovl. Lengerich 13 jan. 1805,25 tr. 1e Lengerich omstr. 175525 Maria Catharina Brinkmann, geb. Gersten, Duitsland 10 febr. 1720,25 ovl. Lengerich 4 juli 1772;25 tr. 2e 24 okt. 177225 Margarete Aleid Schröder, geb. 3 sept. 1745,25 ovl. Lengerich 24 okt. 1830,25 dr. van Joes Bernard? en Gesina Freese.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catrina Rams, geb. Gersten 28 nov. 1756, ged. Lengerich 28 nov. 1756.25
2. Angla-Margareta Rams von Ripperda, geb. Gersten 12 juli 1761,25 ged. Lengerich 12 juli 1761,25 ovl. Boerschap Lengerich 17 dec. 1777.25
3. Joes Gerardi Rams von Ripperda, geb. Gersten 20 mei 1764,25 ged. Lengerich 20 mei 1764.25
4. Euphemia Margerita Rams von Ripperda, geb. Gersten 20 dec. 1767,25 ged. Lengerich 21 dec. 1767.25
Uit het tweede huwelijk:
5. Johannes Bernardus Albertus, volgt XVc.
6. Anna-Gesina Ripperda, geb. Gersten 1 okt. 1775,25 ged. Lengerich 1 okt. 1775,25 ovl. Boerschap Lengerich 31 mei 1778.25
7. Hermanus Henricus, volgt XVd.
8. Maria Gesina Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 2 juli 1781,25 ged. Lengerich 2 juli 1781, ovl. Boerschap Lengerich 13 nov. 1785.25
9. Anna Maria, volgt XVe.
10. Joannes Bernadus, volgt XVf.
11. Levenloos kind, geb. Handrup 16 aug. 1792.

XVc. Johannes Bernardus Albertus Rams von Ripperda, geb. Gersten 30 nov. 1773, ged. Lengerich 30 nov. 1773,25 tr. 1e Lengerich 29 (kerkelijk Lengerich, ev. kerk 1)25 aug. 179425 Maria Aleid Knoop, geb. Gersten-Drope 24 maart 1768,25 ged. Lengerich 24 maart 1768,25 ovl. Langen 11 aug. 1825,25 dr. van Johannes en Maria Adelheid Westerbecke; tr. 2e Lengerich 16 febr. 182725 Maria Anna Determann, geb. Gersten 8 okt. 1795, ged. Lengerich 8 okt. 1795, dr. van Johannes Heinrich en Anna Maria Vox.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bernard Henry Joseph, volgt XVIb.
2. Margaretha Aleid Ripperda, geb. Langen 20 mei 1796,25 ged. Lengerich 20 mei 1796,25 ovl. ald. 6 febr. 1868,25 tr. Lengerich 19 febr. 182825 Hermann Heinrich Maneman, geb. Lengerich bei Raming 4 dec. 1804, ged. Lengerich 4 dec. 1804, ovl. 19 dec. 1856, zn. van Bernhard en Gesina Adelheid Albers.
3. Gesina Maria Ripperda, geb. Langen 29 aug. 1797,28 ged. Lengerich 29 aug. 1797, ovl. Langen 2 sept. 1797.
4. Gesina Maria, volgt XVIc.
5. Theodorus Joannes, volgt XVId.
6. Hermanus Albertus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 16 maart 1803,28 ged. Lengerich 16 maart 1803, ovl. Lengerich bauerschat in Heuer des Colon Ull 22 nov. 1835,28 begr. Lengerich 25 nov. 1835.
7. Joannes Rudolphus, volgt XVIe.
8. Catharina Aleid Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 16 sept. 1808, ged. Lengerich 18 sept. 1808, ovl..28
9. Joannes Bernardus, volgt XVIf.
Uit het tweede huwelijk:
10. Maria Theresia Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 18 juli 1828,28 ged. Lengerich 18 juli 1828.
11. Bernard, volgt XVIg.
12. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 6 sept. 1833,25 ged. Lengerich 6 sept. 1833.25
13. Francisca Ripperda, geb. vóór 1842, tr. Johann Clemens Hellmann, geb. vóór 1842.

XVIb. Bernard Henry Joseph Ripperda, geb. Handrup-Hestrup 2 aug. 1794,25 ged. Lengerich 2 aug. 1794,25 ovl. Handrup, Heuer Landwehr 26 april 1871,25 begr. Lengerich 29 aug. 1871,25 tr. Lengerich 11 febr. 182325 Anna Maria Teresia Grote, geb. Langen 16 nov. 1792, ged. Lengerich 19 nov. 1792, ovl. Handrup, Heuer Landwehr 22 okt. 1865,28 begr. Lengerich 25 okt. 1865, dr. van Johannes Albert en Gesina Adelheid Schwarten.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Anna Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 26 nov. 1825,25 ged. Lengerich 26 nov. 1825,25 ovl. Langen bei Schuhmacher Robbe 6 okt. 1867,25 begr. Lengerich 9 okt. 1867.25
2. Albertus Klemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 19 dec. 1827,25 ged. Lengerich 19 dec. 1827,25 ovl. Handrup-Hestrup, Schlütkes Heuer 26 juli 1862.25

XVIc. Gesina Maria Rams von Ripperda, geb. Lengerich 29 mei 1799,25 ovl. ald. 12 jan. 1862,25 tr. Lengerich 1 maart 182925 Johannes Bernhard Pohl, geb. 1801,25 ovl. Lengerich 6 febr. 1848.25
Uit dit huwelijk:
Maria Theresia Pohl, geb. Lengerich 17 april 1839.25

XVId. Theodorus Joannes Wehlage (geb. Ripperda), geb. Langen 21 juli 1801,25 ged. Lengerich 21 juli 1801,25 ovl. Lengerich-Bauerschaft 13 mei 1838,25 tr. Lengerich 3 sept. 182625 (door echtsch. ontbonden.) Maria Anna Wehlage, geb. Lengerich 17 maart 1801,25 ovl. ald. 14 okt. 1851.25
Uit dit huwelijk:
1. Bernhard Joseph Wehlage, geb. Lengerich 20 aug. 1827,25 ovl. ald. 2 sept. 1827.25
2. Anna Maria Wehlage, geb. Lengerich 12 juli 1828.25
3. Maria Christina Wehlage, geb. Lengerich 23 aug. 1830,25 ovl. ald. 6 jan. 1831.25
4. Anna Maria Theresia Wehlage, geb. Lengerich 31 maart 1834,25 tr. Herzlake mei 186225 Johannes Heinrich Brümmer, geb. Herzlake vóór 1842.25
5. Johannes Clemens Ripperda, geb. 18 maart 1835,25 ovl. Lengerich 25 okt. 1835.25
6. Helena Maria Wehlage, geb. Lengerich 30 dec. 1837.

XVIe. Joannes Rudolphus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 6 okt. 1805,25 ged. Lengerich 6 okt. 1805, ovl. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 8 okt. 1835,28 begr. Lengerich 11 nov. 1835, tr. Lengerich 19 febr. 183325 Anna Maria Teresia Wehlage, geb. Boerschap Lengerich 28 febr. 1810,25 ged. Lengerich 28 febr. 1810,25 dr. van Johannes Bernhard en Helena Maria Burrichter.
Uit dit huwelijk:
Johann Clemens Ripperda, geb. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 18 maart 1835,25 ged. Lengerich 19 maart 1835,25 ovl. Boerschap Lengerich, Heuer des Colon Wehlage 25 okt. 1835,25 begr. Lengerich 27 okt. 1835.25

XVIf. Joannes Bernardus Ripperda, geb. Langen, Toppers Heuer 7 juni 1813,25 ged. Lengerich 7 juni 1813,25 ovl. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 7 juni 1843,25 begr. Lengerich 10 juni 1843,25 tr. Lengerich 20 nov. 183825 Anna Aleid Egbers, geb. Bauerschaft Lengerich bei Westerbecke 1 juni 1812,25 ovl. Handrup 4 mei 1889.25
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Theresia Ripperda, geb. 4 jan. 1839,25 ovl. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 17 juni 1842,25 begr. Lengerich 20 juni 1842.25
2. Anna Maria Ripperda, geb. Lengerich Bauerschat in Heuer des Colon Wehlagen 1 nov. 1841,25 ged. Lengerich 1 nov. 1841,25 ovl. Handrup 17 mei 1869,25 begr. Lengerich 20 mei 1869,25 tr. Lengerich 22 juli 186225 Johannes Hermann Hilmes, geb. 28 dec. 1836.25

XVIg. Bernard Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Topper 15 nov. 1830,25 ged. Lengerich 15 nov. 1830,25 ovl. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 27 april 1909,25 tr. Sinsinawa, Mound, Wisconsin, USA 5 juli 185725 Helena Caroline Langer, geb. Gersten 6 nov. 1836,25 ovl. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 18 dec. 1922,25 begr. St. Rose, Cuba City, Wisconsin, USA,28 dr. van Bernhard Albert en Maria Anna Knollen.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph, volgt XVIIb.
2. Mary Ripperda, geb. Sinsinawa, Wisconsin, USA 8 sept. 1860,28 ovl. 21 april 1863.28
3. Christina, volgt XVIIc.
4. Rose Marie, volgt XVIId.
5. Frank, volgt XVIIe.
6. Carolina M., volgt XVIIf.
7. Bernardus John Ripperda, geb. 13 febr. 1872.28
8. Katherine Marie, volgt XVIIg.
9. Henry John, volgt XVIIh.
10. Annie Theresa, volgt XVIIi.
11. Louisa Elizabeth, volgt XVIIj.

XVIIb. Joseph Ripperda, geb. Sinsinawa, Wisconsin, USA 5 nov. 1858,28 ovl. 29 nov. 1937,28 begr. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA,28 tr. 23 nov. 188428 Catherine Hoffman.
Uit dit huwelijk:
1. George Ripperda, ovl. jong.28
2. Marie Rose Ripperda.
3. Caroline Ripperda, geb. 21 okt. 1885,28 ovl. 24 febr. 1964.28
4. William Ripperda, geb. 2 okt. 1889,28 ovl. ongehuwd 5 juni 1962.28
5. Christine Ripperda, geb. 4 april 1893.28
6. Raymond Ripperda, geb. 5 sept. 1900,28 ovl. ongehuwd.

XVIIc. Christina Ripperda, geb. 11 dec. 1862,28 ovl. North Dakota, USA,28 tr. 4 april 189328 Henry Betting.
Uit dit huwelijk:
1. Elmer Betting.
2. Mary Betting.
3. Raymond Betting.

XVIId. Rose Marie Ripperda, geb. 16 dec. 1864,28 ovl. 1931,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA, tr. 25 nov. 188428 Bernard Weigman.
Uit dit huwelijk:
1. Clara Weigman.
2. Bernard Weigman, geb. Grant County, Wisconsin, USA 1885,28 ovl. Iowa, USA 1960.28
3. William Weigman, geb. Grant County, Wisconsin, USA 25 febr. 1888,28 ovl. WW I 26 nov. 1916.28
4. George Weigman, geb. Lyon County, Iowa, USA 6 mei 1890,28 ovl.?Iowa 21 febr. 1967.28
5. Stella Weigman, geb. Iowa, USA 1892,28 ovl.? 1972.28
6. Edward Weigman, geb. Iowa, USA 18 mei 1905,28 ovl.?Iowa 18 april 1986.28
7. Raymond Weigman, geb. 16 jan. 1908,28 ovl. 31 okt. 1909.28

XVIIe. Frank Ripperda, geb. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 13 aug. 1867,28 ovl. 16 nov. 1935,28 begr. Larchwood, Iowa, USA,28 tr. Sinsinawa, Grant, Wisconsin, USA 17 jan. 189328 Elizabeth Hoffman, geb. Sinsinawa, Grant, Wisconsin, USA 24 okt. 1865,28 ovl. Sioux Falss, South Dakota, USA 10 okt. 1964,28 begr. Larchwood, Iowa, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. William Ripperda.
2. Walter Bernard Ripperda, geb. 10 nov. 1893,28 ovl. 15 mei 1952,28 begr. Larchwood, Iowa, USA.28
3. Clarance, volgt XVIIIb.
4. Lorena, volgt XVIIIc.
5. Joseph Ignatius, volgt XVIIId.
6. George A. Ripperda, geb. 19 dec. 1901,28 ovl. mei 1936,28 begr. Larchwood, Iowa, USA.28
7. Irenaeus, volgt XVIIIe.
8. Leona, volgt XVIIIf.

XVIIIb. Clarance Ripperda, geb. 29 juni 1896,28 ovl. Larchwood, Lyon County, Iowa, USA 8 mei 1967,28 tr. 29 maart 192128 Ann Clerey, geb. 1 maart 1901,28 ovl. 22 dec. 1975,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. Rita Clerey, tr. Robert Lewis.
2. Dorothy Ripperda, geb. 7 juni 1924,28 ovl. 28 okt. 1928.28
3. Clarice Ripperda, geb. 30 okt. 1932,28 ovl. 30 okt. 1932.28
4. Joan Ripperda, tr. Lyle Grotewold.

XVIIIc. Lorena Ripperda, geb. 31 maart 1898,28 ovl. Iowa City, Iowa, USA 13 nov. 1952,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,28 tr. 19 febr. 192028 Joseph Snyders, geb. Mt. Carnal, Iowa, USA 30 maart 1890,28 ovl. Sioux Falss, South Dakota, USA 28 jan. 1965,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. John Henry Snyders, geb. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 25 mei 1921, tr. 15 sept. 194228 Adeline LaFrenz.
2. Bernard Francis Snyders, tr. Dorothy Rath.
3. Veronica Agnes Snyders, tr. Joseph Scholten.
4. Theresa Marie Snyders, tr. Norbert Bruggeman.
5. Marcella Ann Snyders, geb. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 20 nov. 1928,28 ovl. ald. 7 dec. 1928.28
6. James Peter, volgt XIXa.
7. Robert Joseph Snyders, tr. Patricia Carpenter.
8. Dorothy Ann Snyders, tr. 1e Robert Keith Kelly,28 ovl. vóór 22 mei 1975; tr. 2e Elton Johnson.
9. Raymond Ireaneus Snyders, tr. Adrianne Bouwman.

XIXa. James Peter Snyders, tr. Ruth Kriek.
Uit dit huwelijk:
1. Michael James, volgt XXa.
2. Laurence Raymond, volgt XXb.
3. Cleryl Ann, volgt XXc.
4. Michelle Marie, volgt XXd.
5. Randall Paul, volgt XXe.
6. Robin Leanne Snyders.
7. Mark Joseph, volgt XXf.
8. Joseph Alan Snyders.
9. Sandra Kay Snyders, tr. Paul Lundberg.

XXa. Michael James Snyders, tr. Glenda Baatz.
Uit dit huwelijk:
1. Erin Camille Snyders.
2. Alison Danielle Snyders.

XXb. Laurence Raymond Snyders, tr. Jean Meyers.
Uit dit huwelijk:
1. Sara Snyders.
2. Kelli Jo Snyders.
3. Alex Joseph Snyders.

XXc. Cleryl Ann Snyders, tr. 1e David Twedt; tr. 2e David Boysen.
Uit het tweede huwelijk:
1. Megan Boysen.
2. Shannon Boysen.
3. Jesseian Boysen.
4. Seth Thomas Boysen.

XXd. Michelle Marie Snyders, tr. Jeff Gerber.
Uit dit huwelijk:
1. Kaysi Marie Gerber.
2. Haley Clare Gerber.
3. Kiley Rose Gerber.

XXe. Randall Paul Snyders, tr. Denise Rozeboom.
Uit dit huwelijk:
1. Matthew Paul Snyders.
2. Danielle Roze Snyders.

XXf. Mark Joseph Snyders, tr. Patti Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Derek James Snyders.
2. Dia Marie Snyders.

XVIIId. Joseph Ignatius Ripperda, geb. 8 jan. 1900,28 ovl. 20 febr. 1977,28 begr. Rock Valley, Iowa, USA,28 tr. Alvord, Iowa, USA 26 dec. 192628 Gladys Kramer, geb. Doon, Iowa, USA 29 april 1904,28 ovl. 8 okt. 1971.28
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Ripperda, tr. Karen Spiedel.
2. George Ripperda.
3. Larry Ripperda, tr. Marilyn Mauer.
4. Madonna Ripperda, tr. Don Plueger.
5. Francis Joseph, volgt XIXb.
6. Mary Ann Ripperda, tr. Carl Selken.

XIXb. Francis Joseph Ripperda, tr. Jamie Steelsmith.
Uit dit huwelijk:

XXg. Terrence Joseph Ripperda, tr. Maria N.N..
Uit dit huwelijk:
1. Cindy Ripperda.
2. Timothy Ripperda.

XVIIIe. Irenaeus Ripperda, geb. 10 juni 1904,28 ovl. 3 dec. 1959,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,28 tr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 26 jan. 1932 Gertrude Daniels, geb. 7 april 1910,28 ovl. 10 sept. 1971,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. Paul Daniels, geb. 25 nov. 1932,28 ovl. 25 jan. 1965,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,28 tr. Marlene McCarty.
2. Donald Ripperda, tr. Janet Hansen.
3. Gerard Ripperda, tr. Theresa Roemen.
4. Rosemary Ripperda, tr. Donald Bruggeman.
5. John Ripperda, tr. Judy Christensen.
6. Raymond Ripperda, tr. Linda Dahl.
7. Mark Ripperda, tr. Diane Lewis.

XVIIIf. Leona Ripperda, geb. 23 aug. 1909,28 tr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA 12 sept. 193328 Ambrose Higgins, geb. Rock Valley, Iowa, USA 1 juli 1907,28 ovl. 15 sept. 1959,28 begr. ald..28
Uit dit huwelijk:
1. Robert Higgins, tr. Rose Tombella.
2. Thomas Higgins, tr. Diane Ruhr.
3. Judith Higgins, tr. Preston Davis.
4. Mary Higgins.

XVIIf. Carolina M. Ripperda, geb. 31 maart 1870,28 ovl. 8 april 1946,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA,28 tr. 17 okt. 189328 Henry Kuhl.
Uit dit huwelijk:
1. Clarance Kuhl, geb. 8 aug. 1894, ovl. 26 aug. 1931, begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.
2. Agnes Kuhl, geb. 6 juli 1897,28 tr.28 N.N. Penning.
3. Frances Kuhl, geb. 6 juli 1897,28 tr.28 Matt Scheurs.
4. Loretta Kuhl, geb. 7 aug. 1899,28 ovl. 24 febr. 1971.28
5. Earl Raymond Kuhl, geb. 18 febr. 1903,28 ovl. 28 febr. 1902,28 begr. Larchwood, Lyon, Iowa, USA.28
6. Mary Margaret Rose Kuhl, geb. 12 jan. 1904,28 zuster Stanislaus.
7. Jerome Benedict Kuhl, geb. 12 febr. 1906.28

XVIIg. Katherine Marie Ripperda, geb. 25 april 1874,28 tr. 3 dec. 189528 John Even.
Uit dit huwelijk:
1. Ari Even.
2. Esther Even.
3. Leona Even.
4. Lottie Even.

XVIIh. Henry John Ripperda, geb. Jamestown, Grant County, Wisconsin, USA 27 mei 1876,28 ovl. Menominee, Illiois, USA 17 maart 1955,28 tr. 29 juli 190228 Mary Fleege, geb. Menominee Twp., Jo Daviess County, Illinois, USA 18 febr. 1879,28 ovl. 12 juni 1948.28
Uit dit huwelijk:
1. Clarance Ripperda, geb. 26 mei 1903.28
2. Bernice Ripperda, geb. 3 mei 1905,28 tr. 5 febr. 192928 Ray Houtaker.
3. Calista Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 7 nov. 1907.28
4. Leona Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 5 april 1909,28 tr. Dubuque, Iowa, USA 23 febr. 193828 Dominic Alt.
5. Jerome Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 12 maart 1912,28 ovl. ald. 18 dec. 1944.28
6. Myron Ripperda, tr. Ann Neyens.
7. Mary Agnes Ripperda, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 2 jan. 1922,28 tr. 20 juni 192228 James Sleets.

XVIIi. Annie Theresa Ripperda, geb. 3 juli 1879,28 ovl. 20 aug. 1930,28 begr. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA,28 tr. 11 aug. 190328 Charles Doyle.
Uit dit huwelijk:
1. Cecelia Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 11 juni 1904.28
2. Arthur Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 7 okt. 1905,28 ovl. 17 dec. 1961,28 tr. 21 nov. 193628 Louise Jarvis.
3. Veronica Doyle, geb. 20 aug. 1907,28 tr. 8 sept. 193928 James Hewitt.
4. Mary Loretta Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 25 jan. 1909,28 ovl. 19 maart 1909.28
5. Imelda Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 5 maart 1910,28 tr. 29 juni 193628 Joseph Crowly.
6. Bernard Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 12 aug. 1911,28 tr. 4 okt. 194728 Myrtle Wills.
7. Monica Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 17 okt. 1912,28 tr. 15 juni 194028 Vincent Dowd.
8. Charles Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 23 jan. 1914,28 tr. 14 aug. 194828 June Pfall.
9. Catherine Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 10 jan. 1916,28 zuster Marie Charles.
10. Myron Doyle, geb. Cuba City, Grant, Wisconsin, USA 25 febr. 1917,28 tr. Frances Cullen.
11. Donald Doyle, tr. Jane Bressler.
12. Bertha Doyle, tr. John Meeks.
13. Mary Margaret Doyle.

XVIIj. Louisa Elizabeth Ripperda, geb. 6 nov. 1881,28 ovl. 12 juni 1968,28 begr. Dubuque, (Mt. Olive), Iowa, USA,28 tr. 27 sept. 190428 Richard Conion, geb. 21 sept. 1882,28 ovl. 16 juni 1935.28
Uit dit huwelijk:
1. Odillo Michael Conion, geb. 16 dec. 1905,28 ovl. 17 jan. 1974,28 tr. Mildred Sternbach.
2. Vincent Bernard Conion, geb. 3 juni 1907,28 tr. Myldred O’Donnell.
3. Lawrence John Conion, geb. 4 jan. 1909,28 tr. 24 febr. 194128 Elaine Engel.
4. Orlin James Conion, geb. 10 nov. 1910,28 tr. 28 mei 194028 Suzanne Mulgrew.
5. Caroline Rose Conion, geb. 7 aug. 1912,28 tr. 23 okt. 193728 William J. Klauer.
6. Merlin Oswald Conion, geb. 19 febr. 1914,28 tr. 8 aug. 194228 Natalie Gollebitz.
7. Marion Katherine Conion, geb. 24 okt. 1915,28 zuster Macrina in Dominicaanse Order, R.K. Non.
8. Mary Melito Conion.
9. Richard Harold Conion, geb. 25 sept. 1918,28 ovl. 25 sept. 1918.28
10. Francis Louise Conion, tr. Margaret Mary Weis.
11. Dorothy Lorraine Conion, tr. Charles Murphy.
12. Vivian Elizabeth Conion, tr. George Vinton.

XVd. Hermanus Henricus Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 16 sept. 1778,25 ged. Lengerich 16 sept. 1778,25 boer, ovl. Lengerich, Heuer Colon Grote 1 maart 1849,25 begr. Lengerich 5 maart 1849,25 tr. 1e Lengerich 27 sept. (kerkelijk 13 okt.)25 180125 Anna Maria Möller, geb. Gersten-Drope 17 nov. 1770,25 ged. Lengerich 17 nov. 1770,25 ovl. vóór 1820,25 dr. van Gerhard en Gesina Adelheid Wübbels; tr. 2e 16 jan. 182025 Anna Gesina Wienhoff, geb. Bawinkel? 1 juli 1787,25 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 4 jan. 1864,25 begr. Lengerich 7 jan. 1864,25 dr. van Eilard en Anna Margaretha Pleus.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Aleid Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 25 okt. 1803,25 ged. Lengerich 25 okt. 1803.25
2. Bernard Henricus, volgt XVIh.
3. Hermanus Meinardus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 4 mei 1807,25 ged. Lengerich 4 mei 1807,25 ovl. 13 maart 1826.25
4. Gerardus Albertus, volgt XVIi.
5. Bernardus Albertus Ripperda, werd op 23 sept. 1864 genaturaliseerd tot Amerikaan, geb. Langen, Groten Heuer 26 juli 1812,25 ged. Lengerich 26 juli 1812,25 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 20 mei 1888,25 tr. Lengerich 27 febr. 183825 Maria Catherine Meemann, geb. Lingen 20 nov. 1809,25 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 nov. 1887,28 dr. van Johannes Heinrich en Anna Maria Budden.
6. Anna Maria Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Suesten 9 juli 1816,25 ged. Lengerich 9 juli 1816.25
Uit het tweede huwelijk:
7. Johann Hermann Ripperda, geb. Langen, Heuer Grote 7 sept. 1821,25 ged. Lengerich 7 sept. 1821,25 ovl. Heuer Colon Grote 5 juni 1832.25
8. Johann Joseph, volgt XVIj.
9. Herman Bernard Ripperda, geb. jan. 1827,25 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 6 april 1841,25 begr. Lengerich 10 april 1841.25
10. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 8 aug. 1829,25 ged. Lengerich 8 aug. 1829,25 ovl. Langen, Heuer Colon Grote 11 febr. 1838,25 begr. Lengerich 13 febr. 1838.25

XVIh. Bernard Henricus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 30 juli 1805,25 ged. Lengerich 30 juli 1805,25 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 dec. 1894,25 tr. 1e Merzen 22 sept. 183425 Maria Elisabeth Fideler; tr. 2e Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 febr. 184628 Maria Anna Merzen, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 sept. 1849;28 tr. 3e Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 febr. 185028 Helena Adelaide Feldman, geb. 1 jan. 1825,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 jan. 1891.28
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Catharine Ripperda, tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 16 jan. 188328 Joseph Koopmann, zn. van Philip en Theresa Waller.
2. Anna Maria, volgt XVIIk.
3. Bernd Heinrich Joseph Ripperda, geb. Merzen 9 jan. 1837.25
4. Johann Friedrich Wilhelm Ripperda, geb. Merzen 9 juni 1839.25
5. Maria Wilhelmina Katharina Engel, volgt XVII-l.
6. John Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 26 maart 1844.28
Uit het derde huwelijk:
7. John Joseph Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 20 okt. 1851.28
8. Herman Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 28 jan. 1854.28

XVIIk. Anna Maria Ripperda, geb. Lengerich 9 jan. 1836,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 mei 1923,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 april 185628 Peter Wildhaber, geb. Duitsland maart 1832,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 juni 1907.28
Uit dit huwelijk:
1. Anna Wilhelmina Wildhaber, tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 5 nov. 190128 Gerhard Henry Schröder.
2. Anna Elizabeth Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 jan. 1857.28
3. John Henry Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 mei 1860,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 24 nov. 189128 Elizabeth Korte.
4. Mary Adeline Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 7 sept. 1862,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 11 jan. 188328 Joseph Koopman.
5. Anna Catherine Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 juni 1865,28 ovl. ald. 7 dec. 1871.28
6. Mary Caroline Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 19 mei 1869,28 ovl. ald. 24 juni 1869.28
7. Caroline Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 1 sept. 1870.28
8. Mary Josephine Wildhaber, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 1 juli 1873.28

XVII-l. Maria Wilhelmina Katharina Engel Ripperda, geb. Merzen 5 dec. 1840,25 tr. 1e Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 april 185828 Bernard Philip Stevens; tr. 2e Germantown, Clinton, Illinois, USA 11 jan. 187628 Adolph Anthont Fehlker, zn. van Bernard en Anna Eishoff.
Uit het eerste huwelijk:
1. William Stevens, tr. Anna N.N..
2. Bernard Stevens, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 febr. 1874,28 ovl. 18 juli 1875.28
3. John Bernard Stevens, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 3 jan. 1875,28 ovl. ald. 23 juni 1875.28
Uit het tweede huwelijk:
4. Anton Fehlker.
5. Henry, volgt XVIIIg.
6. Anna Mary Fehlker, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 24 sept. 1876,28 tr. Richard Gerdes.

XVIIIg. Henry Fehlker, tr. Lorene N.N..
Uit dit huwelijk:

XIXc. Lambert Fehlker, geb. 20 nov. 1895,28 ovl. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 26 juli 1976,28 tr. Clinton County, Illinois28 Emma Fuehne, geb. 7 april 1901,28 ovl.? Clinton, Illinois, USA 21 mei 1982.28
Uit dit huwelijk:
1. Angella Fehlker.
2. Jerome Fehlker.
3. Louise Fehlker.
4. Marcellus Fehlker.
5. Marilyn Fehlker.

XVIi. Gerardus Albertus Ripperda, geb. Langen, Groten Heuer 21 nov. 1809,25 ged. Lengerich 21 nov. 1809,25 ovl. Landen in Groten Heuer 5 mei 1871,25 begr. Lengerich 8 mei 1871,25 tr. Lengerich 1 okt. 183925 Anna Maria Bruns, geb. 1801,25 ovl. Langen in Groten Heuer 24 jan. 1869,25 begr. Lengerich 27 jan. 1869,25 dr. van Johann Bernhard Bruns-Brands en Anna Margaretha Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Hermann Albert, volgt XVIIm.
2. Maria Anna Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 16 juni 1844,25 ged. Lengerich 17 juni 1844.25
3. Hermann Heinrich Ripperda, genaturaliseerd tot Amerikaans Staatsburger te Carlyle 23 okt. 1880,28 geb. Langen 20 okt. 1849,25 ged. Lengerich,25 ovl. Cartyle, Clinton, Illinois, USA 18 maart 1884,25 tr. Carlyly, Clinton, Illinois, USA 29 mei 188328 Mary Giesting (nee Huels).

XVIIm. Hermann Albert Ripperda, geb. Langen, Heuer Colon Grote 14 nov. 1840,25 ged. Lengerich 15 nov. 1840,25 ovl. Langen 3 mei 1906,25 tr. Lengerich 6 febr. 186625 Theresia Wübbels, geb. Gersten-Drope 26 aug. 1840,25 ovl. Langen 7 maart 1902,25 dr. van Bernard Heinrich en Maria Anna Revermann.
Uit dit huwelijk:
1. Caroline Ripperda,25 tr.25 Franz Jansen.
2. Maria Anna Ripperda, geb. Langen 17 dec. 1866,25 ged. Lengerich,25 ovl. Lingen 13 sept. 1949,25 tr. 1e Schepsdorf 28 jan. 189225 Hermann Bernard Ovel, geb. Varenrode 20 mei 1850, ovl. Darme 31 okt. 1911, zn. van Johan Bernard en Gesina Maria van Dülmen en wedr. van Adelheid Woltering; tr. 2e Lingen 28 april 191325 Paulus Heinrich Volmershausen, geb. Lingen 29 juni 1873,25 ovl. ald. 1936.25
3. Maria Loudowica Ripperda, geb. Langen 1 aug. 1869,25 ovl. Langen in Groten Heuer 28 dec. 1873,25 begr. Lengerich 31 dec. 1873.25
4. Gerhard Albert Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 24 juli 1872,25 ovl. ald. 19 dec. 1873,25 begr. Lengerich 22 dec. 1873.25
5. Johann Clemens, volgt XVIIIh.
6. Johann Gerhard, volgt XVIIIi.
7. Bernhard Hermann, volgt XVIIIj.

XVIIIh. Johann Clemens Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 5 dec. 1873,25 ged. Lengerich 6 dec. 1873,25 ovl. Langen 22 juli 1952,25 tr.25 Carolina Uhlen, geb. 31 juli 1874,25 dr. van Benedikt en Anna Köbbe.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Ripperda.
2. Albert Ripperda, geb. 20 okt. 1901,25 ovl. Langen 23 okt. 1956,25 tr.25 Johanna Gösse, geb. 15 april 1902.
3. Maria Ripperda, geb. 20 okt. 1903,25 ovl. 4 april 1992,25 begr. Friedhof Biene 8 april 1992.25
4. Franz Ripperda, geb. Langen 3 nov. 1907,25 ovl. ald. 19 nov. 1984.25
5. Alois Ripperda, geb. 7 juni 1914,25 ovl. 25 nov. 1991.25
6. Clemens Ripperda, geb. Langen 17 aug. 1916,25 ovl. Biene 13 sept. 1994,25 tr.25 Agnes Rakers verw. Boyer.

XVIIIi. Johann Gerhard Ripperda, geb. Langen in Groten Heuer 28 aug. 1875,25 ged. Lengerich 29 aug. 1875,25 ovl. Lingen-Darme 27 aug. 1954,25 tr. Schepsdorf 28 april 189625 Anna Margaretha Knoop, geb. Lingen-Darme 17 jan. 1877,25 ged. Schepsdorf 17 jan. 1877,25 ovl. Darme 26 mei 1938,25 dr. van Johann Bernard en Carolina Christina Stein.
Uit dit huwelijk:
1. Albertus Gerhardus Christian Ripperda, geb. Darme 29 maart 1905,25 ovl. Lingen-Darme 18 aug. 1990,25 begr. Waldfriedhof Lingen-Darme 23 aug. 1990,25 tr. Standesambt Lingen-Laxten 26 sept. 193425 Anna Maria Brinkers, geb. 18 nov. 1900,25 ovl. Lingen-Darme 23 aug. 1982.25
2. Bernhard Ripperda, geb. Darme 1 febr. 1898, ovl. Heldentod im Krieg 11 mei 1917.
3. Bernhard Heinrich Ripperda, tr.25 Franziska Katharina Wilming.
4. Carolina Bernhardina Ripperda, geb. Lingen-Darme 1 okt. 1896, ovl. 4 juli 1958, tr. St. Bonifatius Kirche Lengin 29 sept. 191925 Bernhard Johann Wilming, geb. 7 nov. 1895,25 ovl. Darme 2 april 1981,25 zn. van Johannes Heinrich en Adelheid Hessel.
5. Gerhard Ripperda, geb. Darme 1 april 1910,25 ovl. Lingen-Darme 23 juli 2005,25 begr. Waldfriedhof Lingen-Darme 27 juli 2005.25
6. Gerhard Hermann Ripperda, geb. Darme 1908, ovl. ald. 25 jan. 1911.
7. Theresia Ripperda, geb. Darme 8 okt. 1899,25 ovl. 31 jan. 1958.25

XVIIIj. Bernhard Hermann Ripperda, geb. Langen 2 dec. 1883,25 ged. Lengerich 2 dec. 1883,25 ovl. Lingen-Darme 19 febr. 1975,25 tr. 1e Standesambt Laxten 22 nov. 191025 Johanna Maria Veldscholten, geb. Darme 25 maart 1888,25 ged. Schepsdorf 26 maart 1888,25 ovl. Darme 6 febr. 1924,25 dr. van Hendrikus en Anna Margaretha Kuper; tr. 2e St. Bonifatius Kirche Lingen 30 april 192525 Agnes Rakel, geb. Gleesen 9 april 1892,25 ovl. St. Bonifatius-Hospital, Lingen 23 juni 1968,25 dr. van Johann Hermann en Susanna Gesina Adelheid Hummeldorf.
Uit het eerste huwelijk:
1. Anna Ripperda.
2. Anna Margareta Ripperda, geb. Darme 14 febr. 1912,25 ovl. ald. 23 febr. 1912.25
3. Heinrich Ripperda, geb. Lingen-Darme 4 jan. 1914,25 ovl. Altenlingen 31 mei 1985,25 tr. 1e St. Bonifatius Kirche Lingen 1 juli 193825 Maria Roling, geb. Baccum 25 jan. 1913,25 ovl. Darme 1 juli 1963;25 tr. 2e Darme 20 sept. 196525 Wilhelmine Geers, geb. Langen 5 mei 1925,29 ovl. Darme 27 sept. 1997,29 begr. Waldfriedhof Darme.25
4. Alois Ripperda, geb. Lingen-Darme 5 juli 1916,25 ovl. Lingen 16 maart 1975,25 tr.25 Maria Pölking, geb. 20 sept. 1920,25 ovl. Lingen-Darme 7 febr. 1988,25 begr. Friedhof Schepsdorf 12 febr. 1988, dr. van NN en Helena Naber.
5. Maria Johanna Ripperda, geb. Darme 19 april 1917,25 ovl. Nordhorn 21 dec. 1978,25 tr. 1e25 Hermann Heskamp, zn. van Johann Gerhard Franz en Anna Franziska Mösker; tr. 2e25 Heinrich Schüer geb. Klefing, geb. Emsbüen-Berge 27 juni 1905,25 ovl. Nordhorn 8 april 1987.25
6. Paul Gerhard, volgt XIXd.
7. Gerhard Ripperda, geb. Lingen-Darme 7 april 1921,25 ovl. Emsbüen 5 nov. 1983,25 tr.25 Clara Schomaker.
Uit het tweede huwelijk:
8. Maria Theresia Ripperda, geb. Darme april 1927,25 ovl. ald. 12 maart 1928.25
9. Bernhard Ripperda, geb. Lingen-Darme 22 aug. 1928,25 ovl. Krankenhaus Thuine 2 maart 2006,25 begr. Waldfriedhof Darme 7 maart 2006,25 tr.25 Martina Kruse, geb. 10 maart 1933,25 ovl. Darme 22 aug. 2014.25
10. Josef Bernhard Ripperda, geb. Darme 11 nov. 1930,25 ovl. ald. 6 dec. 1930.25
11. Maria Ripperda, geb. Darme 26 nov. 1935,25 ovl. ald. 26 nov. 1935.25

XIXd. Paul Gerhard Ripperda, geb. Darme 3 jan. 1919,25 ovl. Lingen-Altenlingen 26 juni 1988,25 begr. Neuer Friedhof,25 tr. Baccum 5 juni 194525 Agnes Sophia Roling, geb. Baccum 1 april 1921,25 ovl. Altenlingen 16 juli 2010,25 begr. Lingen 21 juli 2010,25 dr. van Johann Bernhard en Maria Agnes Albers.
Uit dit huwelijk:

XXh. Rudi Ripperda, tr. Johanna Josefa Kühlenborg, dr. van Josef Bernhard en Maria Adelheid Niehof.
Uit dit huwelijk:
1. Markus Ripperda, geb. 13 jan. 1972,28 ovl. 20 jan. 1972.28
2. Melanie Ripperda.
3. Nadine Ripperda.
4. Christian Ripperda.

XVIj. Johann Joseph Ripperda, geb. Langen, Heuer Grote 4 juli 1824,25 ged. Lengerich 5 juli 1824,25 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 12 dec. 1871,25 tr. Lengerich 18 mei 185225 Helena Adelheid Meeman, geb. Handrup 1 jan. 1825,25 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 jan. 1889,25 dr. van John Henry en Anna Mary Budde.
Uit dit huwelijk:
1. Henry Bernard, volgt XVIIn.
2. Bernard Joseph, volgt XVIIo.
3. Anna Helen, volgt XVIIp.
4. Maria Adelheid, volgt XVIIq.
5. Margaret, volgt XVIIr.

XVIIn. Henry Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 febr. 1854,28 boer, ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 5 mei 1930,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 19 nov. 188628 Barbara Mary Spengler, geb. O’Fallon, St. Clair, Illinois, USA 25 jan. 1862,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 juli 1936,28 dr. van John Michael en Mary Anne Sicka.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, volgt XVIIIk.
2. Mary Josephine, volgt XVIII-l.
3. Bernhard Henry, volgt XVIIIm.
4. Eugenia Catherine, volgt XVIIIn.
5. Edward Dinisius Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 juli 1901, ovl. ald. 16 dec. 1906.

XVIIIk. Anna Maria Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 26 juli 1888,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 17 mei 1973,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 24 april 191728 Bernard Joseph Vn Wessling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 okt. 1888,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 14 maart 1980.28
Uit dit huwelijk:
1. Raymond Henry, volgt XIXe.
2. Vincent Bernard, volgt XIXf.
3. Edward Bernard, volgt XIXg.
4. Alvina Barbara, volgt XIXh.
5. Athur Henry, volgt XIXi.
6. Wilbert Eugene Wessling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 okt. 1927, ovl. ald. 26 dec. 1927.
7. Florence Carol, volgt XIXj.

XIXe. Raymond Henry Wessling, tr. Loretta Elizabeth Wilken.
Uit dit huwelijk:

XXi. Gary Lee Bernard Wessling, tr. Doris Mae Hemker.
Uit dit huwelijk:
Mallory Wessling.

XIXf. Vincent Bernard Wessling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 8 febr. 1920,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 19 maart 1986,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Eleanor Mary Beer.
Uit dit huwelijk:
1. Diann Veronica, volgt XXj.
2. Joyce Marie, volgt XXk.
3. Charlene Mary, volgt XX-l.

XXj. Diann Veronica Wessling, tr. Stanley Edward Schniers.
Uit dit huwelijk:
1. Julie Lynn Schniers.
2. John Stanley Schniers.
3. Jennifer Lynn Schniers.

XXk. Joyce Marie Wessling, tr. Dennis Michael Kuhl.
Uit dit huwelijk:
Douglas Michael Kuhl.

XX-l. Charlene Mary Wessling, tr. Mark Leon Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Scott Joseph Albers.
2. Kimberly Ann Albers.

XIXg. Edward Bernard Wessling, tr. Celelia Ann Loepker.
Uit dit huwelijk:
1. Donald Bernard Wessling.
2. Adelinda Kay, volgt XXm.
3. Geraldine Florine, volgt XXn.
4. David Raymond, volgt XXo.
5. Mary Ellen, volgt XXp.
6. Anita Ann Wessling, tr. James Dumbell.
7. Jacqueline Ann Wessling.

XXm. Adelinda Kay Wessling, tr. Robert Dean Nolte.
Uit dit huwelijk:
1. Tammy Kay Nolte.
2. Ryan Dean Nolte.
3. Dustin Clay Nolte.
4. Raeanna Beth Nolte.

XXn. Geraldine Florine Wessling, tr. 1e Terry Voland; tr. 2e Otis J. Rice.
Uit het eerste huwelijk:
1. Steven Jack Voland.
Uit het tweede huwelijk:
2. Christopher Dale Rice.
3. Adam David Rice.

XXo. David Raymond Wessling, tr. Nadine Julie Johnson.
Uit dit huwelijk:
1. Cindy Sue Wessling.
2. Erica Wendy Wessling.
3. Jonathan Lyle Wessling.

XXp. Mary Ellen Wessling, tr. David Lee Miller.
Uit dit huwelijk:
1. Jamie Lynn Miller.
2. Ashley Danielle Miller.

XIXh. Alvina Barbara Wessling, tr. John Nicolas Schaeffer, geb. 26 aug. 1917.28
Uit dit huwelijk:

XXq. Richard Louis Schaeffer, tr. Joab Foster.
Uit dit huwelijk:
1. Joann Marie, volgt XXIa.
2. Carol Susan, volgt XXIb.
3. Steven James Schaeffer.

XXIa. Joann Marie Schaeffer, tr. Roger Thomas Caeser.
Uit dit huwelijk:
Jessica Ann Caeser.

XXIb. Carol Susan Schaeffer, tr. Dennis Blaylock.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Blaylock.
2. Melissa Marie Blaylock.

XIXi. Athur Henry Wessling, tr. Bertha Clara Schomacher.
Uit dit huwelijk:
1. Betty Ann Wessling, tr. Bruce David Rolves.
2. Carl Vincent Wessling.

XIXj. Florence Carol Wessling, tr. Clarence Bernard Beer.
Uit dit huwelijk:
1. Marvin George, volgt XXr.
2. Marcel Bernard Beer, tr. 1e Donna Laquet; tr. 2e Cynthia Ann Querin.

XXr. Marvin George Beer, tr. Maria Diane Analla.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Ryan Beer.
2. Marvin Dean Beer.

XVIII-l. Mary Josephine Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 12 dec. 1890,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 juni 1980,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 nov. 191428 Henry Herman Linnemann, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 jan. 1885,28 ovl. ald. 17 juni 1959.28
Uit dit huwelijk:
1. Lawrence Herman, volgt XIXk.
2. Clarence Henry, volgt XIX-l.
3. Alice Barbara Linnemann, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 28 mei 1923, ovl. ald. 11 jan. 1924.
4. Alfred Bernard, volgt XIXm.

XIXk. Lawrence Herman Linnemann, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 2 maart 1917,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 7 juni 1981,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. 4 juni 194728 Agnes Margaret Schleper, geb. 11 april 1920,28 ovl..28
Uit dit huwelijk:
1. Mary Lou Linnemann, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 16 sept. 1949,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 21 juni 1969.28
2. James Bernard, volgt XXs.
3. Dennis Clarence, volgt XXt.

XXs. James Bernard Linnemann, tr. Mary Lou Eversgerd.
Uit dit huwelijk:
1. Colby James Linnemann.
2. Kyle James Linnemann.
3. Scott James Linnemann.
4. Melanie Elizabeth Linnemann.

XXt. Dennis Clarence Linnemann, tr. Rose Elaine Theising.
Uit dit huwelijk:
1. Melissa Ann Linnemann.
2. Amanda Lynn Linnemann.

XIX-l. Clarence Henry Linnemann, tr. Florence Christine Korte.
Uit dit huwelijk:
1. Jannette Caroline, volgt XXu.
2. Gary George, volgt XXv.

XXu. Jannette Caroline Linnemann, tr. James Howard Sullivan.
Uit dit huwelijk:
1. William Patrick Sullivan, geb. Highland, Madison, Illinois, USA 5 mei 1969,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 2 febr. 1986.28
2. Christine Marie Sullivan.

XXv. Gary George Linnemann, tr. Candice Ann Kohrmann.
Uit dit huwelijk:
1. Stacy Maria Linnemann.
2. Kurt Henry Linnemann.

XIXm. Alfred Bernard Linnemann, tr. Lorine Elizabeth Kohrmann.
Uit dit huwelijk:
1. Carol Sue Linnemann, tr. Samuel Charles Gorman.
2. Darlene Josephine, volgt XXw.
3. Daniel Lawrence, volgt XXx.

XXw. Darlene Josephine Linnemann, tr. Danny Lee Haar.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Lynn Haar, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 17 okt. 1982,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 25 maart 1982.28
2. Carey Ann Haar.

XXx. Daniel Lawrence Linnemann, tr. Peggy Sue Poelker.
Uit dit huwelijk:
1. Aaron Michael Linnemann.
2. Ryan Daniel Linnemann.

XVIIIm. Bernhard Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 jan. 1893,28 boer, ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 okt. 1979,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 25 april 192228 Frances Clara Ellers, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 14 april 1899,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 14 aug. 1955,28 dr. van Frank Lawrence en Christine Du(e)ing.
Uit dit huwelijk:
1. Norbert Henry, volgt XIXn.
2. Eugene Frank, volgt XIXo.
3. Virgil Edward, volgt XIXp.
4. Loretta Christine, volgt XIXq.
5. Johanna Barbara, volgt XIXr.
6. Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 jan. 1932,28 ovl. ald. 23 jan. 1932.28
7. Cyril Bernard Ripperda, geb. 25 mei 1933,28 ovl. 13 sept. 1956.28
8. Robert Bernard, volgt XIXs.
9. Alice Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 16 febr. 1941,28 ovl. ald. 16 febr. 1941.28

XIXn. Norbert Henry Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 maart 1923,28 elektricien, ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 24 okt. 1980,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 27 okt. 1980,28 tr. Breese, Clinton, Illinois, USA 2 okt. 194728 Dolores Alice Jansen, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 23 april 1926,28 ovl. ald. 5 april 1983,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 8 april 1983,28 dr. van Henry en Theresa Koerkenmeier.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Henry, volgt XXy.
2. Jerome Bernard, volgt XXz.
3. Leonard Norbert, volgt XXaa.
4. Maurice Ralph, volgt XXab.
5. Herbert Robert, volgt XXac.
6. Duane Gerald Ripperda, tr. Diane Marie Arentsen.
7. Linus, volgt XXad.

XXy. Thomas Henry Ripperda, tr. Deborah Kay Guttersohn, dr. van Henry en Ann Marie van de Loo.
Uit dit huwelijk:

XXIc. Chad Michael Ripperda, tr. Shelly Renth.
Uit dit huwelijk:
1. Lauren Alexandria Ripperda.
2. Hayden Esther Ripperda.

XXz. Jerome Bernard Ripperda, tr. Janice Marie Langenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. James Bernard Ripperda.
2. Jon Norbert Ripperda.
3. Jill Marie Ripperda.

XXaa. Leonard Norbert Ripperda, tr. Geralyn Mary Fuehne.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Allen, volgt XXId.
2. Melissa Ann, volgt XXIe.
3. Jessica Lynn, volgt XXIf.

XXId. Jeffrey Allen Ripperda, tr. Katie Weigman.
Uit dit huwelijk:
1. Greta Wiegman Ripperda.
2. Elena Ripperda.
3. Lucy Ripperda.

XXIe. Melissa Ann Ripperda, tr. Andrew Wuebbles.
Uit dit huwelijk:
Avery Wuebbles.

XXIf. Jessica Lynn Ripperda, tr. Robby Robertson.
Uit dit huwelijk:
Tyler Pike Robertson.

XXab. Maurice Ralph Ripperda, tr. Anita Colleen Mackey.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Ann Ripperda, tr. Chris Thomas.
2. Benjamin Ripperda.

XXac. Herbert Robert Ripperda, tr. Dianne Marie Woltering.
Uit dit huwelijk:
1. Brian Paul Ripperda.
2. Scott Michael Ripperda.

XXad. Linus Ripperda, tr. Karen Lynn Kluemke.
Uit dit huwelijk:
1. Corey Michael Ripperda.
2. Chelsea Ripperda.

XIXo. Eugene Frank Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 25 aug. 1924,28 makelaar in onroerend goed, ovl. City of St. Louis, Missouri, USA 19 mei 1991,28 begr. New Baden, Clinton, Illinois, USA 22 mei 1991,28 tr. Valeria Marie Richter.
Uit dit huwelijk:
1. Joyce Frances Ripperda, geb. 11 mei 1948,28 ovl. 23 april 1999,28 begr. St. George Cemetery, New Baden, Clinton, Illinois, USA.28
2. Stanley Bernard, volgt XXae.
3. Floyd Michael, volgt XXaf.
4. Margaret Mary, volgt XXag.
5. Mark Virgil Ripperda, tr. Dianne Lynn von Bokel.

XXae. Stanley Bernard Ripperda, tr. Dianne Louise Osborne.
Uit dit huwelijk:
1. Shane Eugene Ripperda.
2. Lea Marie Ripperda.

XXaf. Floyd Michael Ripperda, tr. Patricia Lee McElligott.
Uit dit huwelijk:
Mary Kay Kathleen Ripperda.

XXag. Margaret Mary Ripperda, tr. Roy Guy Fuca.
Uit dit huwelijk:
1. Nicki Marie Fuca.
2. Terra Louise Fuca.
3. Carrie Lynn Fuca.

XIXp. Virgil Edward Ripperda, tr. Florentine Ann Ratermann.
Uit dit huwelijk:
1. Judith Caterine, volgt XXah.
2. Karen Frances, volgt XXai.
3. Brian Virgil Ripperda.

XXah. Judith Caterine Ripperda, tr. Thomas Clemens Wolters.
Uit dit huwelijk:
1. Erica Catherine Wolters.
2. Jason Thomas Wolters.

XXai. Karen Frances Ripperda, tr. Ralph Henry Voss.
Uit dit huwelijk:
1. Jared Robert Voss.
2. Justin Michael Voss.
3. Allison Ann Voss.

XIXq. Loretta Christine Ripperda, tr. Julian Simon Frey.
Uit dit huwelijk:
1. Bonita Frances, volgt XXaj.
2. Susanne Delores Frey, tr. Dale Douglas Rommerskircher.
3. Steven Julian, volgt XXak.
4. Roger Bernard, volgt XXal.
5. Darlene Kay, volgt XXam.

XXaj. Bonita Frances Frey, tr. Howard Paul Boeckmann.
Uit dit huwelijk:
1. Douglas Edward Boeckmann.
2. Cheryl Ann Boeckmann.
3. Dean Julian Boeckmann.
4. Dane Paul Boeckmann.

XXak. Steven Julian Frey, tr. Sharon Louise Pirok.
Uit dit huwelijk:
1. Sarah Rose Frey.
2. Aaron Steven Richard Frey.

XXal. Roger Bernard Frey, tr. Kathy Marie Schuster Schuster.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Allen Frey.
2. Timothy Ryan Frey, geb. 1 mei 1978,28 ovl. 1 mei 1978.28

XXam. Darlene Kay Frey, tr. Allen Joseph Meinetti.
Uit dit huwelijk:
1. Melissa Kay Meinetti.
2. Michelle Lee Meinetti.

XIXr. Johanna Barbara Ripperda, tr. Paul Herman Rakers.
Uit dit huwelijk:
1. Mary Frances, volgt XXan.
2. Ruth Ann Rakers, tr. Maurice Moorleghen.
3. Joseph Paul, volgt XXao.
4. Norma Loretta, volgt XXap.
5. Kenneth Frank Rakers, tr. Robyn Claire Weil.
6. Janice Rose Rakers, tr. Dale Robert Kunz.
7. Victoria Susan Rakers, tr. Patrick Francis Maher.

XXan. Mary Frances Rakers, tr. Howard W. Pattberg.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Howard Pattberg.
2. Michael William Pattberg.
3. Paul Martin Pattberg.

XXao. Joseph Paul Rakers, tr. Kathleen Ann Dierkes.
Uit dit huwelijk:
Kurt Allen Rakers.

XXap. Norma Loretta Rakers, tr. James R. Giger.
Uit dit huwelijk:
1. Tyson James Giger.
2. Travis James Giger.

XIXs. Robert Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 dec. 1935,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 16 jan. 2000,28 tr. Kathleen Mary Zurliene.
Uit dit huwelijk:
1. Michael Bernard Ripperda, tr. Denise Marie Storck.
2. Dennis Henry Ripperda.
3. David Henry Ripperda.
4. Christina Marie Ripperda.
5. Lynn Rita Ripperda.

XVIIIn. Eugenia Catherine Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 4 okt. 1898,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 sept. 1979,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 mei 192228 Bernard John Thuenemann, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 15 okt. 1897,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 1 dec. 1970.28
Uit dit huwelijk:
1. Clara Barbara, volgt XIXt.
2. Adeline Rose, volgt XIXu.
3. Pauline Josephine, volgt XIXv.

XIXt. Clara Barbara Thuenemann, tr. Roland Gregory Richard, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 4 juni 1922,28 ovl. ald. 19 april 1990.28
Uit dit huwelijk:
1. Shirley Eugenia, volgt XXaq.
2. Joan Mary Richard, tr. Thomas Henry Wilhelm.
3. Wayne Bernard Richard, tr. Peggy Lynn Bickel.

XXaq. Shirley Eugenia Richard, tr. Mark Allen Childress.
Uit dit huwelijk:
Cheryl Lynn Childress.

XIXu. Adeline Rose Thuenemann, tr. Raymond Joseph Holtman.
Uit dit huwelijk:
1. Steven raymond Bernard, volgt XXar.
2. Glennon Joseph, volgt XXas.

XXar. Steven raymond Bernard Holtman, tr. Anita Kay McCarty.
Uit dit huwelijk:
1. Ryan Steven Holtman.
2. Asley Michelle Holtman.

XXas. Glennon Joseph Holtman, tr. Kimberly Sue Arras.
Uit dit huwelijk:
Scott Joseph Holtman.

XIXv. Pauline Josephine Thuenemann, tr. Leonard John Frohn.
Uit dit huwelijk:

XXat. Leon John Frohn, tr. Mary Lynn Knebel.
Uit dit huwelijk:
Eric Lee Frohn.

XVIIo. Bernard Joseph Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 18 juni 1856,28 ovl. Aviston, Clinton, Illinois, USA 31 aug. 1932,28 tr. 15 april 189028 Anna Tecla Kreimer, geb. 30 maart 1866,28 ovl. 4 jan. 1897.28
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Bernard, volgt XVIIIo.
2. William, volgt XVIIIp.
3. Henry Bernard, volgt XVIIIq.

XVIIIo. Joseph Bernard Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 21 juni 1892,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 18 febr. 1940,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. Margaret Louise Gerdes, geb. Okawville, Washington, Illinois, USA 28 maart 1900,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 23 mei 1972,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. Wilbert Henry Ripperda, geb. 12 febr. 1926,28 ovl. 18 okt. 1926.28
2. Erwin William Ripperda, geb. 14 sept. 1927,28 boer, ovl. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 19 april 1990.28
3. Helena Ann, volgt XIXw.

XIXw. Helena Ann Ripperda, tr. Otto Henry Arentsen.
Uit dit huwelijk:
1. James Alphonse Arentsen, tr. Donna Cassentti.
2. Michael Joseph, volgt XXau.
3. Thomas Arnold Arentsen, tr. Tammy Horstmann.
4. Patricia Ann Arentsen.
5. Mark Gerard, volgt XXav.
6. Brain John Arentsen.

XXau. Michael Joseph Arentsen, tr. Deborah Eugenia Meyer.
Uit dit huwelijk:
Kyle Joseph Arentsen.

XXav. Mark Gerard Arentsen, tr. Sondra A. Alexander.
Uit dit huwelijk:
1. Casie Lynn Arentsen.
2. Meegen Ann Arentsen.

XVIIIp. William Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 6 april 1894,28 ovl. Highland, Madison, Illinois, USA 8 febr. 1981,28 tr. 11 febr. 192028 Louise Mary Bach, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 1 aug. 1899,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 sept. 1966.28
Uit dit huwelijk:
1. Catherine Agnes, volgt XIXx.
2. Wilhelmina Barbara, volgt XIXy.
3. Raymond Joseph Ripperda.
4. Edward Joseph, volgt XIXz.
5. Vincent Henry, volgt XIXaa.
6. Clarance August Ripperda, geb. 8 sept. 1929,28 ovl. 14 april 1933.28
7. Joseph, volgt XIXab.
8. Alphonse Peter, volgt XIXac.
9. Mary Ann, volgt XIXad.
10. John Bernard, volgt XIXae.
11. Levenloos kind, geb. 19 mei 1940.28
12. Aloys Ripperda, geb. 9 aug. 1941,28 ovl. 9 aug. 1941.28
13. Jerome Fred, volgt XIXaf.
14. Josephine Ann (Joanne), volgt XIXag.

XIXx. Catherine Agnes Ripperda, tr. Herman Bernard Buscher, geb. 17 juli 1911.28
Uit dit huwelijk:
1. Rita Marie Buscher, geb. 15 febr. 1948,28 ovl. 14 mei 1949.28
2. Robert Herman Buscher, geb. 12 aug. 1950,28 ovl. 11 april 1954.28
3. Ruth Ann Buscher, geb. 6 juli 1952,28 ovl. 8 april 1957.28

XIXy. Wilhelmina Barbara Ripperda, tr. Alvin Frank Schröder.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Ann, volgt XXaw.
2. Patricia Marie, volgt XXax.
3. Mary Lou, volgt XXay.
4. Sharon Marie, volgt XXaz.
5. David Joseph, volgt XXba.
6. Susan Kay, volgt XXbb.

XXaw. Barbara Ann Schröder, tr. James Henry Robke.
Uit dit huwelijk:
1. Todd Michael Robke, geb. 3 dec. 1967,28 ovl. 4 dec. 1967.28
2. Michael Lee Robke.
3. Lynn Marie Robke.
4. Cheryl Marie Robke.

XXax. Patricia Marie Schröder, tr. Randall Anthony Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Angela Marie Albers.
2. Mark Randall Albers.
3. Robin Mark Albers.
4. Clint Randall Albers.

XXay. Mary Lou Schröder, tr. 1e Alfred James Wildhaber (XXcu); tr. 2e Paul Glen Sutjskin.
Uit het eerste huwelijk:
1. Kathleen Marie Wildhaber.
2. Keith Alan Wildhaber.

XXaz. Sharon Marie Schröder, tr. Kenneth Raymond Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Raquel Marie Albers.
2. Rhonda Kay Albers, geb. 24 nov. 1972,28 ovl. 30 jan. 1973.28

XXba. David Joseph Schröder, tr. Catherine Ann Goestenkors.
Uit dit huwelijk:
1. Jared David Schröder.
2. Elizabeth Ann Schröder.

XXbb. Susan Kay Schröder, tr. 1e William Kevin Johnson; tr. 2e Dan Ray Brannon.
Uit het eerste huwelijk:
1. Alicia Marie Johnson.
2. Ryan James Johnson.

XIXz. Edward Joseph Ripperda, tr. Virginia Ruth Breuchaued, geb. 23 dec. 1931.28
Uit dit huwelijk:
1. Edward Stephen Ripperda, tr. Kathleen Watt.
2. Kathleen Gail Ripperda.

XIXaa. Vincent Henry Ripperda, tr. Eleanor Selma Weiss.
Uit dit huwelijk:
1. Linda Kay, volgt XXbc.
2. Vincent Edwin, volgt XXbd.
3. Gerald William, volgt XXbe.
4. Michael Louis, volgt XXbf.
5. Steven Allen Ripperda.

XXbc. Linda Kay Ripperda, tr. Timothy Richard Klaus.
Uit dit huwelijk:
1. Tracie Lynn Klaus.
2. Wendy Kay Klaus.
3. Theodore Ryan Klaus.

XXbd. Vincent Edwin Ripperda, tr. 1e Victoria von Rohr; tr. 2e Linda Lee Russel.
Uit het tweede huwelijk:
Brain Kieth Ripperda.

XXbe. Gerald William Ripperda, tr. Vicki Marie Wagner.
Uit dit huwelijk:
1. Keith Michael Ripperda.
2. Jason Allen Ripperda.

XXbf. Michael Louis Ripperda, tr. Cindy Marie Fillon.
Uit dit huwelijk:
1. Nicole Lynn Ripperda.
2. Michael Duane Ripperda.
3. Daniel Louis Ripperda.

XIXab. Joseph Ripperda, tr. Virginia Caroline Wolters.
Uit dit huwelijk:
1. Charles William Ripperda, tr. Martina Marie Haselhorst.
2. Donald Frank Ripperda.
3. Theresa Ann, volgt XXbg.
4. Kenneth Gerard, volgt XXbh.
5. Karen Marie, volgt XXbi.
6. Beverly Ann Ripperda.
7. Lisa Ann Ripperda.
8. Gary Gerard Ripperda, geb. 11 febr. 1966,28 ovl. 6 mei 1966.28
9. Mary Agnes Ripperda, geb. 11 febr. 1966,28 ovl. 11 febr. 1966.28
10. Pamela Jean Ripperda.

XXbg. Theresa Ann Ripperda, tr. Michael William Richter.
Uit dit huwelijk:
1. Jereny Allen Richter.
2. Correy Michael Richter.
3. Christopher Lee Richter.

XXbh. Kenneth Gerard Ripperda, tr. Karen Joan Uhis.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Nathan Ripperda.
2. Sharon Leigh Ripperda.

XXbi. Karen Marie Ripperda, tr. James Asthroth.
Uit dit huwelijk:
Gregory James Asthroth.

XIXac. Alphonse Peter Ripperda, tr. Janet Marie Riding.
Uit dit huwelijk:
1. Tammy Lynn, volgt XXbj.
2. Russel Lee, volgt XXbk.
3. Sandra Patricia Ripperda.

XXbj. Tammy Lynn Ripperda, tr. Mark Steven Geragosian.
Uit dit huwelijk:
1. Jamie Lynn Geragosian.
2. Duran Robert Geragosian.
3. Jenna Marie Geragosian.

XXbk. Russel Lee Ripperda, tr. Jacintha Geralyn Tebbe.
Uit dit huwelijk:
1. Kyle Michael Ripperda.
2. Kory Matthew Ripperda.

XIXad. Mary Ann Ripperda, tr. Paul Anthony Bruggemann.
Uit dit huwelijk:
1. Dianne Marie Bruggemann, tr. David Lee Flack.
2. Dennis Paul Bruggemann.
3. Dale Joseph, volgt XXbl.
4. Darlene Ann, volgt XXbm.
5. Donald Herman Bruggemann.
6. Doris Kay Bruggemann.
7. Darrel James Bruggemann.
8. Darla Sue Henshaw Bruggemann.

XXbl. Dale Joseph Bruggemann, tr. Linda Lee Tarvin.
Uit dit huwelijk:
1. Michael Dale Bruggemann.
2. Carrie Lee Bruggemann.

XXbm. Darlene Ann Bruggemann, tr. Randy Virgil Blaylock.
Uit dit huwelijk:
Chuck Lee Blaylock.

XIXae. John Bernard Ripperda, tr. Margaretha Ann Deien.
Uit dit huwelijk:
1. Martina Marie Ripperda, tr. Dennis Dwight Hanson.
2. Virginia Lee, volgt XXbn.
3. Lori Ann, volgt XXbo.
4. Melvin John, volgt XXbp.
5. Kevin David Ripperda, geb. 21 febr. 1964,28 ovl. 19 okt. 1986.28
6. Mark Anthony Ripperda.
7. Gary Lee Ripperda.
8. Michelle Marie Ripperda.
9. Gregory Allen Ripperda.
10. Jeffrey Scott Ripperda.

XXbn. Virginia Lee Ripperda.
Haar kinderen:
1. Amy Lynn Ripperda.
2. Nicole Marie Ripperda.

XXbo. Lori Ann Ripperda, tr. Ronald Francis Hilmes.
Uit dit huwelijk:
1. Kimberly Ann Hilmes.
2. Pamela Sue Hilmes.

XXbp. Melvin John Ripperda, tr. Janet Kay Riley.
Uit dit huwelijk:
Danielle Nicole Ripperda, geb. 29 okt. 1987,28 ovl. 29 okt. 1987.28

XIXaf. Jerome Fred Ripperda, tr. Helen Elaine Heubner.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Scott Ripperda.
2. Stecy Jerome Ripperda.
3. Shelly Jean Ripperda.
4. Jarrod Shaun Ripperda.

XIXag. Josephine Ann (Joanne) Ripperda, tr. Alex Tadar Hood.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Lee Hood.
2. Gary Lee Hood.
3. Deborah Ann Hood.
4. Lisa Ann Hood.

XVIIIq. Henry Bernard Ripperda, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 6 febr. 1896,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 26 nov. 1984,28 tr. 9 juni 192028 Cecelia Ann Bach, geb. 3 maart 1901,28 ovl. 30 sept. 1971.28
Uit dit huwelijk:
1. Clarence Louis, volgt XIXah.
2. Lawrence William, volgt XIXai.
3. Valerian Joseph, volgt XIXaj.
4. Alfred August Henry, volgt XIXak.
5. Arthur John, volgt XIXal.
6. Francis Richard Ripperda, geb. 5 dec. 1930,28 ovl. 11 maart 1931.28
7. Paul Herman, volgt XIXam.
8. Florence Bernice, volgt XIXan.

XIXah. Clarence Louis Ripperda, tr. Rita Elizabeth Mussenbrock.
Uit dit huwelijk:
1. Kent Louis, volgt XXbq.
2. Kurt Louis Ripperda.
3. Cara Marie Ripperda.

XXbq. Kent Louis Ripperda, tr. Tina Marie Lesicho.
Uit dit huwelijk:
1. Kendall Marie Ripperda.
2. Aaron Joel Ripperda.

XIXai. Lawrence William Ripperda, tr. Hildagrade Katherine Ratermann, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 7 okt. 1926,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 29 okt. 1982,28 begr. Breese, Clinton, Illinois, USA.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Henry, volgt XXbr.
2. Roger Dale Ripperda, geb. 24 jan. 1953,28 ovl. 1 maart 1953.28
3. James Lawrence Ripperda.

XXbr. Ronald Henry Ripperda, tr. Mary Margart Isaak.
Uit dit huwelijk:
1. Amy Lynn Ripperda.
2. Kristopher Lee Ripperda.

XIXaj. Valerian Joseph Ripperda, tr. Delores Martha Woltering.
Uit dit huwelijk:
1. Donna Jean, volgt XXbs.
2. Peggy Sue Ripperda.

XXbs. Donna Jean Ripperda, tr. James Bernard Lampe.
Uit dit huwelijk:
1. Michelle Denise Lampe.
2. Craig Allen Lampe.

XIXak. Alfred August Henry Ripperda, tr. Theresa Mary Mussenbrock.
Uit dit huwelijk:
1. Shirley Ann, volgt XXbt.
2. Patricia Ann Ripperda, tr. Robert Theodore Mete.
3. Tammy Sue Ripperda.
4. Nancy Marie Ripperda, tr. 1e N.N. Walker; tr. 2e Mark Edward Winslow.
5. David Alfred Ripperda.

XXbt. Shirley Ann Ripperda, tr. David Michael Powell.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Anne Powell.
2. Eric David Powell.

XIXal. Arthur John Ripperda, tr. 1e Veda Ann Ward; tr. 2e Thelma Louise Harris.
Uit het eerste huwelijk:
1. Arthur Bernard Ripperda.
2. Deborah Kay, volgt XXbu.
3. Cynthia Mae, volgt XXbv.
4. Allen Joseph Ripperda, tr. Yvonne Rogene Cooley Huffmann.
5. Sheila Fay, volgt XXbw.

XXbu. Deborah Kay Ripperda, geb. 20 juli 1955,28 ovl. St. Louis, Missouri, USA, tr. Thomas Murphy.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey David Murphy.
2. Terri Ann Murphy.
3. Shannon Mae Murphy.
4. Kelly Marie Murphy.

XXbv. Cynthia Mae Ripperda.
Haar kinderen:
1. Misty Lyn Ripperda.
2. Kim Sue Trickey Ripperda.

XXbw. Sheila Fay Ripperda.
Haar kinderen:
1. Stacey Ann Ripperda.
2. Tara Kay Ripperda.

XIXam. Paul Herman Ripperda, tr. Mary Ann Elizabeth Kapp.
Uit dit huwelijk:
1. Diane Mary Ripperda, tr. Arthur Hayhurst.
2. Karen Marie Ripperda, tr. John Holcomb.
3. Janice Kay Ripperda, tr. Gary Moose.
4. Duane Paul Ripperda, tr. Margaret Reutter.

XIXan. Florence Bernice Ripperda, tr. Vincent Herman Kuhl.
Uit dit huwelijk:
1. Sandra Kay, volgt XXbx.
2. Brenda Sue, volgt XXby.
3. Randy Vincent, volgt XXbz.
4. Wanda Lee, volgt XXca.
5. Bonnie Lou, volgt XXcb.
6. Marie Geralyn Kuhl, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 2 maart 1962,28 ovl. ald. 9 aug. 1980.28
7. Stanley Gerard Kuhl.
8. Scott Herman Kuhl.

XXbx. Sandra Kay Kuhl, tr. Donald Joseph Kuhn.
Uit dit huwelijk:
1. Stacy Marie Kuhn.
2. Chad Michael Kuhn.

XXby. Brenda Sue Kuhl, tr. Harold Mark Renschen.
Uit dit huwelijk:
1. Casey Mark Renschen.
2. Robin Lee Renschen.

XXbz. Randy Vincent Kuhl, tr. Sharon Marie Langenhorst.
Uit dit huwelijk:
Adam Randy Kuhl.

XXca. Wanda Lee Kuhl, tr. Thomas Clarence Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Dawn Marie Albers.
2. Shawn Thomas Albers.
3. Corey Scott Albers.

XXcb. Bonnie Lou Kuhl, tr. Ronald Lavern Wilke.
Uit dit huwelijk:
Kristi Lynn Wilke.

XVIIp. Anna Helen Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 21 febr. 1858,28 ovl. ald. 9 mei 1908,28 tr. Germantown, Clinton, Illinois, USA 3 april 188328 Clemens B. Weier, geb. 25 maart 1958,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 6 maart 1910.28
Uit dit huwelijk:
1. Josephine Weier.
2. Fred Bernard, volgt XVIIIr.
3. Henry Weier, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 10 juli 1884,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 jan. 1939.28
4. Bernard Weier, geb. 9 febr. 1887,28 ovl. 9 febr. 1905.28
5. Elizabeth Anne, volgt XVIIIs.
6. William John, volgt XVIIIt.

XVIIIr. Fred Bernard Weier, geb. Damiensville, Clinton, Illinois, USA 10 juli 1884,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 29 dec. 1970,28 tr. 30 mei 192328 Eleanora Mary Schleper, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 22 febr. 1902,28 ovl. ald. 11 maart 1964.28
Uit dit huwelijk:
1. Clarence Henry Weier.
2. Edwin Henry, volgt XIXao.
3. Wilbert Joseph Weier, geb. 19 dec. 1927,28 ovl. 24 maart 1933.28
4. Alfred William Weier, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 27 febr. 1929,28 ovl. Highland, Madison, Illinois, USA 7 dec. 1951.28
5. Helen Elizabeth Weier, geb. 13 okt. 1931,28 ovl. 13 dec. 1931.28
6. Margaret Lucilla, volgt XIXap.
7. Alice Weier, geb. 24 sept. 1935,28 ovl. 24 sept. 1935.28
8. Kind, geb. 8 febr. 1937,28 ovl. 8 febr. 1937.28
9. Alice Mary Weier.
10. Delores Katherine, volgt XIXaq.
11. Fred William Weier, geb. 3 sept. 1941,28 ovl. 25 nov. 1941.28
12. Marie Eleanor, volgt XIXar.

XIXao. Edwin Henry Weier, tr. Helen Grace Deerhake.
Uit dit huwelijk:
1. Susan Marie, volgt XXcc.
2. Linda Louise, volgt XXcd.
3. Mary Weier, geb. 20 sept. 1959,28 ovl. 20 sept. 1959.28
4. Steven Gerard, volgt XXce.
5. Donald Edwin Weier.
6. Michael Anthony Weier.

XXcc. Susan Marie Weier, tr. Dale Edward Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Michelle Ann Peters.
2. Jacquelline Sue Peters.
3. Jonathan Peters.

XXcd. Linda Louise Weier, tr. James Patrick Woosley.
Uit dit huwelijk:
1. Karen Eleanor Woosley.
2. Christopher Bernard Woosley.
3. Benjamin Patrick Woosley.
4. Fredrick Lambert Woosley.
5. Timothy James Woosley.

XXce. Steven Gerard Weier, tr. Jean Anna Womble.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Lynn Weier.
2. Jamie Lynn Weier.

XIXap. Margaret Lucilla Weier, tr. Joseph Bernard Frank Rademacher.
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Gerard Rademacher.
2. Kevin Patrick, volgt XXcf.
3. Diane Marie, volgt XXcg.
4. Donna Kathryn Rademacher, tr. Joseph Nichols Buchheit.
5. Deborah Mary Rademacher.

XXcf. Kevin Patrick Rademacher, tr. Linda Geralyn Eilers.
Uit dit huwelijk:
1. Laura Diane Rademacher.
2. Amy Rose Rademacher.

XXcg. Diane Marie Rademacher, tr. James John Wellen.
Uit dit huwelijk:
1. Staci Marie Wellen.
2. Michael James Wellen.
3. Holly Nichole Wellen.

XIXaq. Delores Katherine Weier, tr. George Bernard Brauer.
Uit dit huwelijk:
1. Kenneth Fred Brauer.
2. Alan Gerard Brauer.
3. Lisa Ann Brauer.
4. Gina Marie Brauer.

XIXar. Marie Eleanor Weier, tr. Henry Joseph Wesselmann.
Uit dit huwelijk:
1. Glennon Anthony Wesselmann.
2. Cary Fred Wesselmann.
3. Randy Gerard Wesselmann.
4. Renee Christine Wesselmann.

XVIIIs. Elizabeth Anne Weier, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 31 maart 1892,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 30 jan. 1965,28 tr. 19 okt. 192028 Leo George Bergemann, geb. 11 april 1895,28 ovl. 26 sept. 1948.28
Uit dit huwelijk:
1. Cecelia Marie, volgt XIXas.
2. Adella Mary Ann, volgt XIXat.
3. Edward Bergemann, geb. 7 nov. 1926,28 ovl. 7 nov. 1926.28
4. Lawrence Fred, volgt XIXau.
5. Joseph William, volgt XIXav.
6. Mary Ann Agnes, volgt XIXaw.
7. Lucille Katherine, volgt XIXax.

XIXas. Cecelia Marie Bergemann, tr. Ferdinand Henry Thien, geb. 3 april 1914.28
Uit dit huwelijk:
1. Stanley Leo Thien, tr. Donna Jean Battreal.
2. Darlene Elizabeth Thien, tr. Michael Steven Crawford.

XIXat. Adella Mary Ann Bergemann, tr. August Bernard Sundrup, geb. 17 juli 1915,28 ovl. 6 mei 1972.28
Uit dit huwelijk:
1. Joan Elizabeth, volgt XXch.
2. Sandra Mary, volgt XXci.

XXch. Joan Elizabeth Sundrup, tr. Paul Bernard Varel.
Uit dit huwelijk:
1. Tim Gerard Varel.
2. Brad Joseph Varel.
3. Todd August Varel.

XXci. Sandra Mary Sundrup, tr. Douglas James Gross.
Uit dit huwelijk:
Chris August Gross.

XIXau. Lawrence Fred Bergemann, tr. Sally Batchelder.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Lane Bergemann.
2. Avery Lawrence Bergemann, tr. Rachel Long.
3. Dana Bergemann.
4. David Lee Bergemann.

XIXav. Joseph William Bergemann, tr. Ruth Judith Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Leon Gerard Bergemann.
2. Kathy Ann Bergemann.

XIXaw. Mary Ann Agnes Bergemann, tr. James Bernard Gehrs.
Uit dit huwelijk:
1. James Lee Gehrs, tr. Julia Ann Bedvell.
2. Wendy Lynn Gehrs.
3. Cynthia Ann Gehrs.

XIXax. Lucille Katherine Bergemann, tr. Robert George Rickhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Nancy Ann, volgt XXcj.
2. Maria Kay, volgt XXck.

XXcj. Nancy Ann Rickhoff, tr. Dale Joseph Huelsmann.
Uit dit huwelijk:
Nicole Huelsmann.

XXck. Maria Kay Rickhoff, tr. Curtis Robert Strieker.
Uit dit huwelijk:
Jason Michael Strieker.

XVIIIt. William John Weier, geb. 5 juli 1895,28 ovl. 25 okt. 1970,28 tr. 18 okt. 192128 Catherine Anna Thien, geb. 24 juli 1902, ovl. 7 okt. 1972.
Uit dit huwelijk:
1. Florence Elizabeth, volgt XIXay.
2. Dorothy Catherine, volgt XIXaz.
3. Ruth Ann, volgt XIXba.
4. Viola Josephine Weier, geb. 17 april 1929,28 ovl. 12 maart 1931.28
5. William Bernard, volgt XIXbb.
6. Raymond Joseph, volgt XIXbc.
7. Kathleen Gertrude, volgt XIXbd.
8. Judith Frances, volgt XIXbe.

XIXay. Florence Elizabeth Weier, tr. Raymond August Roberg, geb. 12 april 1917.28
Uit dit huwelijk:
1. Betty Lou Catherine, volgt XXcl.
2. Robert William, volgt XXcm.

XXcl. Betty Lou Catherine Roberg, tr. Paul Eugene Murray.
Uit dit huwelijk:
1. Kimberly Marie Murray.
2. Rebecca Elizabeth Murray.

XXcm. Robert William Roberg, tr. Paulette Elfrink.
Uit dit huwelijk:
1. Zack Roberg.
2. Kathleen Diane Roberg.
3. Adam Martin Roberg.

XIXaz. Dorothy Catherine Weier, tr. Wilfred John Determann.
Uit dit huwelijk:
1. Thomas Wilfred, volgt XXcn.
2. Ricky Gerard Determann.

XXcn. Thomas Wilfred Determann, tr. Betty Lou Gravot.
Uit dit huwelijk:
1. Bonita Ann Determann.
2. Thomas Joseph Determann.

XIXba. Ruth Ann Weier, tr. Hilmar Groth.
Uit dit huwelijk:
1. Kay Ellen, volgt XXco.
2. Kevin Jay Groth.

XXco. Kay Ellen Groth, tr. John Erwin Oeltjen.
Uit dit huwelijk:
1. Gregory John Oeltjen.
2. David Michael Oeltjen.

XIXbb. William Bernard Weier, tr. Sharon Lee Darsch.
Uit dit huwelijk:
1. William Robert, volgt XXcp.
2. Terry Lee, volgt XXcq.
3. Dennis Michael, volgt XXcr.

XXcp. William Robert Weier, tr. Janet Elizabeth Evans.
Uit dit huwelijk:
1. Kristine Jeanette Weier.
2. William Clayton Weier.

XXcq. Terry Lee Weier, tr. Sharon Ann McGeehan.
Uit dit huwelijk:
Angela Dawn Weier.

XXcr. Dennis Michael Weier, tr. Valerie N.N..
Uit dit huwelijk:
Kerri Lynn Weier.

XIXbc. Raymond Joseph Weier, tr. Gloria Jean Louis.
Uit dit huwelijk:
1. Raymond Michael Weier.
2. James Allen Weier.
3. Joyce Marie Weier.
4. Ronald Patrick Weier.

XIXbd. Kathleen Gertrude Weier, tr. Robert John Lobermeier.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey John Lobermeier.
2. Steven James Lobermeier.
3. Lori Sue Lobermeier.
4. Brain David Lobermeier.

XIXbe. Judith Frances Weier, tr. Arthur James Hurst.
Uit dit huwelijk:
1. Rhonda Ann Hurst.
2. Eric Scott Hurst.

XVIIq. Maria Adelheid Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 10 april 1860,28 ovl. 8 jan. 1894,28 tr. 13 mei 187928 John Wilhelm Hermeling, geb. 31 juli 1842,28 ovl. 4 sept. 1926.28
Uit dit huwelijk:
1. Gerhard (George) Henry, volgt XVIIIu.
2. Herman Henry, volgt XVIIIv.
3. Bernard F. Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 sept. 1884,28 ovl. ald. 1 maart 1934.28
4. Josephine, volgt XVIIIw.
5. Anna, volgt XVIIIx.
6. Margeret, volgt XVIIIy.
7. William John Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 dec. 1893,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 9 juli 1980,28 tr.28 Caroline Comper, ovl. 19 mei 1976.28

XVIIIu. Gerhard (George) Henry Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 24 okt. 1880,28 ovl. ald. 11 nov. 1953,28 tr. 1e 19 okt. 191028 Maria E. Budde, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 23 maart 1888,28 ovl. East St. louis, St. Clair, Illinois, USA 11 juli 1929;28 tr. 2e 27 sept. 193228 Frances E. (Korte) Budde, geb. 28 okt. 1887,28 ovl. 9 mei 1980.28
Uit het eerste huwelijk:
1. Rose Wilhelmina, volgt XIXbf.
2. Mary Henrietta, volgt XIXbg.
3. George John, volgt XIXbh.

XIXbf. Rose Wilhelmina Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 febr. 1914,28 ovl. St. Louis, Missouri, USA 27 mei 1981,28 tr. 3 febr. 193228 August Wildhaber, geb. 27 juni 1906.28
Uit dit huwelijk:
1. Donald George Henry, volgt XXcs.
2. Jerome August Wildhaber, geb. 30 sept. 1933,28 ovl. 12 aug. 1934.28
3. Wayne Harold Wildhaber.
4. Elaine Marie, volgt XXct.
5. Lavern Leo Wildhaber, tr. Eleanor Ellen Holbrook.
6. Alfred James, volgt XXcu.
7. Marilyn Rose, volgt XXcv.
8. Dorothy, volgt XXcw.
9. August Joseph, volgt XXcx.
10. Norbert Paul, volgt XXcy.

XXcs. Donald George Henry Wildhaber, tr. 1e Joanne Bush; tr. 2e Erma Hubbart.
Uit het eerste huwelijk:
1. Steven Wildhaber.
2. Susan Wildhaber.
3. Donald Wildhaber.

XXct. Elaine Marie Wildhaber, tr. Alvin Joseph Gebke.
Uit dit huwelijk:
1. Eva Marie, volgt XXIg.
2. Geralyn Rosemary, volgt XXIh.
3. Carolyn Rita Gebke.
4. Janice Kathryn Gebke, tr. Paul Robert Erickson.
5. Paula Anne, volgt XXIi.

XXIg. Eva Marie Gebke, tr. Richard Marvin Guthrie.
Uit dit huwelijk:
Scott Guthrie.

XXIh. Geralyn Rosemary Gebke, tr. Gerald Lippert.
Uit dit huwelijk:
1. Jason Lippert.
2. Royce Michael Lippert.
3. Ryan Mathew Lippert.

XXIi. Paula Anne Gebke.
Zijn zoon:
Nathan Daniel Gebke.

XXcu. Alfred James Wildhaber, geb. 16 sept. 1943,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 13 juni 1983,28 tr. Mary Lou Schröder (XXay).

XXcv. Marilyn Rose Wildhaber, tr. 1e Thomas Aren Nunn; tr. 2e Kenneth Paul Bankster.
Uit het eerste huwelijk:
1. Yvonne Joyce Nunn.
2. Shelly Mae Nunn, tr. Timothy Valentine.
3. Daniel James August Nunn.

XXcw. Dorothy Wildhaber, tr. George Bernard Kampwerth.
Uit dit huwelijk:
1. George Alexander Kampwerth.
2. Karl Andrew Kampwerth.
3. Eric Andrew Kampwerth.
4. Diane Teresa Kampwerth.
5. Vicky Ann Kampwerth.

XXcx. August Joseph Wildhaber, tr. Evelina Kathryn Pingsterhaus.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Marie Wildhaber.
2. Pamela Rose Wildhaber.

XXcy. Norbert Paul Wildhaber, tr. Marcella Ann Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Norbert Paul Wildhaber.
2. Paul Daniel Wildhaber.
3. Rose Ann Wildhaber.

XIXbg. Mary Henrietta Hermeling, geb. 10 maart 1917,28 ovl. 8 jan. 1975,28 tr. 27 sept. 193928 Leo Henry Kuhl, geb. 25 nov. 1910.28
Uit dit huwelijk:
1. Bernetta Frances, volgt XXcz.
2. Ruthann Rose, volgt XXda.
3. Alice Mildred, volgt XXdb.
4. George Herman, volgt XXdc.
5. Leroy Henry, volgt XXdd.
6. Mary Theresa Helen, volgt XXde.
7. Urban Vincent, volgt XXdf.
8. Herman Leo, volgt XXdg.
9. Edward Joseph, volgt XXdh.
10. David Paul, volgt XXdi.
11. Michael Robert, volgt XXdj.
12. Agnes Maria, volgt XXdk.
13. Martha Kuhl, geb. 11 nov. 1958,28 ovl. 11 nov. 1958.28
14. Annette Charlet, volgt XXdl.

XXcz. Bernetta Frances Kuhl, tr. Charles Joseph Spaeth, geb. 12 dec. 1925,28 ovl. 30 aug. 1974.28
Uit dit huwelijk:
1. Joyce Ann Spaeth.
2. David Joseph Spaeth.
3. Ronald Charles Spaeth.
4. Judy Ann Spaeth.

XXda. Ruthann Rose Kuhl, tr. Charles Leon Daiber.
Uit dit huwelijk:
1. Loretta Sue Daiber, tr. Charles Mark Dixon.
2. Patricia Lynn Daiber.
3. Maria Ann Daiber.
4. James Charles Daiber.

XXdb. Alice Mildred Kuhl, tr. Richard James Campbell.
Uit dit huwelijk:
1. Larry Lee Campbell.
2. Lonnie Patrick Campbell.
3. Christina Lynn Campbell.
4. Crystal Marie Campbell.

XXdc. George Herman Kuhl, tr. Patricia Sue Williamson.
Uit dit huwelijk:
1. Dianah Sue Kuhl.
2. Tina Suzanne Kuhl.
3. Thomas Harold Kuhl.

XXdd. Leroy Henry Kuhl, tr. Sally Ann Campbell.
Uit dit huwelijk:
1. Veronica DeVon (Allen) Kuhl.
2. Danny Leroy Kuhl, geb. 6 dec. 1972,28 ovl. 23 jan. 1973.28
3. Steven Douglas Kuhl.

XXde. Mary Theresa Helen Kuhl, tr. 1e Richard Paul Schrieber; tr. 2e Leslie Clarance Mullen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lisa Lynn Schrieber.
Uit het tweede huwelijk:
2. Jeffery Les Mullen.
3. Elvin John Mullen.

XXdf. Urban Vincent Kuhl, tr. Kathy Sue Campbell.
Uit dit huwelijk:
1. Angel Michelle Kuhl.
2. Bradley Dean Kuhl.

XXdg. Herman Leo Kuhl, tr. Linda Sue Dixon.
Uit dit huwelijk:
1. Nicole Suzanne Kuhl.
2. Todd Michael Kuhl.

XXdh. Edward Joseph Kuhl, tr. Linda Louise Jett.
Uit dit huwelijk:
1. Cindy J. Kuhl.
2. Candy Kuhl, geb. 11 aug. 1977,28 ovl. 11 aug. 1977.28

XXdi. David Paul Kuhl, tr. Beverly May Austin.
Uit dit huwelijk:
1. Bobbi Jo Kuhl.
2. Dawn Renee Kuhl.

XXdj. Michael Robert Kuhl, tr. Patsy Jean Goodin.
Uit dit huwelijk:
1. Harry C. Curtis Goodin.
2. Tricia Marie Kuhl.

XXdk. Agnes Maria Kuhl, tr. Gary Lee Huston.
Uit dit huwelijk:
1. Jason Lee Huston.
2. Jennifer Marie Huston.

XXdl. Annette Charlet Kuhl.
Haar kinderen:
1. Amanda Mary Theresia Kuhl, geb. 8 sept. 1986,28 ovl. 8 sept. 1986.28
2. James Leo Kuhl, geb. 4 juni 1987,28 ovl. 4 juni 1987.28

XIXbh. George John Hermeling, geb. 19 aug. 1927,28 ovl. 5 aug. 1960,28 tr. Agnes Clara Winkeler.
Uit dit huwelijk:
1. Geraldine Marie, volgt XXdm.
2. Mary Jane, volgt XXdn.
3. Barbara Ann, volgt XXdo.

XXdm. Geraldine Marie Hermeling, tr. James August Haar.
Uit dit huwelijk:
1. Kevin James Haar.
2. Rebecca Ann Haar.
3. Sheila Marie Haar.
4. Stacy Lynn Haar.
5. Joshua George Haar.
6. Colby John Haar.

XXdn. Mary Jane Hermeling, tr. Lester Daniel Schröder.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Lynn Schröder.
2. Nicole Marie Schröder.

XXdo. Barbara Ann Hermeling, tr. Joseph Paul Eilers.
Uit dit huwelijk:
Dochter.

XVIIIv. Herman Henry Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 22 jan. 1883,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 26 juni 1942,28 tr. 11 febr. 190828 Elizabeth Catherine Diesen, geb. St. Louis, Missouri, USA 22 nov. 1882,28 ovl. Germantown, Clinton, Illinois, USA 29 maart 1946.28
Uit dit huwelijk:
1. Bernard Joseph, volgt XIXbi.
2. Margaret Mary Hermeling, geb. 28 maart 1909,28 ovl. 2 mei 1963.28
3. William John Hermeling, geb. 12 okt. 1912,28 ovl. 27 juli 1962.28

XIXbi. Bernard Joseph Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 15 sept. 1884,28 ovl. ald. 1 maart 1934,28 tr. 6 april 192128 Wilhelmina Mary Meiring, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 22 maart 1898,28 ovl. ald. 17 juli 1944.28
Uit dit huwelijk:
1. Clara Josephine, volgt XXdp.
2. Raymond William Hermeling, geb. 1 juli 1923,28 ovl. 1989.28
3. Edwin George, volgt XXdq.
4. Helen Matilda, volgt XXdr.

XXdp. Clara Josephine Hermeling, geb. 28 jan. 1922,28 ovl. 1 dec. 1987,28 tr. Leo Henry Schulte.
Uit dit huwelijk:
1. Kathleen Christine, volgt XXIj.
2. Robert George, volgt XXIk.
3. Maurice Lawrence, volgt XXI-l.
4. Doris Loretta, volgt XXIm.
5. Barbara Jean, volgt XXIn.
6. Darlene Helen, volgt XXIo.
7. Judith Ann Schulte, geb. 28 maart 1958,28 ovl. 28 maart 1958.28
8. Leo Edward, volgt XXIp.

XXIj. Kathleen Christine Schulte, tr. Vincent Joseph Winkeler.
Uit dit huwelijk:
1. Brian Albert Winkeler.
2. Tammy Lynn Winkeler.
3. Tina Louise Winkeler.
4. Karl Winkeler.

XXIk. Robert George Schulte, tr. Sandra Ann Huegen.
Uit dit huwelijk:
1. Brett Robert Schulte.
2. Derek John Schulte.
3. Dana Marie Schulte.

XXI-l. Maurice Lawrence Schulte, tr. Karen Elizabeth Renschen.
Uit dit huwelijk:
1. Daniel Scott Schulte.
2. Michael Joseph Schulte.

XXIm. Doris Loretta Schulte, tr. Marvin Theodore Tonnies.
Uit dit huwelijk:
1. Lisa Tonnies.
2. Kim Marie Tonnies.

XXIn. Barbara Jean Schulte, tr. Andrew Richard Ratermann.
Uit dit huwelijk:
1. Chad Joseph Ratermann.
2. Darin Andrew Ratermann.
3. Craig Andrew Ratermann.

XXIo. Darlene Helen Schulte, tr. David Bruce Loepker.
Uit dit huwelijk:
1. Ann Marie Loepker.
2. David Albert Loepker.

XXIp. Leo Edward Schulte, tr. Sharon Marie Varel.
Uit dit huwelijk:
Crystal Marie Schulte.

XXdq. Edwin George Hermeling, tr. Magdalene Vollmer.
Uit dit huwelijk:
Mary Jo Hermeling.

XXdr. Helen Matilda Hermeling, tr. Ferdinand John von Bokel.
Uit dit huwelijk:
1. James Bernard, volgt XXIq.
2. Nancy Kay von Bokel, tr. John Arthur Bumpus.

XXIq. James Bernard von Bokel, tr. Mary Elizabeth Welle.
Uit dit huwelijk:
1. Matthew James von Bokel.
2. Rebecca Lynn von Bokel.

XVIIIw. Josephine Hermeling, geb. 4 jan. 1887,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 5 juni 1969,28 tr. 4 sept. 190628 Bernard J. Pingsterhaus, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 23 aug. 1878,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 mei 1949.28
Uit dit huwelijk:
1. William Anton, volgt XIXbj.
2. Wilhelmina Mary, volgt XIXbk.
3. Bernard John, volgt XIXbl.
4. Anna Pingsterhaus, geb. 14 maart 1915,28 ovl. 14 maart 1915.28
5. Leona Anna, volgt XIXbm.
6. Vincent Henry Pingsterhaus, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 11 maart 1918,28 ovl. ald. 31 mei 1954,28 tr. 3 maart 193928 Viola Theresa Budde, geb. 28 jan. 1922,28 ovl. 19 juli 1970.28
7. Aloys John, volgt XIXbn.
8. Lawrence George, volgt XIXbo.
9. Marcella Mary, volgt XIXbp.
10. Mary Ann Rose, volgt XIXbq.

XIXbj. William Anton Pingsterhaus, geb. 26 jan. 1908,28 tr. 23 sept. 193028 Emma Clare Becker, geb. 26 juli 1908,28 ovl. 5 sept. 1958.
Uit dit huwelijk:
1. Virgil Marcel Pingsterhaus, geb. 3 febr. 1932,28 ovl. 16 okt. 1932.28
2. Joanella Josephine Pingsterhaus, geb. 11 nov. 1933,28 ovl. 23 sept. 1934.28
3. Alfred Bernard Pingsterhaus, geb. 6 april 1937,28 ovl. 12 april 1937.28
4. Charles Bernard, volgt XXds.
5. Eugene Bernelle, volgt XXdt.
6. Julie Ann, volgt XXdu.
7. Lucille Louise, volgt XXdv.

XXds. Charles Bernard Pingsterhaus, tr. Florence Mary Boenhoff.
Uit dit huwelijk:
1. Deborah Lynn Pingsterhaus, tr. Kenneth Dale Keilback.
2. Lisa Kay Pingsterhaus.

XXdt. Eugene Bernelle Pingsterhaus, geb. Breese, Clinton, Illinois, USA 30 aug. 1941,28 ovl. East St. louis, St. Clair, Illinois, USA 7 sept. 1983,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA,28 tr. 24 okt. 197528 Mary Elizabeth Hobbs, geb. 20 okt. 1953, ovl..28
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Bernal Pingsterhaus.
2. Daniel William Pingsterhaus.
3. Brain Jeremy Pingsterhaus.
4. Nicolas Lee Pingsterhaus.

XXdu. Julie Ann Pingsterhaus, tr. Thomas Edward Langenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Allen Langenhorst.
2. Karen Marie Langenhorst.

XXdv. Lucille Louise Pingsterhaus, tr. David Michael Cooper.
Uit dit huwelijk:
1. Alicia Julie Cooper.
2. Aaron Michael Cooper.

XIXbk. Wilhelmina Mary Pingsterhaus, geb. 24 sept. 1909,28 tr. 1 mei 192928 Anton Henry Loepker, geb. 4 jan. 1907,28 ovl. 10 juni 1975.28
Uit dit huwelijk:
1. Victor Henry, volgt XXdw.
2. Paul Bernard, volgt XXdx.
3. Dolores Josephine, volgt XXdy.
4. Henrietta Mary, volgt XXdz.
5. Elmer Herman, volgt XXea.
6. Bernell Francis, volgt XXeb.
7. Marilyn Frances, volgt XXec.
8. Geraldine Emma, volgt XXed.
9. Donald Lawrence, volgt XXee.
10. Antoinette Mary, volgt XXef.
11. Josephine Ann (Joanne) Marcella, volgt XXeg.
12. Sylvester VIncent (Lester), volgt XXeh.

XXdw. Victor Henry Loepker, tr. Bernice Elizabeth Rickhoff, geb. 23 april 1930,28 ovl. 4 okt. 1985.28
Uit dit huwelijk:
1. Steven Anthony, volgt XXIr.
2. Gary Gerard Loepker.
3. Alan Gerard Loepker.

XXIr. Steven Anthony Loepker, tr. Connie Lynn Timmerman.
Uit dit huwelijk:
1. Cassie Lynn Loepker.
2. Lauren Elizabeth Loepker.

XXdx. Paul Bernard Loepker, tr. Rose Mary Kloeckner.
Uit dit huwelijk:
1. Shirley Mary Loepker, tr. Henry Edward Autrey.
2. Sandra Kay, volgt XXIs.
3. Kevin Paul, volgt XXIt.
4. Kenneth Gerard Loepker.

XXIs. Sandra Kay Loepker, tr. Charles Edward Becker.
Uit dit huwelijk:
John Michael Becker.

XXIt. Kevin Paul Loepker, tr. Lynn Marie Jansen.
Uit dit huwelijk:
Joel Anthony Loepker.

XXdy. Dolores Josephine Loepker, tr. Leander Bernard Schrage.
Uit dit huwelijk:
1. Janice Wilhelmina, volgt XXIu.
2. Gerard Anthony, volgt XXIv.
3. Ronald Lee, volgt XXIw.
4. Cyntia Ann, volgt XXIx.
5. Daniel Gerard Schrage.
6. Debra Sue, volgt XXIy.
7. Wanda Lee Schrage.

XXIu. Janice Wilhelmina Schrage, tr. 1e Mark Robert Fields, geb. 28 juli 1955,28 ovl. 9 juni 1983; tr. 2e Thomas John Hustedde.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaron Mark Fields.
2. Adam Bernard Fields.
Uit het tweede huwelijk:
3. Alicia Ann Hustedde.

XXIv. Gerard Anthony Schrage, tr. Lynn Marie Grimm.
Uit dit huwelijk:
1. Jeremy Allen Schrage.
2. Jeffrey Allen Schrage.

XXIw. Ronald Lee Schrage, tr. Peggy Sue Fix.
Uit dit huwelijk:
1. Christopher Lee Schrage.
2. Scott Allen Schrage.
3. Cole Richard Schrage.

XXIx. Cyntia Ann Schrage, tr. Daniel Bernard Liening.
Uit dit huwelijk:
Candace Marie Liening.

XXIy. Debra Sue Schrage, tr. Thomas Gerard Benhoff.
Uit dit huwelijk:
Curt Thomas Benhoff.

XXdz. Henrietta Mary Loepker, tr. Paul Bernard Beckman.
Uit dit huwelijk:
1. Ronald Gerard Beckman.
2. Karen Geralyn, volgt XXIz.
3. Sheila Maria Beckman.

XXIz. Karen Geralyn Beckman, tr. David Wayne Maschoff.
Uit dit huwelijk:
1. Joshua David Maschoff.
2. Ryan Benjamin Maschoff.

XXea. Elmer Herman Loepker, tr. Kathryn Frances Tonnies.
Uit dit huwelijk:
1. Donna Jean, volgt XXIaa.
2. David Gerard Loepker.

XXIaa. Donna Jean Loepker, tr. Marvin Bernard Fuehne.
Uit dit huwelijk:
1. Lindsey Jean Fuehne.
2. Crystal Marie Fuehne, tr. David Andrew Kampwerth.

XXeb. Bernell Francis Loepker, tr. Lucille Rosalie Albers.
Uit dit huwelijk:
1. Lisa Jo Loepker.
2. Laurie Rae Loepker, tr. Karl Michael Voss.
3. Bradley Gerard Loepker.

XXec. Marilyn Frances Loepker, tr. David Eugene Buehne.
Uit dit huwelijk:
1. Cheryl Lynn Buehne, tr. Brian Thomas Kreke.
2. Tina Maria Buehne, tr. Paul Joseph Voss.
3. Brenda Kay Buehne.

XXed. Geraldine Emma Loepker, tr. Leroy William Wiegmann.
Uit dit huwelijk:
1. Glen Allen Wiegmann.
2. Pamela Sue Wiegmann.

XXee. Donald Lawrence Loepker, tr. Nancy Jane Timmermann.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Donald Loepker.
2. Michelle Marie Loepker.

XXef. Antoinette Mary Loepker, tr. Lester Franklin Wuebbels.
Uit dit huwelijk:
1. Brian Anthony Wuebbels.
2. Darin Allen Wuebbels.

XXeg. Josephine Ann (Joanne) Marcella Loepker, tr. Daniel Bernard Langenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Todd Allen Langenhorst.
2. Timothy Donald Langenhorst.
3. Tonya Lyn Langenhorst.

XXeh. Sylvester VIncent (Lester) Loepker, tr. Debra Ann Wuebbels.
Uit dit huwelijk:
Chad Anthony Loepker.

XIXbl. Bernard John Pingsterhaus, geb. 23 maart 1913,28 ovl. 21 febr. 1988,28 tr. 19 nov. 193528 Sophia Margaret Langenhorst, geb. 14 jan. 1916.28
Uit dit huwelijk:
1. Norbert Bernard, volgt XXei.
2. Herbert John, volgt XXej.
3. David William, volgt XXek.
4. Paul Bernard, volgt XXel.
5. Betty Jane, volgt XXem.
6. Glennon Aloys, volgt XXen.
7. Ruth Ann, volgt XXeo.

XXei. Norbert Bernard Pingsterhaus, geb. 8 okt. 1936,28 tr. 6 juni 193628 Alice Mary Deerhake, geb. 18 juli 1939.28
Uit dit huwelijk:
1. Mary Yvonne Pingsterhaus, tr. Michael Wayne Kilpatrick.
2. Philip Lee Pingsterhaus.
3. Dana Marie Pingsterhaus.
4. Scott Alan Pingsterhaus.
5. Troy James Pingsterhaus.

XXej. Herbert John Pingsterhaus, tr. Jo Ann Kapp.
Uit dit huwelijk:
1. Lori Renee Pingsterhaus, tr. Randall Gerard Beckmann.
2. Stacy Lynn Pingsterhaus.

XXek. David William Pingsterhaus, tr. Ruth Ann Rednour.
Uit dit huwelijk:
1. Donna Marlene Pingsterhaus.
2. Renee Lynn Pingsterhaus.
3. Karen Ruth Pingsterhaus.
4. Benjamin James Pingsterhaus.

XXel. Paul Bernard Pingsterhaus, tr. Kathryn Elizabeth Tucker.
Uit dit huwelijk:
1. Brian Paul Pingsterhaus.
2. Kelly Dean Pingsterhaus.

XXem. Betty Jane Pingsterhaus, tr. Herbert Stephen Haselhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Curt Steven Haselhorst.
2. Todd Gerard Haselhorst.
3. Bradley Allan Haselhorst.
4. Rodney Michael Haselhorst.

XXen. Glennon Aloys Pingsterhaus, tr. Patricia Amanda Korte.
Uit dit huwelijk:
1. Steven Shane Pingsterhaus.
2. Mark Allen Pingsterhaus.
3. Sharon Wendy Pingsterhaus.

XXeo. Ruth Ann Pingsterhaus, tr. Paul Edward Spihlmann.
Uit dit huwelijk:
1. Laura Jean Spihlmann.
2. Douglas Paul Spihlmann.

XIXbm. Leona Anna Pingsterhaus, geb. 26 april 1916,28 tr. 27 aug. 193528 Vincent John Eversgerd, geb. 27 aug. 1908,28 ovl. 16 jan. 1970,28 begr. Germantown, Clinton, Illinois, USA.28
Uit dit huwelijk:
1. Maurice Henry, volgt XXep.
2. Gerald Bernard, volgt XXeq.
3. Vincent Aloys, volgt XXer.
4. Joyce Marcella, volgt XXes.

XXep. Maurice Henry Eversgerd, tr. Ruth Ann Voss.
Uit dit huwelijk:
1. Melissa Ruth Eversgerd.
2. Lynn Marie Eversgerd.
3. Karen Ann Eversgerd.
4. Justine Marie Eversgerd.
5. Aaron Vincent Eversgerd.

XXeq. Gerald Bernard Eversgerd, tr. Nancy Ann Brendel.
Uit dit huwelijk:
1. Eric Christopher Eversgerd.
2. Jayson Lee Eversgerd.

XXer. Vincent Aloys Eversgerd, tr. Janet Ann Munie.
Uit dit huwelijk:
1. Lora Renee Eversgerd.
2. Nicole Lynn Eversgerd.
3. Chad Eversgerd.

XXes. Joyce Marcella Eversgerd, tr. Donald John Litteken.
Uit dit huwelijk:
1. Jennifer Marie Litteken.
2. Adam Vincent Litteken.
3. Erica Renee Litteken.
4. Alicia Nicole Litteken.

XIXbn. Aloys John Pingsterhaus, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 20 febr. 1920,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 6 dec. 1970,28 tr. Evelyne Katherine Korte.
Uit dit huwelijk:
1. Carolyn Bernice, volgt XXet.
2. Connie Judith, volgt XXeu.

XXet. Carolyn Bernice Pingsterhaus, tr. Ronald George Winkeler.
Uit dit huwelijk:
1. Keith Allen Winkeler.
2. Traci Lynn Winkeler.
3. Ryan John Winkeler.
4. Jay Ronald Winkeler.
5. Dawn Nicole Winkeler.
6. Shannon Kay Winkeler.

XXeu. Connie Judith Pingsterhaus, tr. Kenneth Joseph Beckmann.
Uit dit huwelijk:
1. Callie Rae Beckmann.
2. Chad Kenneth Beckmann.
3. Kent John Beckmann.
4. Cliff George Beckmann.

XIXbo. Lawrence George Pingsterhaus, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 5 nov. 1923,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 31 dec. 1978,28 tr. 7 sept. 194928 Dolores Anna Benhoff, geb. 5 juni 1928, ovl..28
Uit dit huwelijk:
1. Lawrence William, volgt XXev.
2. Lois Catherine, volgt XXew.
3. Diane Agnes, volgt XXex.
4. Donna Jean Pingsterhaus.

XXev. Lawrence William Pingsterhaus, tr. Geraldine Sue Diekemper.
Uit dit huwelijk:
1. Kim Marie Pingsterhaus.
2. Eric Lawrence Pingsterhaus.
3. Brad Joseph Pingsterhaus.
4. Kyle William Pingsterhaus.

XXew. Lois Catherine Pingsterhaus, tr. Stanley August Ratermann.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey Lawrence Ratermann.
2. Jay Victor Ratermann.
3. Craig William Ratermann.
4. Kevin James Ratermann.

XXex. Diane Agnes Pingsterhaus, tr. David Michael Lammers.
Uit dit huwelijk:
1. Brian Vincent Lammers.
2. Melissa Lynn Lammers.

XIXbp. Marcella Mary Pingsterhaus, tr. Joseph Conrad Nettemeyer, geb. 30 jan. 1917,28 ovl. 28 jan. 1987.28
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Conrad, volgt XXey.
2. Michael Bernard Nettemeyer, tr. Antoinette DiBello.

XXey. Joseph Conrad Nettemeyer, tr. Mary Jane Gudermuth.
Uit dit huwelijk:
Anne Michelle Nettemeyer.

XIXbq. Mary Ann Rose Pingsterhaus, tr. Robert Elmer Haar.
Uit dit huwelijk:
1. Robert Theodore Haar.
2. Wayne Bernard Haar, tr. Johanna Marie DiBello.
3. Dennis Lewis Haar, tr. Deborah Ann Crossan.
4. Kevin Joseph Haar.
5. Linda Mary Haar.

XVIIIx. Anna Hermeling, geb. 6 maart 1889,28 ovl. 19 dec. 1962,28 tr. 28 april 190928 August Linnemann, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 28 april 1871,28 ovl. ald. 11 juli 1936.28
Uit dit huwelijk:
1. Mary Christine, volgt XIXbr.
2. Alphonse George Linnemann, geb. 24 juni 1924,28 ovl. 24 april 1945.28

XIXbr. Mary Christine Linnemann, geb. 21 dec. 1910,28 tr. 14 okt. 193128 Herman Joseph Loepker, geb. 3 mei 1908,28 ovl. 12 juni 1970.28
Uit dit huwelijk:
1. Wendell Henry, volgt XXez.
2. Dennis August, volgt XXfa.
3. Florence Anna Marie, volgt XXfb.
4. Eugene Alphonse, volgt XXfc.
5. Betty Louise Frances, volgt XXfd.
6. Robert Anthony, volgt XXfe.

XXez. Wendell Henry Loepker, tr. Lucille Mary Beckmann.
Uit dit huwelijk:
1. Cynthia Lucy, volgt XXIab.
2. Roger George, volgt XXIac.
3. Brain Dennis Loepker, tr. Donna Marie Hollenkamp.
4. Julia Ann Loepker.
5. Christy Marie Loepker.

XXIab. Cynthia Lucy Loepker, tr. Michael Henry Niemeyer.
Uit dit huwelijk:
1. Angela Marie Niemeyer.
2. Nicholas Michael Niemeyer.
3. Luke Michael Niemeyer.

XXIac. Roger George Loepker, tr. Cheryl Ann Buehler.
Uit dit huwelijk:
1. Jeffrey John Loepker.
2. Cary William Loepker.
3. Christopher Wendell Loepker.

XXfa. Dennis August Loepker, tr. Mary Jane Clara Robke.
Uit dit huwelijk:
1. Kathleen Ann, volgt XXIad.
2. Sharon Kay Loepker.
3. Keith Gerard Loepker.

XXIad. Kathleen Ann Loepker, tr. Bruce Steven Dierkes.
Uit dit huwelijk:
Lauren Kathleen Dierkes.

XXfb. Florence Anna Marie Loepker, tr. Ralph Joseph Lampe.
Uit dit huwelijk:
1. Coleen Marie Lampe, tr. Warren Paul Strieker.
2. Donna Lynn Lampe, tr. Mark Stephen Michel.
3. Karen Ann Lampe.

XXfc. Eugene Alphonse Loepker, tr. Gertrude Helen Ann Timmermann.
Uit dit huwelijk:
1. Mark Herman Loepker.
2. Nancy Marie Loepker.
3. Tina Lynn Loepker, tr. Stephen Aloysius Arentsen.
4. Lynn Marie Loepker.
5. Diann Lynn Loepker.
6. Darin Joseph Loepker.

XXfd. Betty Louise Frances Loepker, tr. Laverne Vincent Deerhake.
Uit dit huwelijk:
1. Tammy Lynn Deerhake.
2. Kelly Marie Deerhake.
3. Terry Laverne Deerhake.

XXfe. Robert Anthony Loepker, tr. Jeannetta Ida Seelhoefer.
Uit dit huwelijk:
1. Darrel Kent Loepker.
2. Troy Anthony Loepker.
3. Brenda Sue Loepker.
4. Ricky Lee Loepker.

XVIIIy. Margeret Hermeling, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 17 febr. 1891,28 ovl. ald. 5 aug. 1926,28 tr. 14 nov. 191628 Bernard John Mensing, geb. Bartelso, Clinton, Illinois, USA 26 sept. 1890,28 ovl. Breese, Clinton, Illinois, USA 16 juli 1956.28
Uit dit huwelijk:
1. Alvin William, volgt XIXbs.
2. Alvina Elizabeth Mensing, tr. Roman Frank Becker.

XIXbs. Alvin William Mensing, tr. Bernita Elizabeth Schrage.
Uit dit huwelijk:
1. Elaine Dorothy, volgt XXff.
2. Stanley James, volgt XXfg.
3. Allen Duane Mensing.

XXff. Elaine Dorothy Mensing, tr. Paul Joseph Lampe.
Uit dit huwelijk:
1. Jason Paul Lampe.
2. Ryan Derek Lampe.
3. Kara Danielle Lampe.

XXfg. Stanley James Mensing, tr. Betsy Ann Valhkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Casey James Mensing.
2. Courtney Ann Mensing.

XVIIr. Margaret Ripperda, geb. Germantown, Clinton, Illinois, USA 9 april 1865,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 16 sept. 1925,28 tr. 3 aug. 188628 Herman G. Korte, geb. Damiansville, Clinton, Illinois, USA 3 okt. 1861,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 24 juni 1927.28
Uit dit huwelijk:
1. Gertrude, volgt XVIIIz.
2. George, volgt XVIIIaa.
3. William, volgt XVIIIab.

XVIIIz. Gertrude Korte, geb. 17 april 1891,28 begr. 4 juli 1958,28 tr. 19 nov. 191228 Ben Haar, ovl. 14 nov. 1951.28
Uit dit huwelijk:
1. John Haar, geb. 20 nov. 1913,28 ovl. 23 april 1938.28
2. Margaret, volgt XIXbt.

XIXbt. Margaret Haar, tr. Robert Michaelis.
Uit dit huwelijk:
1. Carol, volgt XXfh.
2. Suzanne Michaelis, tr. Jerry Broderick.

XXfh. Carol Michaelis, tr. Michael Knowies.
Uit dit huwelijk:
Robert Knowies.

XVIIIaa. George Korte, geb. 16 jan. 1898,28 ovl. 16 aug. 1972,28 tr. 18 april 192228 Elizabeth Rapp, ovl. 17 nov. 1971.28
Uit dit huwelijk:
1. Marie, volgt XIXbu.
2. Edward, volgt XIXbv.
3. Robert Bernard, volgt XIXbw.
4. Jerome, volgt XIXbx.

XIXbu. Marie Korte, geb. 23 jan. 1923,28 ovl. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 2000,28 tr. Vernon Becker.
Uit dit huwelijk:
1. Edward Becker, tr. Angelea Lee.
2. Vernon Becker, tr. Catherine Koesterer.

XIXbv. Edward Korte, geb. 21 nov. 1924,28 ovl. 2009,28 tr. 1e Dorothy N.N.; tr. 2e Doris King.
Uit het eerste huwelijk:
1. Cathy, volgt XXfj.
2. Michael Korte.
3. Deb Korte.
Uit het tweede huwelijk:
4. Larry, volgt XXfi.

XXfi. Larry Korte, geb. 29 april 1950,28 ovl. 2009,28 tr. Lynn Daenzer.
Uit dit huwelijk:
1. Angela Korte.
2. Daniel Korte.
3. Brad Korte.

XXfj. Cathy Korte, tr. Steve Kieper.
Uit dit huwelijk:
1. Chris Kieper.
2. Bryan Kieper.

XIXbw. Robert Bernard Korte, geb. Belleville, St. Clair, Illinois, USA 11 jan. 1932,28 ovl. ald. 11 jan. 2009,28 tr. Sylvia Maserang.
Uit dit huwelijk:
1. Laura Korte, tr. Mark Newton.
2. David Korte.
3. Susan, volgt XXfk.
4. Sandra Korte.

XXfk. Susan Korte, tr. Raymond Feltmeyer.
Uit dit huwelijk:
1. Chrissy Feltmeyer, tr. Tim Botkin.
2. Mindy, volgt XXIae.

XXIae. Mindy Feltmeyer, tr. Trent Tuttle.
Uit dit huwelijk:
1. Erin Tuttle.
2. Ion Tuttle.

XIXbx. Jerome Korte, tr. Dorothy Vollmar.
Uit dit huwelijk:
1. Steven Korte.
2. Diane Korte.

XVIIIab. William Korte, geb. 4 sept. 1900,28 ovl. 9 juni 1959,28 tr. 20 aug. 192928 Josephine Thien, ovl. 5 april 1978.28
Uit dit huwelijk:
1. Dennis VIIcc Korte.
2. Mary Margaret VIIcd Korte.
3. Evelyn, volgt XIXby.
4. Norman Korte, geb. 5 sept. 1932,28 ovl. 29 sept. 1942.28
5. Joann, volgt XIXbz.
6. Doris, volgt XIXca.
7. Patricia, volgt XIXcb.
8. William J. Korte, geb. 2 febr. 1949,28 ovl. 29 nov. 1969.28

XIXby. Evelyn Korte, tr. Ralph Ohl.
Uit dit huwelijk:
1. Jane Ohl.
2. Jean Ohl.
3. Joyce Ohl.
4. Janet Ohl.
5. James Ohl.

XIXbz. Joann Korte, tr. Donald Dietz.
Uit dit huwelijk:
1. Kevin Dietz.
2. James Dietz.

XIXca. Doris Korte, tr. Clarence Chaput.
Uit dit huwelijk:
1. David Chaput, tr. Charlotte Marie Schmitting.
2. Diane Chaput.
3. Cathy Chaput.

XIXcb. Patricia Korte, tr. William Stock.
Uit dit huwelijk:
1. William Stock.
2. Michael Stock.
3. Yvonne Stock.
4. Christopher Stock.
5. Matthew Stock.

XVe. Anna Maria Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 13 nov. 1785,25 ged. Lengerich 13 nov. 1785,25 tr. Lengerich 5 jan. 180825 Johannes Albert Rechting, geb. Andervenne 28 okt. 1784,25 ged. Freren 28 okt. 1784,25 zn. van Johannes Heinrich en Maria Saat.
Uit dit huwelijk:
Maria Adelheid Rechting, geb. Heuer Topper, Langen? 15 mei 1812,25 ged. Lengerich 15 mei 1812.25

XVf. Joannes Bernadus Rams von Ripperda, geb. Boerschap Lengerich 19 febr. 1788,25 ged. Lengerich 19 febr. 1788,25 ovl. UsA?, tr. Lengerich 29 nov. 181725 Maria Elisabeth Westerbecke, geb. Handrup-Hestrup 7 jan. 1793,25 ged. Lengerich 7 jan. 1793,25 dr. van Johannes Heinrich en Gesina Engel Ulen.
Uit dit huwelijk:
1. Johann Clemens Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 6 mei 1819, ged. Lengerich 6 mei 1819.
2. Johann Joseph Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 14 mei 1821,25 ged. Lengerich 14 mei 1821,25 ovl. jan. 1824.25
3. Anna Maria Teresia Ripperda, geb. Lengerich Heuer Colon Siepen 6 juni 1823,25 ovl. ald. 18 april 1828.25
4. Hermann Josef Ripperda, geb. 13 sept. 1826.25
5. Maria Anna Ripperda, geb. Boerschap Lengerich Heuer Colon Siepen 11 okt. 1828,25 ged. Lengerich 11 okt. 1828,25 tr.25 NN Shehen.
6. Maria Karolina Ripperda, geb. Heuer Colon Siepen, Bauerschaft Lengerich 2 febr. 1831,25 ged. Lengerich 3 febr. 1831.25
7. Theresia Ripperda, geb. Handrup-Hestrup 1833.25

XIIIe. Ida Elisabeth barones Ripperda, geb. na 1684, tr. Groningen 28 febr. 171111 Onno baron van Ewsum, heer van Mensinge (XIIIb).

IXc. Johanna Elisabeth barones Ripperda, geb. 1549, ovl. als weduwe 1609, tr. 1e Folkmar von Beninga, heer van Grimersum en Dornum, geb. omstr. 1525, ovl. 27 sept. 1572, zn. van Garrelt en Cecilia von Closter; tr. 2e 1587 Rancto von Diepholt, heer van Stickelkamp, geb. Haus Midlum 1549, ovl. 1587, zn. van Justus en Almuth Ulena von Albernswehr.
Uit het eerste huwelijk:
1. Focco von Beninga, tr. Margaretha Elisabeth barones Ripperda (IXe,10).
2. Almuth von Beninga von Grimersum, ovl. Dornum 23 april 1615, tr. 28 sept. 1589 Enno von Diepholt, heer van Midlum, Albernswehr en Haisfelde, geb. Haus Midlum 1554, ovl. 1 dec. 1629, zn. van Justus en Almuth Ulena von Albernswehr.

VIb. Hayo baron Ripperda, heer van Farmsum, hoofdeling te Appingedam en proost van Farmsum, geb. op de borg te Farmsum tussen 1452 en 1455, ovl. 9 mei 1504, begr. Farmsum, tr. Eylke Houwerda, erfvrouwe van Appingedam, geb. omstr. 1455, ovl. 30 april 1497, dr. van Omke Snelger, heer van Appingedam, en Eylcke Huinga van Menterne.
Uit dit huwelijk:
1. Omko, volgt VIIb.
2. Unico baron Ripperda, geb. omstr. 1485, ovl. Schloß Lütetsburg 8 maart 1528, begr. in het oude klooster van Norden.
3. Sophia of Frye, volgt VIIc.
4. Bolo, volgt VIId.

VIIb. Omko baron Ripperda, heer van Hinte, geb. omstr. 1485, ovl. 5 jan. 1541, tr. 1513 Etta von Oldersum, erfvrouwe van Hinte, geb. omstr. 1488, ovl. tussen 9 aug. 1533 en 25 jan. 1535, dr. van Wiard IX en Numma von Allena.
Uit dit huwelijk:
1. Eilcke barones Ripperda, ovl. ongetrouwd 27 maart 1547, begr. in de kerk te Hinte.
2. Frederik, volgt VIIIc.

VIIIc. Frederik baron Ripperda, heer van Hinte, hoofdeling te Farmsum en Appingedam, geb. omstr. 1515, ovl. bij zijn neef Unico op Kasteel Boxbergen 10 juni 1554, begr. in de kerk te Hinte, tr. (1550) Clara van Ewsum, ovl. 1581, dr. van Wigbolt, heer van Ewsum, Middelstum en Nienoord, en Betica (Beetke) Aylkema van Rasquert, erfvrouwe van Rasquert, Grietman (sic) van Vredewold.
Uit dit huwelijk:
Omko baron von Ripperda, heer van Hinte en Grothusen, geb. Burg Hinte 1553, ovl. Kasteel Boxbergen 13 mei 1564, begr. in de kerk van Hinte, alwaar zich een Latijns grafschrift op en fraai monument bevindt.

VIIc. Sophia of Frye barones Ripperda, geb. omstr. 1490, ovl. na 1533, tr. 1523 Dodo Manninga, heer van Lütetsburg en Bergum, ovl. 1533, zn. van Tido en Hissa von Visquard.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Manninga, tr. Egbert Clant van Stedum, ovl. 1590, zn. van Eilco en Margaretha Addinga van Westerwolde.
2. Hayo Manninga, heer van Dijksterhuis, geb. SchloI Lütetsburg, ovl. Groningen 1599, tr. Detmara Rengers, dr. van Luirt en Ode Tamminga van Hornhuizen.
3. Unico Manninga, heer van Lütetsburg, Bergum en Visquard, geb. 1530, ovl. 1580, tr. 1555 Adelheid van Brakel, geb. Kasteel Kermestein 1535, dr. van Cornelis en Margriet thoe Boecop.

VIId. Bolo baron Ripperda, heer van Farmsum en Petkum, geb. vóór 1497, ovl. 1552, tr. Hiska Kankena von Dornum, geb. omstr. 1460, ovl. omstr. 1535, dr. van Hicko Moritz, heer van Wittmund, Dornum en Petkum, en Argelt Boings von Werdum.
Uit dit huwelijk:
1. Allegunda barones Ripperda, hofmeesteres aan het hof van Oldenburg, ovl. tussen 1583 en 1589, begr. naast haar echtgenoot begraven in de kerk te Aurich, tr. omstr. 1530 Georg of Jurrien von Münster, hoofdeling te Wedde, Westerwolde, Appingedam en Loppersum, geb. omstr. 1490, zn. van Roelof en Bauwe van Heemstra in den Ham.
2. Hayo, volgt VIIId.

VIIId. Hayo baron Ripperda, heer van Farmsum, Petkum en Vorden, geb. omstr. 1490, ovl. Kasteel Vorden 10 juni 1558, tr. (1528) Henrica van Hackfort, erfvrouwe van Vorden, ovl. 1561, dr. van Hendrick, heer van Vorden, en Maria von Münster zur Alst.
Uit dit huwelijk:
1. Elsabe (ook Ulske), volgt IXd.
2. Maurits, volgt IXe.
3. Hendrick baron Ripperda, geb. omstr. 1532, ovl. ongetrouwd na een val van zijn paard (de zogenaamde "Ripperda-dood").
4. Jacob, volgt IXf.

IXd. Elsabe (ook Ulske) barones Ripperda, geb. omstr. 1530, ovl. na 5 oktober 1597, tr. 10 juni 1551 Heinrich Freiherr von Münster, heer van Meinhövel en Ruinen, lid van de Ridderschap van Drenthe, geb. 1518, ovl. 17 nov. 1603, zn. van Bernhard, heer van Meinhövel en Ruinen, lid van de Ridderchap van Drenthe, en Anna Margaretha van Raesfelt tot Lutkenhave.
Uit dit huwelijk:
1. Agnes Freiin von Münster, tr. 20 sept. 1591 Bernhard von Wulff genannt Lüddinghausen, heer van Füchteln en Davensberg, geb. 1557, ovl. 15 aug. 1633, zn. van Heinrich en Anna von Büren.
2. Bernhard, volgt Xe.
3. Heinrich, volgt Xf.
4. Georg von Münster Freiherr Jurrien, geb. omstr. 1566.

Xe. Bernhard von Münster, tr. Margaretha von Westrum zum Gutacker.
Uit dit huwelijk:
Anna Freiin von Münster zu Meinhövel, ovl. 1621, tr. 1620 Carl Victor Freiherr von Ripperda, heer van Venhaus, Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde, Uitwierde en Delfzijl (IXu).

Xf. Heinrich Freiherr von Münster, heer van Ruinen, geb. omstr. 1565, ovl. Huis Oldenhof te Ruinen 2 jan. 1635, tr. Sophia von Grimberg genannt von Altenbockum, vrouwe van Tyll, ovl. 1620, dr. van Johann, heer van Tyll, en Margaretha von Bernsau.
Uit dit huwelijk:

XId. Agnes von Münster zu Tyll, tr. Johan II van Raesfelt tot Twickel.
Uit dit huwelijk:

XIIe. Sophia Margaretha barones van Raesfelt tot Twickel, geb. 1625, ovl. 12 febr. 1647, tr. 1645 Johan baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Grasdorf (Xm).
Uit dit huwelijk:
Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Heerbaerdinck, geb. 29 jan. 1647, ovl. kinderloos 22 april 1709, tr. Oosterwijtwerd 14 nov. 1686 Margaretha Elisabeth barones Ripperda, erfvrouwe van Oosterwijtwerd (XIIg,3).

IXe. Maurits baron Ripperda, heer van Vorden, ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Petkum en ½ Dornum, proost van Farmsum (als laatste van zijn geslacht), geb. 1530, ovl. op de Ripperdaburg in Petkum 11 okt. 1616, tr. (1 juli 1561) Maria Freiin von Wylich zu Diersfordt, geb. Schloß Diersfordt 1536, ovl. 20 okt. 1610, dr. van Dietrich, heer van Wylich en Diersfordt, Erbhofmeister, en Anna Freiin von Schwanenberg zu Erprath, zij was de dochter van baron Vinzenz, heer van Erprath, en Jutta Gräfin zu Salm-Reifferscheidt-Dyck, telg uit het gelijknamige, grafelijke en later vorstelijke geslacht.
Uit dit huwelijk:
1. Adelgunde, volgt Xg.
2. Hans Dirck baron Ripperda, hoofdeling te ½ Dornum en Grimersum, ovl. ongetrouwd en kinderloos tijdens een veldslag bij Poitiers.
3. Maria Ripperda.
4. Hayo baron Ripperda, geb. omstr. 1562, ovl. jong.
5. Adolf, volgt Xh.
6. Anna barones Ripperda, geb. 1563, ovl. na 1632, tr. 1591 Folkier von Haddien, heer van Canarienhausen bij Jever, zn. van Rycleff en Sophia von Laar zu Laarwald.
7. Peter Vincent, volgt Xi.
8. Bolo, volgt Xj.
9. Henrica barones Ripperda, erfvrouwe van Petkum, geb. omstr. 1570, ovl. Emden na 1631, tr. 1e omstr. 1590 Gerhard von Closter, heer van ½ Dornum (Van den Clooster), ovl. doordat hij dronken van de trap viel en ter plekke stierf 30 dec. 1594, begr. Dornum, zn. van Hero, heer van ½ Dornum, en Occa Houwerda von Op- & Wolthusen; tr. 2e na 23 april 1610 Rutger van den Boetzelaer, heer van Toutenburg, Batinge en Entinge, geb. omstr. 1578, ovl. 1668, zn. van Joachim, heer van Toutenburg, en Elisabeth van Echten tot Echten.
10. Margaretha Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1570, tr. Focco von Beninga (IXc,1).
11. Georg (Jurjen) baron Ripperda, heer van Dekema, geb. omstr. 1572, ovl. kinderloos te Maastricht 1632, tr. Anna Catharina van Dekema, erfvrouwe van Dekema, geb. 1559, ovl. 1633, dr. van Rienck, heer van Dekema, en Maximiliana von der Marck.
12. Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden, geb. omstr. 1573, ovl. eind 1624, tr. na 1621 Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Hermanning, Grasdorf en Horst (IXh).

Xg. Adelgunde barones Ripperda, ovl. 1596, tr. in het adellijke stift Paderborn 1594 Heinrich von Oeynhausen, heer van Eichholz, zn. van Christoph Mauritius en Agnes von Falkenberg.
Uit dit huwelijk:
Christoph Moritz von Oeynhausen zu Eichholz, ovl. doordat hij bij het beleg van Breda door een kanonskogel werd gedood.

Xh. Adolf baron Ripperda, heer van Vorden en Peize, geb. omstr. 1563, ovl. Huis te Peize 1634, tr. 1601 Margaretha Lewe van Peize, erfdochter van Peize, geb. 1582, ovl. Huis te Peize 1625, dr. van Wigbolt, heer van Peize, en Wennechien Sickinghe.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Allegonda barones Ripperda, geb. 1610, ovl. omstr. 1660, tr. 19 sept. 163530 Johan van Welvelde, heer van Oosterbroek, geb. omstr. 1610, lid van de Ridderschap van Drenthe, ovl. 29 april 1681, zn. van Johan, heer van Klencke, en Barbara van Warmelo tot Westerveld.
2. Hayo baron Ripperda, geb. 1602, ovl. 1603.
3. Hayo Dirck baron Ripperda, geb. na 1601, ovl. 1652, tr. N.N. van Waerden.
4. Joost Herman baron Ripperda, geb. na 1601, ovl. kinderloos Zutphen na 1655.
5. Maria barones Ripperda, geb. na 1601.
6. Maurits, volgt XIe.
7. Wigbolt, volgt XIf.

XIe. Maurits baron Ripperda, heer van Juckema en Westerwolde, geb. na 1608, ovl. 1665, tr. 23 jan. 163631 Margaretha Clant van Menkema, geb. Uithuizen 1619, ovl. Zeerijp 3 juli 1642, dr. van Osebrant en Josina Manninga van Dijksterhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Josina, volgt XIIf.
2. Josina Maria, volgt XIIg.

XIIf. Margaretha Josina barones Ripperda, erfvrouwe van Juckema, geb. omstr. 1637, ovl. 21 okt. 1670, begr. in de kerk van Zeerijp, tr. 1e Groningen 28 dec. 165732 Rudolph Schaffer, jonker en hoofdeling op de Fraeylemaborg te Losdorp, geb. 1636, ovl. 6 april 1659, zn. van Berend en Johanna Hillebrandts; tr. 2e Groningen 18 juli 166033 Derk Jacob Clant, heer van Hankema en Jellema, geb. 12 jan. 1638, ovl. 10 april 1700, zn. van Edzard Jacob en Bauwina Coenders van Helpen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Rudolph Schaffer, geb. Boteringestraat, Groningen, ged. A-Kerk, Groningen 6 april 1659.34
Uit het tweede huwelijk:
2. Alegonda Maria Clant, vrouwe van Juckema, tr. Groningen 15 juni 1701 Lammert Tjarda van Starkenborgh tot Wetsinge, heer van Wetsinge, geb. Groningen 12 sept. 1659, ovl. 30 juli 1722, zn. van Allard Tjarda van Starkenborgh en Gratia Susanna Clant.
3. Edzard Jacob Clant, heer van Juckema, geb. aan de Brede Markt, Groningen, ged. Martinikerk, Groningen 29 maart 1661,35 ovl. 1683.
4. Margareta Clant, geb. aan de Brede Markt, Groningen, ged. Martinikerk, Groningen 7 nov. 1662.36
5. Baudewina Clant van Nijenstein, ged. A-Kerk, Groningen 23 febr. 1664.37
6. Maurits Clant, heer van Hankema, geb. 20 okt. 1667, ovl. 22 dec. 1734, tr. 12 aug. 1697 Bauwina Clant van Nijenstein, dr. van Egbert en Anna Lewe van Klinkenborg.

XIIg. Josina Maria barones Ripperda, geb. 1640, ovl. 30 dec. 1719, tr. Sappemeer 19 febr. 166538 Gysbert Herman baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd,Helm en Schildewolde (Xs).
Uit dit huwelijk:
1. Carel Victor baron Ripperda, geb. 1662, ovl. kinderloos 16 mei 1686, begr. Oosterwijtwerd.
2. Elisabeth Sophie barones Ripperda, geb. Peperstraat, Groningen 1669, ged. Martinikerk, Groningen 20 febr. 1670,39 ovl. kinderloos te Oosterwijtwerd 18 juni 1695.
3. Margaretha Elisabeth barones Ripperda, erfvrouwe van Oosterwijtwerd, geb. omstr. 1667, ovl. kinderloos 23 febr. 1738. Met haar stierf de laatste telg van de Oostwijtwerder hoofdtak uit en kwam de heerlijkheid Oosterwijtwerd in het bezit van het geslacht Rengers.,40 tr. 1e Oosterwijtwerd 14 nov. 1686 Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Olidam en Heerbaerdinck (XIIe,1); tr. 2e Huwelijkscontract 18 sept. 171141 Willem Hendrik Carel baron Ripperda, heer van Venhaus, De Leemcule, Verwolde, Vorden, Weldam en Oosterwijtwer (XIq).
4. Maurits baron Ripperda, ged. Nieuwe kerk, Groningen 6 dec. 1665.42

XIf. Wigbolt baron Ripperda, heer van Peize, geb. na 1601, ovl. 1649, begr. in de Broeren Kerk te Groningen, tr. Groningen 1649 Catharina Beckers, zijn dienstmeid.
Uit dit huwelijk:

XIIh. Margaretha barones Ripperda, erfvrouwe van Peize, ovl. vóór dec. 1692, tr. 1652 Bartholomeus de Coninck, geb. 1615, ovl. Huis te Peize 1697, zn. van Alexander en Anna de Wael van Moersbergen.
Uit dit huwelijk:
1. Alexander Wigbolt de Coninck, tr. Jantien Boelens.
2. Anna Christina de Coninck, ovl. Huis te Peize 1696.
3. Frederik de Coninck, ritmeester in Statendienst, ovl. 1689.
4. Jan Pompejus de Coninck.
5. Justus de Coninck, heer van Mensinge en Peize, geb. Huis te Peize, ovl. ald. 1724, tr. Abelina van den Clooster, geb. Het Slot te Meppel 1663, ovl. 1744, dr. van Zeino en Titia Lewe.
6. Maria, volgt XIIIf.
7. Stefanus de Coninck, ovl. Huis te Peize 1703.
8. Wigboldina de Coninck, ovl. Huis te Peize 1693.
9. Catharina de Coninck, geb. Peize, ged. A-Kerk, Groningen 2 jan. 1666.43

XIIIf. Maria de Coninck, ovl. na 1725, tr. Steenwijk 30 dec. 170344 Adam van Westerbeeck, Jr., ged. Steenwijk 7 nov. 1669,44 op 12 maart 1693 benoemd tot kapitein,, ovl. 1725,44 begr. Dwingelo 9 febr. 1725,44 zn. van François of Frans en Mechtelt van Valckensteyn.
Uit dit huwelijk:
1. François Jacob, volgt XIVf.
2. Bartholomeus Stephanus van Westerbeeck, ged. Dwingelo 22 april 1708,45 luitenant 20 maart 1731,, ovl. Groningen 29 mei 1739.45
3. Johanna Christina, volgt XIVg.
4. Adam Gillis van Westerbeeck, ged. Dwingelo 18 okt. 1711,45 ovl. ald. dec. 1714.45
5. Margareta Wigbold, volgt XIVh.
6. Anna Catharina Theodora, volgt XIVi.

XIVf. François Jacob van Westerbeeck, ged. Dwingelo 20 febr. 1707,46 op 4 mei 1725 tot kapitein benoemd van een compagnie in het regiment te voet van kolonel J. van Echten tot Echten in plaats van en mids het overlijden van Adam van Westerbeek, welke plaats hij bediend heeft sinds 27 maart l.l.,, ovl. Roden 15 dec. 1736, tr. Roden 173246 Margriet Josina Clant, geb. Hankemaborg 21 aug. 1702,47 ged. Zuidhorn 27 aug. 1702,47 ovl. Groningen nov. 1780,47 dr. van Maurits van Hanckema, Jhr., en Bouwina Clant.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Bouwina van Westerbeeck, ged. Roden 5 juli 1733.
2. Bouwina Margarieta van Westerbeeck, ged. Roden 10 okt. 1734.
3. Adam van Westerbeeck, ged. Roden 4 sept. 1735.

XIVg. Johanna Christina van Westerbeeck, ged. Dwingelo 5 mei 1709,45 ovl. vóór 1743,45 tr. Dwingelo 13 dec. 173945 Jan Julius de Mepsche, Jr., ged. Zwolle 15 maart 1711,45 luitenant sinds 27 nov. 1733 eerst in het regiment van Luitenant-generaal Wichers, daarna onder Generaal-majoor O.G. Veldtman, in 1746 nog voor komend in het officiersboekje,, zn. van Gerard en Elisabeth Vermasen.
Uit dit huwelijk:
Jan Adam de Mepsche, geb. vóór 1743.45

XIVh. Margareta Wigbold van Westerbeek, ged. Dwingelo 15 okt. 1713,48 ovl. Wanneperveen 3 maart 1750,48 tr. Dwingelo 19 maart 174748 Ds. Willem Jan van Eerten, geb. Hattem 21 sept. 1708,45 chirurgijn ter zee, predikant te Wanneperveen en Midwolda en den Oldambte,, ovl. Midwolda 3 febr. 1776, zn. van Jan Willems en Anna Jansen Moller.
Uit dit huwelijk:

XVg. Ds. Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten, ged. Wanneperveen 1 jan. 1748, predikant te Lutjewoude (Augstbuurt), Burum en Aalten, ovl. Aalten 4 jan. 1816, tr. Ruurlo 9 sept. 1773 Antonia Johanna Aberson, ged. Ruurlo 15 april 1741, ovl. Aalten 22 jan. 1812, dr. van Adam Abreson (Aberson) en Helena Maria Henrij.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Adam, volgt XVIk.
2. Lodewijk Frederik, volgt XVI-l.
3. Johanna Catharina, volgt XVIm.

XVIk. Willem Adam Westerbeek van Eerten, geb. Augsbuurt 12 juni 1774, winkelier te Aalten,, ovl. Aalten 7 okt. 1813,49 tr. Aalten 12 dec. 180249 Anna Maria Carlier, ged. Aalten 6 sept. 1776,49 ovl. ald. 23 juni 1821,49 dr. van Jan en Anna Maria Diemont.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ovl. jong overleden.
2. Kind, ovl. jong overleden.
3. Kind, ovl. jong overleden.
4. Margaretha Wigbolda, volgt XVIIs.
5. Jan Westerbeek van Eerten, geb. Aalten 12 maart 1804, hij zat bij het 7e reg. Infanterie no. 11493,.
6. Helena Maria, volgt XVIIt.
7. Bartholomeus Westerbeek van Eerten, geb. Aalten 10 sept. 1811, ovl. vóór 1813.
8. Bartholomeus Stephanus, volgt XVIIu.

XVIIs. Margaretha Wigbolda Westerbeek van Eerten, geb. Aalten 20 dec. 1802, ovl. Oldenmarkt 1 nov. 1881,50 tr. Ommen 27 aug. 182751 Dirk Rutger Hanzon, ged. Wageningen 3 dec. 1801,52 heel- en vroedmeester laatst te Oldemarkt,, ovl. Oldenmarkt 14 april 1848,53 zn. van Dirk Hanson en Johanna te Boekhorst.
Uit dit huwelijk:
Dirk Johannes Hanson, geb. Ommerschans 18 juli 1828, ovl. Oldenmarkt 25 aug. 1897.54

XVIIt. Helena Maria Westerbeek van Eerten, geb. Aalten 8 febr. 1807,52 ovl. Leiden 1 april 1879,52 tr. Leiden 17 april 183455 Mr. Pieter Karel Doeff, geb. Leiden 2 febr. 1806,56 procureur te Leiden,, ovl. Leiden 13 jan. 1882,56 zn. van Jacob en Adriana Johanna Pieternella Brandt.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ovl. jong overleden.56
2. Kind, ovl. jong overleden.56
3. Kind, ovl. jong overleden.56
4. Jacob Willem Doeff, geb. Leiden 24 maart 1835,57 ovl. ald. 27 dec. 1915.58
5. Johanna Maria Doeff, geb. Leiden 17 nov. 1836,58 ovl. Noordwijk-Binnen 21 april 1913,58 tr. Leiden 17 juli 186158 Johannes Coenraad Kühlman, geb. ’s-Gravenhage 14 maart 1829,58 rijksontvanger te Waspik,, ovl. Waspik 6 okt. 1877,58 zn. van Coenraad en Commerina Fredrika Riedel.
6. Pieter, volgt XVIIIac.
7. Anna Pietronella Jacoba, volgt XVIIIad.
8. Jan Rutgert, volgt XVIIIae.
9. Adriana Johanna Petronella Doeff, geb. Leiden 2 juni 1851,58 ovl. Oegstgeest 25 mei 1920.59

XVIIIac. Pieter Doeff, geb. Leiden 8 jan. 1839,58 winkelchef,, ovl. Leiden 19 jan. 1888,58 tr. Zutphen 5 okt. 186458 Gesina Uiterwijk, geb. Zutphen 5 mei 1837,58 ovl. Apeldoorn 14 aug. 1924,58 dr. van Wichem en Hendrika Elisabeth Bosch.
Uit dit huwelijk:
1. Dochter.
2. Helena Maria Doeff, geb. Haarlem 14 juli 1865,58 ovl. Apeldoorn 14 nov. 1940.58
3. Hendrika Wilhelmina Elizabeth Doeff, geb. Leiden 13 mei 1870,58 ovl. ’s-Gravenhage 28 okt. 1932,58 tr. Leiden 29 aug. 189558 Johannes Jacobus Schoevers, geb. ’s-Gravenhage 29 okt. 1866,58 apotheker,, ovl. ’s-Gravenhage 6 dec. 1936,58 zn. van Johan Jacob en Adriana Francina Fievez De Malines.
4. Pieter Karel, volgt XIXcc.

XIXcc. Pieter Karel Doeff, geb. Leiden 25 mei 1882,58 commies 1e klasse Gemeente-secretarie te Apeldoorn,, ovl. Apeldoorn 31 jan. 1954,58 tr. Apeldoorn 9 jan. 192458 Maria Mathilda van Driel, geb. Arnhem 10 aug. 1885,58 ovl. Apeldoorn 22 nov. 1953,58 dr. van Theodorus Johannes Gijsbertus en Mechtilda Hendrika Welzing.
Uit dit huwelijk:
Pieter Jacobus Doeff, tr. Else Nieuwmeyer, dr. van Willem Frederik George en Wilhelmina Johanna van den Bergh.

XVIIIad. Anna Pietronella Jacoba Doeff, geb. Leiden 23 okt. 1840,58 ovl. ’s-Gravenhage 30 juni 1908,60 tr. Leiden 11 mei 186460 Carel Joan van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Ouddorp 16 aug. 1831,60 generaal-majoor, inspecteur geneesk. dienst landmacht,, ovl. ’s-Gravenhage 29 febr. 1912,60 zn. van Dr. Johan Cornelis en Geertruida Maria Harinck.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Cornelis van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Delft 21 april 1865,61 ovl. Gouda 19 sept. 1875.61
2. Maria Helena Geertruida van der Burcht van Lichtenbergh, geb. ’s-Gravenhage 11 nov. 1867,61 ovl. ald. 21 maart 1946.61
3. Geertruida Maria Anna van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Brielle 27 jan. 1872,61 ovl. ’s-Gravenhage 5 aug. 1946.61
4. Johanna Cornelia Anna van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Gouda 23 nov. 1875,61 ovl. ald. 28 april 1876.61
5. Johan Cornelis, volgt XIXcd.

XIXcd. Mr. Johan Cornelis van der Burcht van Lichtenbergh, geb. Gouda 4 mei 1877,61 advocaat en procureur, rechter te ’s-Gravenhage,, ovl. ’s-Gravenhage 3 jan. 1960,62 tr. ’s-Gravenhage 21 aug. 192362 Nellij Barendregt, geb. Hillegersberg 28 juli 1884,62 ovl. ’s-Gravenhage 24 nov. 1963,62 dr. van Gerrit en Wilhelmina Adriana Dogterom.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel Carel, volgt XXfl.
2. Wilhelmina Anna van der Burcht van Lichtenbergh, tr. Jan Lodewijk Talen, zn. van Herman Walther en Maria Jeanne Sauter.

XXfl. Michiel Carel van der Burcht van Lichtenbergh, tr. Adriana Maria Anna van Eibergen Santhagens, dr. van Daniel Cornelis en Adriana Wilhelmina Wendelaar.
Uit dit huwelijk:
Willem Frederik van der Burcht van Lichtenbergh.

XVIIIae. Dr. Jan Rutgert Doeff, geb. Leiden 27 sept. 1846,63 med. doct., gep. officier van Gez. 2e klasse O-I.L., later geneesheer te Streefkerk,, ovl. ’s-Gravenhage 7 okt. 1893,63 tr. Leiden 18 jan. 187763 Margaretha Elisabeth Poptie, geb. Leiden 28 juli 1853,63 ovl. Nijmegen 5 jan. 1937,63 dr. van Johannes en Susanna van der Lelie.
Uit dit huwelijk:
1. Kind.
2. Susanna Doeff, geb. Ambarawa (Semarang) 14 nov. 1877.63
3. Willem Doeff, geb. Leiden 24 aug. 1885,63 1e luitenant Infanterie, ovl. Harderwijk 10 april 1912.63
4. Alida Margaretha Doeff, geb. Nieuwer Amstel 20 okt. 1891.63

XVIIu. Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten, geb. Aalten 9 juli 1813,52 goudsmid te Zutphen,, ovl. Zutphen 15 aug. 1899,64 tr. Zutphen 25 sept. 183965 Hermina Christina Gardina Bosch, geb. Zutphen 1 okt. 1811,52 ovl. ald. 21 mei 1904,52 dr. van Albertus Jacobus en Anna Smyter.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Adam Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 4 mei 1841,52 ovl. ald. 2 mei 1848.52
2. Anna Albarta Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 26 jan. 1843,52 ovl. ald. 23 aug. 1843.52
3. Albertus Jacobus, volgt XVIIIaf.
4. Lodewijk Frederik Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 20 sept. 1847,52 zilversmid,, ovl. Zutphen 10 jan. 1905,66 tr. Twello 10 juni 188152 Lucretia van de Water, geb. Voorst 5 jan. 1853,52 ovl. Deventer 26 sept. 1928,67 dr. van Willem Jan en Lucretia Willemsen.
5. Willem Adam, volgt XVIIIag.

XVIIIaf. Albertus Jacobus Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 2 okt. 1844,52 goudsmid,, ovl. Zutphen 6 aug. 1884,68 tr. Zutphen 17 nov. 186952 Johanna Cornelia Harmsen, geb. Zutphen 16 jan. 1846,52 ovl. Amsterdam 20 febr. 1928,52 dr. van Garrit Jan en Esselina hazenberg.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina Christina Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 3 sept. 1870,52 erpleegkundige,, tr. Nevada (USA)69 H. W. Andersen, geb. 1866.
2. Eslina Hendrika Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 13 okt. 1872,70 ovl. ald. 24 okt. 1883.71
3. Bartholomeus Stephanus, volgt XIXce.
4. Johanna Everdina Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 24 okt. 1875,70 ovl. ald. 11 aug. 1903.70
5. Gerrit Jan Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 12 okt. 1877,70 winkelier,, tr. Gouda 25 febr. 190372 Willemina Smit, geb. Gouda 3 okt. 1878,73 naaister,, dr. van Dirk Benjamin en Neeltje de Bruin.
6. Albertus Jacobus, volgt XIXcf.
7. Jenny Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 28 maart 1882,70 ovl. ald. 29 sept. 1901.74

XIXce. Bartholomeus Stephanus Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 18 febr. 1874,70 pakhuisknecht, boekhouder,, ovl. Purmerend 16 febr. 1940,75 tr. Purmerend 17 dec. 191476 Trijntje Smit, geb. Beemster 20 maart 1877,70 ovl. Purmerend 11 mei 1933,77 dr. van Cornelis en Dirkje Koomen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Westerbeek van Eerten, geb. Amsterdam 21 maart 1916,70 lerares modevakschool,.
2. Cornelis Albertus Westerbeek van Eerten, geb. Buiksloot 3 dec. 1917,70 ovl. ald. 4 febr. 1921.70

XIXcf. Albertus Jacobus Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 22 april 1879,70 tr. N. N..
Uit dit huwelijk:
1. Louise Westerbeek van Eerten, geb. 1915.70
2. Betty Joan Westerbeek van Eerten.

XVIIIag. Willem Adam Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 7 april 1855,70 handelaar in kolenwaren.,, ovl. Zutphen 28 juli 1917,78 tr. Zutphen 11 juni 188470 Maria Elizabeth Vergeer, geb. Zutphen 1 maart 1858,70 ovl. ald. 25 jan. 1935,79 dr. van Reinder en Pieternella van Dieren.
Uit dit huwelijk:
1. Nelly, volgt XIXcg.
2. Hermina Gardina Christina Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 21 okt. 1888,80 ovl. Vorden 13 juli 1968,81 tr. Zutphen 24 aug. 191682 Hendrik Gerhardus Poesse, geb. Hengelo (Gld) 5 jan. 1885, fabrikant van vleeswaren,, ovl. Deventer 10 okt. 1960,83 zn. van Gerhardus Johannus en Berendina Bosch.

XIXcg. Nelly Westerbeek van Eerten, geb. Zutphen 8 sept. 1885,80 ovl. 21 dec. 1948,81 tr. Zutphen 23 juli 190884 Jan Jentje Visser, geb. Leeuwarden 11 okt. 1882,70 goudsmid,, ovl. Zutphen 10 juli 1938,85 zn. van Hendrik en Minke Coets.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Elisabeth, volgt XXfm.
2. Minke, volgt XXfn.

XXfm. Maria Elisabeth Visser, geb. Zutphen 22 maart 1912, ovl. Leidschendam 6 febr. 1986, tr. Zutphen 18 febr. 1936 E.Th.N. Spiker.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XXfn. Minke Visser, geb. Zutphen 11 sept. 1913, ovl. ’s-Gravenhage 12 april 1961, tr. H.j.a.m.e. Taijens.
Uit dit huwelijk:
Zoon.

XVI-l. Ds. Lodewijk Frederik Westerbeek van Eerten, geb. Burum 7 maart 1776,80 Nederlands Hervormd predikant laatst te Varsseveld,, ovl. Varsseveld 10 sept. 1855,80 tr. Middelburg 180380 Catharina Geertrui Henry, ged. Hasselt 12 aug. 1778,80 ovl. Varsseveld 19 maart 1833,80 dr. van Ds. Johannes en Dina Diepenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Kind, ovl. jong overleden.80
2. Bastiaan Johannis Westerbeek van Eerten, geb. Cats 15 mei 1804.
3. Dina Antonia, volgt XVIIv.
4. Johanna Henriette Westerbeek van Eerten, geb. Kats 5 febr. 1808.80
5. Catharine Frederica Westerbeek van Eerten, geb. Nieuwvliet 8 nov. 1809,86 ovl. ald. 21 maart 1810.87
6. Catharina Maria Westerbeek van Eerten, geb. Nieuwvliet 16 sept. 1811,88 ovl. Doetinchem 7 jan. 1886.80
7. Frederika Geertruida Westerbeek van Eerten, geb. Nieuwvliet 17 jan. 1815,89 ovl. Wisch 5 okt. 1821.90
8. Bartholomeus Johannes, volgt XVIIw.

XVIIv. Dina Antonia Westerbeek van Eerten, geb. Kats 7 aug. 1806,80 ovl. Varsseveld 2 febr. 1865,91 tr. Varsseveld 4 nov. 184080 Bernardus Henricus van Holten, ged. Varsseveld 22 mei 1798,80 klerk,, ovl. Varsseveld 28 mei 1868.92
Uit dit huwelijk:

XVIIIah. Anna Johanna van Holten, geb. Wisch 16 mei 1844, tr. Westervoort 15 jan. 186693 Johan Pieter Ernst Smits, geb. Dordrecht 3 febr. 1828, commies, rijksambtenaar,, ovl. Barneveld 21 febr. 1879,94 zn. van Arie en Ernestina Hendrika Schluter.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Antonia Smits, geb. Wisch 25 nov. 1864.
2. Arie Bernardus Hendrikus Smits, geb. Borculo 18 dec. 1866.
3. Johan Pieter Ernst Smits, geb. Borculo 18 juli 1869, ovl. Zevenaar 9 febr. 1871.95
4. Johanna Maria Smits, geb. Zevenaar 11 febr. 1872,96 ovl. ’s-Gravenhage 25 febr. 1943, tr. ’s-Gravenhage 3 mei 1901 Dirk Lodewijk Baauw, geb. Buren 14 jan. 1876, ovl. ’s-Gravenhage 3 mei 1930.
5. Alida Maria Smits, geb. Barneveld 17 dec. 1874, ovl. ’s-Gravenhage 11 sept. 1944, tr. Zutphen 24 okt. 190097 Adrianus Hendrikus van Keule, geb. Delft 3 mei 1873,98 wachtmeester,, zn. van Corstiaan en Maria Odilia Ferdinandus.
6. Dochter, geb. Barneveld 3 juni 1877,99 ovl. ald. 3 juni 1877.99
7. Carel Pieter, volgt XIXch.

XIXch. Carel Pieter Smits, geb. Barneveld 18 dec. 1878, koffiehuishouder,, ovl. Amsterdam 5 juni 1938, tr. Amsterdam 8 aug. 1901 Maria Cornelia Bakker, geb. Kortenhoef 17 dec. 1875, ovl. Amsterdam 19 dec. 1933.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Petronella Ernestina, volgt XXfo.
2. Eva Anna Gijsberta, volgt XXfp.

XXfo. Johanna Petronella Ernestina Smits, geb. Amsterdam 11 febr. 1902,100 ovl. ald. 23 sept. 1972,101 tr. 1e Amsterdam 5 juni 1924 (door echtsch. ontbonden ald. 13 juni 1930) Eugene Antoine Ernest Kriz, geb. Parijs 7 nov. 1898, koffiehuishouder, zn. van Charles Auguste Eugène Louis en Jansje Ju; tr. 2e Amsterdam 6 aug. 1931102 Cornelis Leendert Baak, geb. Amsterdam 7 dec. 1896,103 tandtechnicus,, ovl. Amsterdam 9 juli 1968,101 zn. van Simon en Maria Janna Heijboer.
Uit het tweede huwelijk:

XXIaf. Maria Baak, tr. 1e Johannes Theodorus Schuwer, geb. Amsterdam 19 juli 1933,104 adjunct-commies,, ovl. Haarlem 29 nov. 2009,101 zn. van Johannes Theodorus en Elisabeth Cornelia Charlotte Biedermann; tr. 2e Pieter Dirk den Brouwer, zn. van Dirk en Catharina Kip.
Uit het eerste huwelijk:
1. Ronald Frank, volgt XXIIa.
2. Romy Monique, volgt XXIIb.

XXIIa. Ronald Frank Schuwer, tr. Henriette Elizabeth Oppermann.
Uit dit huwelijk:
1. Paul Johannes Melgert, volgt XXIIIa.
2. Kevin Mark Ronald Schuwer, tr. Kelsey Elizabeth Howell.
3. Vera Schuwer, geb. Nieuwegein 17 juli 1993, ovl. ald. 17 juli 1993.
4. Jennifer May Schuwer.
5. Astrid Joy Elizabeth Schuwer.

XXIIIa. Paul Johannes Melgert Schuwer, tr. Ashley Dawn Eaton.
Uit dit huwelijk:
1. Caroline Dawn Elizabeth Schuwer.
2. Summer Luna Michelle Schuwer.

XXIIb. Romy Monique Schuwer, tr. Robert Charles Hubert, zn. van Berend en Quenta Hillegonda Witterick.
Uit dit huwelijk:
1. Claudia Maria Hubert, tr. Julian Roland Still.
2. Frank Patrice, volgt XXIIIb.
3. Richard Anne, volgt XXIIIc.
4. Robert Johannes Hubert.
5. Tessa Elisabeth Hubert.
6. Mike Alexander Hubert.
7. David Christiaan Hubert.

XXIIIb. Frank Patrice Hubert, tr. Linda Gankema.
Uit dit huwelijk:
1. Jarvis Nicolas Hubert.
2. Elif Choanne Hubert.

XXIIIc. Richard Anne Hubert.
Zijn zoon:
Midori Thomas James Hubert.

XXfp. Eva Anna Gijsberta Smits, geb. Amsterdam 26 okt. 1906, kantoorbediende, koopvrouw, ovl. Schagen 23 april 1992, begr. Amstelveen 27 april 1992, tr. 1e Amsterdam 12 mei 1932 Stephanus Camphuis, geb. Amsterdam 28 april 1900, ovl. ald. 1 jan. 1947; tr. 2e Amsterdam 8 juni 1948 Jan van der Leede, geb. Amsterdam 24 juni 1907.
Uit het eerste huwelijk:
1. Sytse Carel Camphuis, geb. Amsterdam 2 sept. 1936, ovl. Schagen 24 febr. 1994, tr. Marijke Wittebol.
2. Stephanus Christiaan Camphuis, tr. Margarita N.N..

XVIIw. Ds. Bartholomeus Johannes Westerbeek van Eerten, geb. Nieuwvliet 1 juli 1817,105 Nederlands Hervormd predikant laatst te Doetinchem,, ovl. Doetinchem 2 jan. 1888,80 tr. Rotterdam 12 nov. 184580 Neeltje Oudijk Van Putten, geb. Hellevoetsluis 31 maart 1821,80 ovl. Doetinchem 5 sept. 1886,80 dr. van Ary en Jacoba Torman.
Uit dit huwelijk:
1. Lodewijk Frederik Arij, volgt XVIIIai.
2. Jacoba Catharina Dina Westerbeek van Eerten, geb. Varsseveld 13 juni 1854,106 ovl. Kampen 31 dec. 1908.107
3. Ds. Jacobus Johannes Westerbeek van Eerten, geb. Varsseveld 3 febr. 1856,106 Nederlands Hervormd predikant laatst te Kampen,, ovl. Kampen 10 febr. 1926.108
4. Ds. Karel Gerhard Marie Westerbeek van Eerten, geb. Doetinchem 13 jan. 1858,106 Ned. Herv. predikant te Tienhoven c.a., later Geref. predikant te Tienhoven,, ovl. Kampen 18 aug. 1923.106
5. Johanna Henriette Westerbeek van Eerten, geb. Doetinchem 4 juni 1859,109 ovl. ald. 23 juli 1859.106

XVIIIai. Ds. Lodewijk Frederik Arij Westerbeek van Eerten, geb. Varsseveld 29 okt. 1849,106 Nederlands Hervormd predikant laatst te Varsseveld,, ovl. Varsseveld 12 dec. 1923,106 tr. Amsterdam 24 mei 1883110 Johanna Dinger, geb. Amsterdam 29 jan. 1854,106 ovl. Varsseveld 17 april 1919,111 dr. van Jan en Wilhelmina Cornelia Straub.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Cornelia Johanna, volgt XIXci.
2. Bartholomeus Johannes, volgt XIXcj.
3. Lodewijk Frederik Ary, volgt XIXck.

XIXci. Wilhelmina Cornelia Johanna Westerbeek van Eerten, geb. Oud-Loosdrecht 29 febr. 1884,106 ovl. Gouda 1 sept. 1972, begr. ’s-Gravenhage sept. 1972, tr. Varsseveld 15 aug. 1913106 Ds. Jan George Knottnerus, geb. ’s-Gravenhage 8 mei 1884,112 Nederlands Hervormd predikant o.a. te Varsseveld,, ovl. ’s-Gravenhage 2 febr. 1948, zn. van Ivo Gaukes en Margaretha Jacoba Oolie.
Uit dit huwelijk:
1. Ds. Johannes Ivo Jacobus Knottnerus, geb. Varsseveld 2 juni 1914,113 ovl. Winterswijk 2 aug. 1987,113 tr. Amsterdam 8 febr. 1952113 Frederika Blaak, geb. Varsseveld 14 nov. 1918,113 ovl. Winterswijk 24 mei 2007,113 dr. van Jan Andries en Rebecca Nibbelink.
2. Lodewijk Frederik Arie, volgt XXfq.
3. Reinout Bina, volgt XXfr.
4. Bartholomeus Johannes, volgt XXfs.
5. Johanna Elisabeth Wilhelmina Jeannette Knottnerus, geb. Varsseveld (Wisch) 11 juni 1921,113 ovl. Enschede 13 april 1977,113 tr. Jan Herman Weggelaar, zn. van Jan en Anna Hendrika van Beest.
6. Ivo Gaukes, volgt XXft.

XXfq. Lodewijk Frederik Arie Knottnerus, geb. Varsseveld 3 april 1916,113 electr. ing Bingen, techn. insp. der Genie,, ovl. Zeist 12 april 1993,113 tr. Rotterdam 18 okt. 1945113 Jacoba Johanna van Loon, geb. Rotterdam 25 dec. 1925,113 ovl. Amersfoort 8 sept. 1999,113 dr. van Jacobus Johannes en Neeltje Smouter.
Uit dit huwelijk:
1. Jan George, volgt XXIag.
2. Jacobus Johannes, volgt XXIah.
3. Lodewina Frederika Ariënne Knottnerus, tr. Reinier Eggersman, zn. van Jacob Willem en Petronella Francisca Lodewijks.
4. Petrus Paulus, volgt XXIai.

XXIag. Jan George Knottnerus, tr. Agnes Hoedemakers, dr. van Andreas en Hubertina Schulpen.
Uit dit huwelijk:
1. Iris Lodewina Hubertina Knottnerus.
2. Yvonne Andrea Jacoba Knottnerus.

XXIah. Jacobus Johannes Knottnerus, tr. 1e Maria Johanna Helena Kamp, dr. van Johan en Annetje van den Blankevoort; tr. 2e Marianne Roos, dr. van Hendrik en Catharina van der Does.
Uit het eerste huwelijk:
1. Annemarie Knottnerus, tr. Mike Hendrikus Johannes Verhoeven, zn. van Michael Johannes.
2. Erik Lodewijk Knottnerus.
3. Petra Suzanne Knottnerus.

XXIai. Petrus Paulus Knottnerus, tr. 1e Yvonne Cathariena Westerhuis; tr. 2e Catharina Elisabeth Berendsen, dr. van Bart en Catharina Elisabeth Berkman.
Uit het eerste huwelijk:
1. Christiaan Alexander Gerardus Knottnerus.
2. Laura Susanne Knottnerus.

XXfr. Reinout Bina Knottnerus, tr. Magdalena Timmerman, geb. Leusden 23 dec. 1924,113 ovl. 8 okt. 2009, dr. van Gerard en Johanna Magdalena van Raaij.
Uit dit huwelijk:
Johanna Magdalena Knottnerus, tr. Donald Antonius Willenborg.

XXfs. Bartholomeus Johannes Knottnerus, tr. Alida Everdina Blaak, geb. Varsseveld 2 juli 1924,113 ovl. Dinxperlo 6 jan. 2002,113 dr. van Jan Andries en Rebecca Nibbelink.
Uit dit huwelijk:
1. Ivo George Knottnerus.
2. Johannes Andreas, volgt XXIaj.
3. George Willem, volgt XXIak.
4. Bartholomeus Johannes, volgt XXIal.
5. Johannes Ivo Jacobus Knottnerus, geb. Baarn 1 juni 1965,113 ovl. ald. 29 juni 1982.113

XXIaj. Johannes Andreas Knottnerus, tr. Maria Wilhelmina Wolleswinkel, dr. van Pieter en Elisabeth van Ommering.
Uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus Johannes Knottnerus.
2. Pieter Rens Knottnerus.

XXIak. George Willem Knottnerus, tr. Marijke Barlage, dr. van Frans en Petronella Mercks.
Uit dit huwelijk:
1. Marianka Knottnerus, tr. Marnix van der Leest, zn. van Jouke en Maria Theresia de Lange.
2. Alida Nicolina Knottnerus.

XXIal. Bartholomeus Johannes Knottnerus, tr. Daniëlle Geertruida Wilhelmina Straalman, dr. van Barend en Suzanna Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1. George Jelte Knottnerus.
2. Lisanne Knottnerus.

XXft. Ivo Gaukes Knottnerus, geb. Varsseveld 28 maart 1925,113 ing.(HTS), afdelingschef Nederlandse Spoorwegen,, ovl. Overveen (Leiden) 28 mei 1977,113 tr. Geertje Blaak, dr. van Jan Andries en Rebecca Nibbelink.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Ivo Jacobus Knottnerus.
2. Jan Andries, volgt XXIam.
3. Jan George, volgt XXIan.
4. Ivo Gaukes Knottnerus.

XXIam. Jan Andries Knottnerus, tr. Amelia Dieuwke Pluim Mentz, dr. van Willem George Karel en Suzanna Johanna Boodt.
Uit dit huwelijk:
1. Willem George Karel Knottnerus.
2. Suzanna Johanna Geertje Knottnerus.
3. Ivo Hans Andries Knottnerus.

XXIan. Jan George Knottnerus, tr. Inge Vogelaar, dr. van Florus en Elisabeth Henriëtta Hemmes.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Ivo Jacobus Knottnerus.
2. Wilhelmina Cornelia Johanna Knottnerus.

XIXcj. Dr. Bartholomeus Johannes Westerbeek van Eerten, geb. Meerkerk 25 sept. 1888,114 huisarts,, ovl. Zutphen 6 mei 1975, begr. Hummelo 10 mei 1975, tr. Wisch 19 aug. 1914115 Natalie Marie Faure, geb. Rheden 3 juni 1890,106 ovl. Laag-Keppel 25 maart 1972, begr. Hummelo 29 maart 1972, dr. van Ds. Louis Henry Frederik Alewijn en Geertruida Maria Adriana Stoop.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha, volgt XXfu.
2. Maarten Thijs, volgt XXfv.
3. Geertruida Maria Adriana, volgt XXfw.
4. Lodewijk Frederik Arij, volgt XXfx.
5. Anna Elisabeth, volgt XXfy.
6. Willem George, volgt XXfz.
7. Emil Rudolf, volgt XXga.
8. Louise Meibolda, volgt XXgb.
9. Jeanne Marijke Westerbeek van Eerten, tr. Mr. Laurens Daniël Aeijelts, geb. ’s-Gravenhage 1 aug. 1918, ovl. Arnhem 4 juli 2003,116 gecrem. Dieren 10 juli 2003.116
10. Marnix Alewijn, volgt XXgc.

XXfu. Johanna Margaretha Westerbeek van Eerten, geb. Scheveningen 20 mei 1915,117 verpleegkundige,, ovl. Eindhoven 3 april 1976, tr. Hummelo 27 maart 1943117 Ds. Theodoor Cornelis Eliza da Costa, geb. Amsterdam 11 okt. 1913,117 Nederlands Hervormd predikant,, ovl. Turnhout 26 nov. 2003, zn. van Abraham Jacob en Diete Ida van den Bergh.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Joseph, volgt XXIao.
2. Natalie Marie, volgt XXIap.
3. Françoise Olga, volgt XXIaq.

XXIao. Abraham Joseph da Costa, tr. Winnifred Theresia Ploegman, dr. van Victor René Carel en Maud Edith van der Heijden.
Uit dit huwelijk:
1. Emanuel Aziz da Costa, tr. Annette Mann.
2. Simcha Margareta, volgt XXIIc.

XXIIc. Simcha Margareta da Costa, tr. Dirk Pieter Fierman Meerburg, zn. van Pieter Samuel en Carla Josephine Noteboom.
Uit dit huwelijk:
Anne Catharina Margaretha Meerburg.

XXIap. Natalie Marie da Costa, tr. Paul Edward Lobbrecht, zn. van J.f.c en M.c. Simoons.
Uit dit huwelijk:
1. Frederik Benjamin, volgt XXIId.
2. Jane Eelkje Lobbrecht, tr. Marcus Krijn Jacobus Mol.
3. Allard Elias Lobbrecht.
4. Jakob Ruan Lobbrecht.
5. Uriël Alexander Lobbrecht.

XXIId. Frederik Benjamin Lobbrecht, tr. Nadja Schijveslijper.
Zijn kinderen:
1. Alaya.
2. Dion Anne.

XXIaq. Françoise Olga da Costa, tr. Otto Peter Marie van Soest, zn. van A.O. en G.c.m. van Slobbe.
Uit dit huwelijk:
1. Jiska Salomea, volgt XXIIe.
2. Reneke Felicia, volgt XXIIf.
3. Garmt Leon van Soest.
4. Bernt Emiel van Soest.

XXIIe. Jiska Salomea van Soest, tr. Mathijs Pieter Jozef Sanders.
Uit dit huwelijk:
1. Imke Jolijn Sanders.
2. Arwen Erlijn Sanders.
3. Sterre Meike Sanders.

XXIIf. Reneke Felicia van Soest, tr. 1e Ardi Jeroen Seij; tr. 2e Kenyon Tompkins.
Uit het tweede huwelijk:
1. Metis Ottony Tompkins.
2. Gaion Lieven Tompkins.

XXfv. Maarten Thijs Westerbeek van Eerten, geb. Scheveningen 3 juli 1916,117 gediplomeerd werktuigkundig ingenieur,, ovl. Amersfoort 31 okt. 1996, begr. ’s-Gravenhage nov. 1996, tr. Hummelo 4 sept. 1941117 Marguerite Alida Jeanne Faure, geb. Semarang (Ned.-Indië) 18 mei 1915,117 dr. van Jeanne Mourice Alida Carpentiers.
Uit dit huwelijk:
1. Margaretha Beatrijs Westerbeek van Eerten, geb. Herenthals (België) 15 juli 1942,117 ovl. ’s-Gravenhage 11 mei 1966.
2. Bartholomeus Johannes, volgt XXIar.
3. Marianne Adelheid, volgt XXIas.
4. Willem Jan, volgt XXIat.
5. Lodewijk Frederik Arij, volgt XXIau.

XXIar. Bartholomeus Johannes Westerbeek van Eerten, tr. Helena Aleida Maria Vissers.
Uit dit huwelijk:
1. Maaike Westerbeek van Eerten.
2. Thomas, volgt XXIIg.
3. Vincent, volgt XXIIh.

XXIIg. Thomas Westerbeek van Eerten, tr. Nina Röhrle, dr. van Norbert Udo Wolfgang en Petra Barbara Dietrich.
Uit dit huwelijk:
1. Jannick Westerbeek van Eerten.
2. Vincent Westerbeek van Eerten.

XXIIh. Vincent Westerbeek van Eerten, tr. 1e Lisette Loman; tr. 2e Elizabeth Theodora van Dijk.
Uit het eerste huwelijk:
Luuk Westerbeek van Eerten.

XXIas. Marianne Adelheid Westerbeek van Eerten, tr. Rudolf Willem Le Poole.
Uit dit huwelijk:
1. Anne-marie Beatrijs Le Poole.
2. Rudolf Willem, volgt XXIIi.
3. Alexander Maarten Le Poole.

XXIIi. Rudolf Willem Le Poole, tr. Evelyne Beatrijs Jonckheere, dr. van Rudi en Annemarie Buijnck.
Uit dit huwelijk:
1. Emma Nathalie Le Poole.
2. Flore Marguerite Le Poole.
3. Victor Rudolf Le Poole.

XXIat. Willem Jan Westerbeek van Eerten, tr. Johanna Wilhelmina Jansen, dr. van Johan en Wilhelmina van Leyenhorst.
Uit dit huwelijk:
1. Evelien Irene Westerbeek van Eerten.
2. Leander Olivier Maarten Westerbeek van Eerten.

XXIau. Lodewijk Frederik Arij Westerbeek van Eerten, tr. Maria Silvia Cimenti, dr. van Jan en Silviea Matvejs.
Uit dit huwelijk:
1. David Constantijn, volgt XXIIj.
2. Maurits Frederik, volgt XXIIk.
3. Stephanus Johannes Westerbeek van Eerten, tr. Eline Adriana van den Berge, dr. van Herman Willem Albert en Dody Petronella Alderden.

XXIIj. David Constantijn Westerbeek van Eerten, tr. Nora Petronella van den Berge, dr. van Herman Willem Albert en Dody Petronella Alderden.
Uit dit huwelijk:
Marali Lene Rosa Westerbeek van Eerten.

XXIIk. Maurits Frederik Westerbeek van Eerten, tr. Jamie Lorraine Quinn.
Uit dit huwelijk:
1. Ariana Katharina Westerbeek van Eerten.
2. David Frederik Philip Westerbeek van Eerten.

XXfw. Geertruida Maria Adriana Westerbeek van Eerten, geb. Scheveningen 12 juli 1917,117 verpleegkundige,, ovl. Hengelo (Ov.) 19 sept. 2001,118 begr. Hummelo 24 sept. 2001,118 tr. Hummelo 27 juli 1945117 Alexander Frederik André Henri da Costa, geb. Amsterdam 22 mei 1918,117 chemisch ingenieur,, ovl. Hengelo (Ov.) 27 mei 2008,118 begr. Hummelo 2 juni 2008,118 zn. van Abraham Jacob en Diete Ida van den Bergh.
Uit dit huwelijk:
1. Diete Ida, volgt XXIav.
2. Louise Mireille da Costa, tr. Henricus Franciscus Josephus Maria Verschure.
3. Uriël Alexander, volgt XXIaw.
4. Steven Martijn da Costa, tr. Bertha Jacqueline Tielken.

XXIav. Diete Ida da Costa, geb. Hummelo 7 maart 1947, mediathecaris,, ovl. Roosendaal 28 juli 2005, tr. Jacob Johannes Soethoudt, zn. van Abraham Martinus en Johanna Josina Lucieer.
Uit dit huwelijk:
1. Abraham Alexander Soethoudt.
2. Keesjan Hendrik Soethoudt.

XXIaw. Uriël Alexander da Costa, tr. Patricia Offringa.
Uit dit huwelijk:
1. Daniël Alexander Johannes da Costa.
2. Leonie Anna Margaretha da Costa.

XXfx. Lodewijk Frederik Arij Westerbeek van Eerten, geb. Hummelo 9 jan. 1919,117 ovl. Christchurch (Nieuw Zeeland) 23 aug. 2008, tr. 1e Ede 29 juni 1950 Cornelia Bouthoorn, geb. Putten 1 nov. 1928, ovl. Christchurch 19 sept. 1966,119 begr. Christchurch (Nieuw Zeeland) 22 sept. 1966,120 dr. van Ds. Bouke Nicolaas Benedictus en Wilhelmina Everdina Zijlstra; tr. 2e M.s. van Berckel.
Uit het eerste huwelijk:
1. Everdien Westerbeek van Eerten.
2. Maarten Westerbeek van Eerten.
3. Elisabetha, volgt XXIax.
4. Nicola Westerbeek van Eerten, geb. Christchurch (Nieuw Zeeland) 27 april 1955,120 ovl. ald. 9 mei 1955.120
5. Neville Charles, volgt XXIay.

XXIax. Elisabetha Westerbeek van Eerten, tr. 1e Paul Donald Galloway; tr. 2e David Ash.
Uit het eerste huwelijk:
1. Nicola Galloway.
2. Ana Cornelia Galloway.

XXIay. Neville Charles Westerbeek van Eerten, tr. Christine Luddem.
Uit dit huwelijk:
1. Emily Joanne Westerbeek van Eerten.
2. Naomi Rachel Westerbeek van Eerten.
3. David Samuel Westerbeek van Eerten.

XXfy. Anna Elisabeth Westerbeek van Eerten, geb. Hummelo 11 febr. 1920,117 ovl. ald. 5 mei 1983, tr. Hoog-Keppel 22 maart 1948 Dr. Gerrit van Donselaar, geb. Treebeek 28 april 1920, huisarts te Hummelo,, ovl. Hummelo 11 april 1989,121 zn. van Jacobus en Hendrika Moolhuisen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Donselaar.
2. Johanna Margaretha van Donselaar.
3. Jaap Gijsbert van Donselaar.
4. Geertruida Maria Adriana van Donselaar.

XXfz. Willem George Westerbeek van Eerten, tr. Engelina Fontein.
Uit dit huwelijk:
1. Eveline, volgt XXIaz.
2. Natalie Anneke, volgt XXIba.

XXIaz. Eveline Westerbeek van Eerten, tr. Jan Makkink.
Uit dit huwelijk:
1. Amalia Engelina Hendrika Makkink.
2. Ewald Willem Gerhard Makkink.

XXIba. Natalie Anneke Westerbeek van Eerten, tr. Oliver Olalade James Aro.
Uit dit huwelijk:
1. Engelina Dorcas Natalja Aro.
2. Yzette Georgina Olivia Aro.

XXga. Emil Rudolf Westerbeek van Eerten, geb. Hummelo en Keppel 9 juni 1922,117 burgemeester van Varik en Ophemert (1961-1978),, ovl. Utrecht 13 april 1982,122 begr. Ophemert 16 april 1982,122 tr. Geertruida Engelina ten Holt, dr. van Jan Arnoldus en Jannigje van de Kaa.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Arnoldine Westerbeek van Eerten.
2. Anna Elizabeth Westerbeek van Eerten.
3. Natalie Marie Westerbeek van Eerten.
4. Marijke Daniëlle Westerbeek van Eerten.

XXgb. Louise Meibolda Westerbeek van Eerten, tr. Herman Johan Veltink, geb. 1922, ovl. 3 sept. 1985.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Jan Veltink.
2. Emilie Geertruida Veltink.

XXgc. Marnix Alewijn Westerbeek van Eerten, tr. Zoetje Johanna Hilbrands, dr. van Jan Menno en Petronella Dina Hakkenbers.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Matthijs Alewijn Westerbeek van Eerten, tr. Martien Petrus Maria Sleutjes, zn. van Henricus Johannes en Martina Tibosch.
2. Menno Jan Westerbeek van Eerten.
3. Bart Willem Westerbeek van Eerten, tr. Els Brands.

XIXck. Lodewijk Frederik Ary Westerbeek van Eerten, geb. Serooskerke 15 maart 1891,123 landbouwer,, tr. Winterswijk 6 juni 1917124 Berendina Hoornenborg, geb. Winterswijk 27 maart 1893,125 dr. van Christiaan en Barta Willemina Wiggers.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Westerbeek van Eerten, geb. Kootwijkerbroek 6 juli 1919,125 officier van het vliegerskorps in Zuid Afrika.,, ovl. (gesneuveld) Noord-Afrika 4 juli 1944.125
2. Alberdina Westerbeek van Eerten.

XVIm. Johanna Catharina Westerbeek van Eerten, geb. Burum 15 juli 1780,49 ovl. Aalten 28 maart 1843,49 tr. Aalten 3 jan. 180449 Gerhardus Arnoldus Manschot, ged. Aalten 13 okt. 1772,49 goudsmid,, ovl. Aalten 21 mei 1845,49 zn. van Hendrik Jan en Elsken Ramaker.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Elisabeth van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 24 okt. 1804, ovl. ald. 17 juli 1865, tr. Aalten 24 april 1851 Hendrik Jan Manschot, geb. Aalten 11 sept. 1805, grofsmid, winkelier,, ovl. Aalten 2 juni 1875, zn. van Hendrik Jan en Catharina Elisabeth Evers.
2. Antonia Johanna van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 27 nov. 1805, onderwijzeres,, tr. Aalten 29 okt. 1830126 Louis Gerhard Sebastiaan du Pré, geb. Winterswijk 14 april 1798, onderwijzer,, zn. van Gerhardus en Louisa Geertruida Sebastiana van Hengel.
3. Bartha Johanna van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 3 febr. 1807, tr. Aalten 8 okt. 1829127 Johannes Peters, geb. Aalten omstr. 1801, leerlooijer,, zn. van Gerrit en Johanna Margaretha ten Dam.
4. Arnolda Conrada van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 23 dec. 1808, tr. Aalten 28 april 1836128 Jilles van Buul, ged. Dordrecht 29 jan. 1803,129 distributeur,, zn. van Jan en Neeltje Krol.
5. Alida van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 9 nov. 1810.
6. Hendrik Jan van Westerbeek Manschot, geb. Aalten 16 jan. 1813.
7. Zoon, geb. Aalten 6 juli 1814, ovl. ald. 6 juli 1814.
8. Gerharda Catharina, volgt XVIIx.

XVIIx. Gerharda Catharina Manschot, geb. Aalten 26 febr. 1816,130 ovl. ald. 16 febr. 1894, tr. Aalten 9 april 1847 Gerrit Jan Arentzen, geb. Aalten 16 nov. 1822, goud- en zilversmid,, ovl. Aalten 14 juli 1900, zn. van Jan Willem en Janna Geertruid Roerdink.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Willem Arentzen, geb. omstr. 1847, ovl. Aalten 23 mei 1872.
2. Gerhardus Arnoldus Arentzen, geb. Aalten 31 dec. 1849, ovl. ald. 14 jan. 1850.
3. Johanna Catharina Arentzen, geb. omstr. 1852, ovl. Aalten 21 aug. 1880.
4. Johanna Geertruida Arentsen, geb. Aalten 16 mei 1855, ovl. Bredevoort 18 mei 1945, tr. Aalten 19 mei 1881 Wessel Johannes Becking, geb. Aalten 15 aug. 1851, kunstdraijer,, ovl. Aalten 7 nov. 1933, zn. van Johannes Gerhardus en Catharina Maria ten Bokkel.

XIVi. Anna Catharina Theodora van Westerbeeck, ged. Dwingelo 1 nov. 1716,45 ovl. Meppel 21 jan. 1756,45 tr. Eelde dec. 174045 Mr. Antonius Hermanus Toppinga, ged. Groningen 8 jan. 1715, advocaat bij het landschap Drenthe,, ovl. 1761,45 zn. van Johan en Maria Modista Dillinga.
Uit dit huwelijk:
1. Johan Rudolf Toppinga, ged. Meppel 8 febr. 1745,46 ovl. na 1758.46
2. Adam Wigbolt Toppinga, ged. Meppel 13 nov. 1746,46 ovl. jong.46
3. Gerard Ulpharf Toppinga, ged. Meppel 9 febr. 1749,46 ovl. jong.46
4. Kind Toppinga, geb. Meppel april 1751,46 ovl. ald. april 1751.46
5. Geraert Ulphardt Toppinga, ged. Meppel 14 juni 1752,46 ovl. ald. juni 1752.46
6. Anton Herman Toppinga, ged. Meppel 11 juni 1753,46 ovl. ald. juni 1753.46

Xi. Peter Vincent baron Ripperda, heer van Vorden en Beurse, geb. omstr. 1567, ovl. Kasteel Vorden 13 nov. 1637, tr. omstr. 1623 Anna van Eerde, erfvrouwe van Beurse, ovl. 9 maart 1655, begr. Warnsveld, dr. van Herman, heer van Beurse, en Hadewich van Bevervoorde tot Oldemeule.
Uit dit huwelijk:
1. Adolph Hendrik, volgt XIg.
2. Anna Maria, volgt XIh.
3. George baron Ripperda, heer van Verwolde, geb. 1630, ovl. kinderloos te Arnhem 19 nov. 1702.
4. Maurits Herman, volgt XIi.

XIg. Adolph Hendrik baron Ripperda, heer van Beurse, geb. 1625, ovl. na 1672, begr. Heerjansdam, tr. 28 okt. 1665 Wilhelmina van Tuyll van Serooskerken, erfvrouwe van Heerjansdam en Maelstede, geb. omstr. 1640, dr. van Pieter, heer van Heerjansdam en Maelstede, en Maria Louise van Liere.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria, volgt XIIi.
2. Peter Hieronymus baron Ripperda, (ook Peter Hermann von Ripperda), heer van Beurse, Petkum en Heerjansdam, ged. ’s-Gravenhage 5 aug. 1667, ovl. kinderloos nov. 1728, waarna zijn zus Anna Maria de heerlijkheden Petkum en Heerjansdam erfde, tr. 30 sept. 1692 Margaretha Maria von Beninga, geb. 15 juli 1673, ovl. 14 febr. 1720, dr. van Boyng en Maria Eva von Ehrenreiter zu Evenburg.

XIIi. Anna Maria barones Ripperda, erfvrouwe van Beurse, Petkum en Heerjansdam, geb. 14 nov. 1666,131 ovl. Wageningen 16 april 1739,131 tr. ’s-Gravenhage 7 juli 1686 Assueer baron Torck, heer van Vanenburg, geb. Wageningen aug. 1656,131 ovl. Arnhem 22 sept. 1698,131 begr. Wageningen 3 okt. 1698,131 zn. van Lubbert en Judith van Appelthorn tot de Poll.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Margaretha barones Torck, vrouwe van Vorden, ovl. 1770, tr. 1729 Rudolf Bernhard Volkert graaf van Rechteren, heer van Vellener, geb. sept. 1703, ovl. 27 april 1731, zn. van Adolf Hendrik en Sophia Juliana Gräfin zu Castell-Rüdenhausen.
2. Lubbert Adolf Torck, heer van Rosendael, geb. ’s-Gravenhage 5 aug. 1687, ovl. kinderloos op kasteel Rosendael 11 okt. 1756, tr. Petronella Wilhelmina van Hoorn, geb. 1698, dr. van Johan Petrus en Susanna Agneta van Outhoorn.
3. Frederik Willem, volgt XIIIg.

XIIIg. Frederik Willem Torck, heer van Heerjansdam en Harsselo, geb. Arnhem 6 sept. 1691,131 ovl. ald. 5 nov. 1761,131 tr. Voorschoten 20 aug. 1732131 Jacoba Maria van Wassenaer van Duvenvoorde, vrouwe van Duivenvoorde, Voorschoten en Veur, vrouwe van Rosendael (sinds nov. 1765), geb. ’s-Gravenhage 4 okt. 1709,131 ovl. kasteel Duivenvoorde 1 okt. 1771,131 begr. Wageningen 8 okt. 1771,131 dr. van Arend van Wassenaer, heer van Duivenvoorde enz., en Anna Margaretha Bentinck.
Uit dit huwelijk:

XIVj. Assueer Jan Torck, heer van Rosendael, Duivenvoorde, Voorschoten, Veur, Heerjansdam, Petcum, de Wilp en de Heeg, geb. ’s-Gravenhage 12 juli 1733,132 ambtsjonker van Ede 1753, burgemeester van Wageningen, opperjagermeester van Gelderland, hoogschout van Maastricht, gecomm. in de Raad van State en ter Generaliteit, ovl. Wageningen 21 febr. 1793,132 tr. Rosendael 8 juni 1758132 Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren, geb. huis Overlaer, Laren (Gld.) 16 maart 1740,132 ovl. Wageningen 3 dec. 1793,132 dr. van Andries Christoffel Frederik en Henriëtta Christina Florentina van Dedem.
Uit dit huwelijk:

XVh. Reinhard Jan Christiaan Torck, heer van Rosendael, Petcum en Harsseko, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 2 aug. 1775,132 burgemeester van Wageningen, ovl. Kasteel Rosendael, Rozendaal 2 jan. 1810,132 tr. Eck en Wiel 9 sept. 1800132 Gooswina Geurdina van Neukirchen genaamd Nyvenheim, geb. Arnhem 25 maart 1781,132 ovl. Utrecht 6 dec. 1830,132 dr. van Evert Jan, heer van Eck en Wiel en de Voorst, en Frederica Christina Henriette Bentinck.
Uit dit huwelijk:
1. Henriette Jeanne Adelaïde, volgt XVIn.
2. Assueer Lubbert Adolf, volgt XVIo.

XVIn. Henriette Jeanne Adelaïde barones Torck, vrouwe van Harsselo, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 14 aug. 1802, ovl. Kasteel Keppel 30 nov. 1877, tr. Kasteel Rosendael, Rozendaal 19 aug. 1824132 Adolph Werner Carel Willem baron van Pallandt, heer van Keppel, Barlham, Hagen en Wolfswaard, geb. ’s-Gravenhage 25 juni 1802,132 ged. ’s-Gravenhage (Grote Kerk) 4 juli 1802,132 kamerheer i.b.d. des Konings, lid prov. Staten van Gelderland, ovl. ’s-Gravenhage 22 jan. 1874,132 zn. van baron Mr. Frederik Willem Floris Theodorus, heer van Keppel, Voorst, Barlham, Hagen en Wolfswaard, en Anna Jacoba Wilhelmina van Aylva, vrouwe van Waardenburg, Neerijnen, Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam.
Uit dit huwelijk:
Mr. Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 7 juli 1826,133 landcommandeur D.O., burgemeester van Rozendaal, jagermeester van de Koning, ovl. Kasteel Rosendael, Rozendaal 24 dec. 1899,133 tr. ’s-Gravenhage 14 dec. 1854133 Ada Catharina barones Torck, vrouwe van Rosendael en Petcum (XVIo,1).

XVIo. Assueer Lubbert Adolf baron Torck, heer van Rosendael en Petcum, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 23 nov. 1806,133 ovl. ald. 18 aug. 1842,133 tr. ’s-Gravenhage 29 aug. 1834133 Jkvr. Louise Catharina Wilhelmina Huyssen van Kattendijke, geb. Brunswijk 20 juli 1812,133 ovl. ’s-Gravenhage 4 maart 1843,133 dr. van baron Mr. Johan Willem en Maria Stephania van Nellesteyn.
Uit dit huwelijk:
1. Ada Catharina barones Torck, vrouwe van Rosendael en Petcum, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 26 okt. 1835,133 ovl. ald. 13 jan. 1902,133 tr. ’s-Gravenhage 14 dec. 1854133 Mr. Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (XVIn,1).
2. Maria Stefania barones Torck, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 10 dec. 1836,133 ovl. ald. 19 febr. 1840.133
3. Reinhard Hendrik baron Torck, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 17 aug. 1838,133 ovl. ald. 29 aug. 1838.133
4. Lubbert Adolf baron Torck, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 5 nov. 1839,133 ovl. ald. 18 febr. 1840.133
5. Frederik Willem baron Torck, geb. Kasteel Rosendael, Rozendaal 1 okt. 1841,133 ovl. ’s-Gravenhage 4 febr. 1843.133

XIh. Anna Maria barones Ripperda, ovl. 29 dec. 1708, tr. 1 mei 1651 Dirk Statius Reinier baron van Haeften, heer van Gramsbergen en Verwolde, ovl. vóór juli 1677, zn. van Dirck en Aleida van Aeswijn tot Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Aletta Anna van Haeften, ovl. Kasteel Buckhorst 20 aug. 1712, tr. Borchard Joost van Welvelde, heer van Buckhorst, Zalk en Veekaten, geb. omstr. 1660, ovl. 1710, zn. van Johan en Florentina Agnes von Oer a.d.H. Kakesbeck.
2. Hendrik Berend van Haeften, ovl. 1701.
3. Statius Reinier van Haeften, ovl. 1702.

XIi. Maurits Herman baron Ripperda, heer van Vorden, geb. 1624, ovl. Kasteel Vorden 2 juli 1689, tr. 19 juni 1657 Adriana Sophie II barones van Renesse van Elderen, erfvrouwe van Heesbeen, geb. Angerlo 1629, ovl. vóór febr. 1711, dr. van baron Willem III, heer van Oostmalle, Heesbeen, Hoppen en Vel, en Margaretha van Renesse van der Aa.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Margaretha, volgt XIIj.
2. Maria Agnes, volgt XIIk.
3. Vincent Wilhelm baron Ripperda, heer van Vorden, geb. 4 maart 1658, ovl. gelijktijdg en kinderloos in sept. 1691. Petkum kwam hierdoor via een andere neef, Peter Hiëronymus Ripperda, in het bezit van het rijksvrijheerlijke geslacht Torck sept. 1691.

XIIj. Anna Margaretha barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden, geb. omstr. 1671, ovl. 1697, tr. 10 aug. 1694 Willem Hendrik Carel baron Ripperda, heer van Venhaus, De Leemcule, Verwolde, Vorden, Weldam en Oosterwijtwer (XIq).
Uit dit huwelijk:
Maurits Carel Georg Willem baron Ripperda, heer van Vorden, De Leemcule, Weldam, Olidam en Verwolde, geb. 9 sept. 1695, ovl. Huis De Ehze 14 maart 1751, begr. Almen. Daar zijn huwelijk kinderloos bleef gingen al zijn heerlijkheden, landgoederen en borgen voorgoed verloren voor het geslacht Ripperda, tr. 10 sept. 1724 Anna Maria Dorothea barones van Lintelo, erfvrouwe van De Ehze, geb. 19 maart 1706, ovl. 19 april 1769, dr. van Christiaan Carel en Clara Elisabeth van Nagell tot Ampsen.

XIIk. Maria Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Heesbeen, ovl. na 1724, tr. 1696 Otto Frederik baron van Gendt, heer van Dieden en Bisterveld, geb. Utrecht 26 juni 1666, ovl. 18 febr. 1706, zn. van Johan Walraven en Margaretha van Renesse van Elderen.
Uit dit huwelijk:
Sophie Amalia Maria barones van Gendt, geb. 1696, ovl. kinderloos op Kasteel Heesbeen 1764.

Xj. Bolo baron Ripperda, heer van Petkum, geb. 1570, ovl. 1638, tr. 1624 Theda von Werdum, geb. omstr. 1599, ovl. 1658, dr. van Jost en Gijsberta de Vos van Steenwijk.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Agnes Freiin von Ripperda, geb. na 1624, ovl. kinderloos te Petkum vóór 1685.
2. Bolo Freiherr von Ripperda, heer van Petkum, geb. 1630, ovl. ongetrouwd en kinderloos op Ripperdaburg te Petkum 1680.
3. Gisberta Freiin von Ripperda, geb. na 1624, ovl. kinderloos te Petkum vóór 1685.
4. Maria Freiin von Ripperda, erfvrouwe van Petkum, geb. na 1624, ovl. vóór 1685.

IXf. Jacob baron Ripperda, heer van ½ Farmsum, ½ Appingedam, ½ Petkum en ½ Dornum, geb. omstr. 1535, ovl. Rysum 27 sept. 1581, tr. 1562 Margaretha van Wisch, bastaarddochter van Joachim, heer van Wisch, Borculo, Wildenberg, Lichtenvoorde en Overhagen, en waarschijnlijk ene N.N. von Münster, geb. omstr. 1530, ovl. 29 dec. 1583.
Uit dit huwelijk:

Xk. Joachim baron Ripperda, heer van ½ Farmsum, ½ Petkum en ½ Dornum, geb. omstr. 1566, ovl. 15 okt. 1621, begr. Farmsum, tr. 1e 1588 Occa von Closter, erfvrouwe van ½ Dornum (ook Van den Clooster), geb. omstr. 1560, ovl. 5 sept. 1596, dr. van Hero, heer van ½ Dornum, en Occa Houwerda von Op- & Wolthusen; tr. 2e 12 mei 1598 Elisabeth baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geb. na 1579, dr. van baron Georg Wolfgang, heer van Geisslar, Fröhstockheim en Schwanberg (ook genoemd Freiherr zu Schwartzenberg und Hohenlandsberg), en Sjouck van Meckema.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacob, volgt XIj.
2. Hero Maurits, volgt XIk.

XIj. Jacob baron Ripperda, heer van ½ Farsum, ½ Petkum, ½ Appingedam en Rysum, geb. omstr. 1591, ovl. 1646, begr. Rysum, tr. 1e 31 mei 1617 Anna Catharina Freiin von Münster tot de Leemcule, geb. omstr. 1602, ovl. 1623, dr. van Vyth Christoffel von Münster en Engela van Keppel tot Westerholt; tr. 2e kasteel Middachten 24 juni 1626 Stephania Anna van Raesfelt tot Middachten, erfvrouwe van Herveld, Romberg, De Weerde en Nienborg, geb. kasteel Middachten, ovl. 18 aug. 1627, begr. Farmsum, dr. van Goossen van Raesfelt en Ursula van Middachten; tr. 3e 1633 Hyma Christina von Dehlen, erfvrouwe van Rysum, Loquard, Harskamp en ½ Ten Lievenstro, geb. Haus Ebbelsburg te Rysum, ovl. omstr. 1672, dr. van Hector en Anna Elisabeth von Leerbach.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hajo Hendrik baron Ripperda, geb. omstr. 1618, ovl. 1619, begr. in de kerk van Hengelo.
2. Occa (Engele) Catharina barones Ripperda, geb. omstr. 1620, ovl. 23 nov. 1621.
Uit het tweede huwelijk:
3. Occa Anna Elisabeth barones Ripperda, geb. omstr. 1633, tr. Kootwijk 8 april 1657 Diederick van Weerdenburg, zn. van Theodorus Diederick.

XIk. Hero Maurits baron Ripperda, hoofdeling te Farmsum, geb. 1592, ovl. Farmsum 21 juni 1633, tr. Anna Margaretha barones Rengers, erfvrouwe van Hellum en Schildewolde, geb. 1600, ovl. 20 mei 1663, dr. van Edzard, heer van Hellum en Schildewolde, en Anna van Ittersum tot Nijenhuis.
Uit dit huwelijk:
1. Occa Johanna, volgt XII-l.
2. Joachim Jacob, volgt XIIm.
3. Edzard baron Ripperda, geb. tussen 1625 en 1628 1628, ovl. kinderloos na 1652 in Frankrijk.

XII-l. Occa Johanna barones Ripperda, geb. Borg Farmsum 2 febr. 1619, ovl. Stockholm 23 nov. 1686, waarna enkele hoflieden zelfs vreugdevuren zouden hebben ontstoken 23 nov. 1686, tr. 1e 16 dec. 1639 Enno Adam Freiherr von Inn- und Knyphausen, heer van Jennelt en Weißen-Klempenow, de pretendent van de Lütetsburg, geb. Schloß Lütetsburg 26 jan. 1610, ovl. Emden 22 april 1654, zn. van Dodo I en Anna von Schade zu Ihorst; tr. 2e Burg Spantekow 21 sept. 1656 Erik greve Stenbock till Bogesund, friherre till Kronobäck och Öresten, heer van Torpa en Lindholmen, geb. Göksholm 20 mei 1612, ovl. bij het beleg van Kopenhagen 11 febr. 1659, zn. van Gustaf Stenbock en Beata Margareta Brahe av Visingsborg.
Uit het eerste huwelijk:
1. Friedrich Karl zu Inn- und Knyphausen.
2. Dodo II Freiherr zu Inn- und Knyphausen, heer van Lütetsburg en Bergum, geb. Borg Farmsum 30 maart 1641, ovl. Berlijn 13 sept. 1689, tr. Baak 24 jan. 1647 Hedwig Orianna Freiin von Frydagh, ovl. 5 dec. 1694, dr. van Franz Ico en Margaretha Elisabeth van Westerholt tot Hackfort.
3. Anna Margarethe Freiin zu Inn- und Knyphausen, vrouwe van Klunderburg, geb. Borg Farmsum 28 juli 1642, ovl. 6 aug. 1708, tr. 1e Dietrich Arendt von Hane auf Haneburg, geb. 1622, ovl. 1679, zn. van Jost en Sophia von Frese a.d.H. Uttum und Hinte; tr. 2e Friedrich-Kaspar Freiherr von Neuhoff genannt von der Ley zu Badinghausen, heer van Badinghagen, ovl. 1725, zn. van Engelbert von Neuhoff gen. von der Ley en Anne Margaretha von Scheidt.
4. Hyma Adelheid Freiin zu Inn- und Knyphausen, geb. 12 juni 1643, ovl. 9 jan. 1696, tr. Edgar von Diepenbroick, heer van Impel, ovl. 16 aug. 1697.
5. Eva Sophia Freiin zu Inn- und Knyphausen, vrouwe van Weissenklempenow, geb. Borg Farmsum 16 juni 1644, ovl. Stettin 8 april 1707, tr. 1e Franz von Horn, geb. okt. 1620, ovl. 13 juli 1682; tr. 2e Stettin 4 dec. 1691 Jürgen Graf von Mellin, heer van Damitzow, Neuendorf, Boldevitz, Mönkvitz en Ramitz, geb. Urpala 2 nov. 1633, ovl. Stettin 13 jan. 1713, zn. van Berndt von Mellin en Margaretha von Paykull.
6. Hero Mauritz Freiherr zu Inn- und Knyphausen, geb. 12 juli 1648, ovl. Schoss Lütetsburg 26 juni 1678.

XIIm. Joachim Jacob baron Ripperda, heer van Farmsum, Hellum, Appingedam en Schilwolde, geb. ’s-Gravenhage 1626, ovl. Westminster in Londen 12 april 1661, tr. Loppersum 6 mei 1649134 Anna Helena van Isselmuiden, geb. borg Duirsum in Den Ham omstr. 1630, ovl. Farmsum 4 sept. 1679,135 dr. van Geert, heer van Duirsum in Den Ham (Loppersum), en Anna Cater.
Uit dit huwelijk:

XIIIh. Hero Maurits baron Ripperda, heer van Farmsum, Hellum en Appingedam, geb. 24 april 1650, ovl. 19 okt. 1681, tr. Oosterwijtwerd 11 nov. 1674136 Elisabeth Clant van Stedum, geb. 1656, ged. Groningen 17 aug. 1656, ovl. 12 april 1695, begr. Stedum, dr. van Johan en Anna Coenders van Dunebroek.
Uit dit huwelijk:

XIVk. Anna Elisabeth barones Ripperda, geb. Groningen 1678, ged. in de Martinikerk te Groningen 3 febr. 1678,137 tr. Stedum 9 okt. 1696138 Hillebrand Jacob Gruys, hoofdeling te Loppersum, Wirdum en Eestrum, geb. 1672, ovl. 1 juli 1736,139 zn. van Jacob en Swana Alegonda van Merwede.
Uit dit huwelijk:
1. Hero Moritz Gruys, geb. Groningen; Poelestraat 1698, ged. in de Grote Kerk te Groningen 25 nov. 1698,140 ovl. 11 juni 1720.
2. Jacob Eerenst Gruys, ged. Nieuwe kerk, Groningen 22 febr. 1700.141
3. Elisabeth Peternella Dorothea Gruys, ged. Grote Kerk, Groningen 11 nov. 1701.
4. Jacob Erenst Gruys, geb. Groningen, Singel, ged. Nieuwe kerk, Groningen 19 april 1703.142
5. Swana Helena Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. A-Kerk, Groningen 3 sept. 1704.143
6. Jacoba Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. Grote Kerk, Groningen 28 febr. 1706.144
7. Jacob Daniël Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. Nieuwe kerk, Groningen 24 juli 1707.145
8. Johan Joachim Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. Grote Kerk, Groningen 28 aug. 1708.146
9. Jacob Daniel Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. Nieuwe kerk, Groningen 23 jan. 1710.147
10. Jan Albert Joost Gruys, geb. Singel, Groningen 1712, ged. Martinikerk, Groningen 2 okt. 1712,148 ovl. Groningen 10 juli 1745, tr. Groningen 3 sept. 1740 Catharina Lucretia Lewe van Middelstum, geb. Groningen 1721, dr. van Frederik Willem en Wilhelmina Rengers tot Farmsum.
11. Elisabeth Helena Gruys, geb. Singel, Groningen, ged. Nieuwe kerk, Groningen 19 april 1714,149 ovl. Groningen 1795, tr. Groningen 24 nov. 1736 Louis Wichers, geb. Groningen 9 juli 1710, ontvanger vrijwillige verkopingen te Groningen secretaris raad ter admiraliteit van Amsterdam raadsheer van het hof van justitie van Stad & Lande, ovl. Groningen 20 juni 1776, zn. van Johan en Elisabeth Sophia Trip tot Warffumborg.

VIc. Hiddeke barones Ripperda, geb. omstr. 1457, ovl. 11 nov. 1527, tr. Edzard Manninga, heer van Pewsum, hoofdeling te Loquard en Bergum, ovl. 1504, zn. van Lütet II en Adda Cirksena von Greetsiel.
Uit dit huwelijk:
1. Focko Manninga, tr. Hoyke Tamminga, dr. van Hayko.
2. Poppo Manninga.

VId. Eggerik baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd, Boxbergen, Dijkhuizen, Herwen, Holwierde en Uitwierde, hoofdeling te Godlinze, geb. omstr. 1460, ovl. 1537, tr. 1e (omstr.1485) Tryntie of Trine tho Sickinghe, (Tryntie tho Godlinze), erfvrouwe van Godlinze, geb. omstr. 1465, ovl. tussen 1491 en 1500, dr. van Evert Sickinghe, hoofdeling te Godlinze, en Frouke ter Borch; tr. 2e (1500) Aleyt van Buckhorst, erfvrouwe van Boxbergen, geb. omstr. 1480, ovl. vóór 9 nov. 1511, dr. van Johan, heer van Boxbergen, en Margaretha Sonoy.
Uit het eerste huwelijk:
1. Bawe, volgt VIIe.
2. Evert baron Ripperda, geb. vóór 1500, hoofdeling te Godlinze, ovl. ongetrouwd na 1513.
3. Teede barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. ongetrouwd tussen 1547 en 1552.
4. Tiacke barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. ongetrouwd tussen 31 okt. 1559 en 1561.
Uit het tweede huwelijk:
5. Gerhard baron Ripperda, geb. omstr. 1501, ovl. ongetrouwd in 1585.
6. Unico, volgt VIIf.
7. Oincke baron Ripperda, geb. na 1503, ovl. 1554, tr. 1529 Margareta Bentinck, ovl. na 1559, dr. van Johan en Johanna van Appelthorn.

VIIe. Bawe barones Ripperda, geb. vóór 1500, ovl. vóór 13 juli 1565, tr. Luert Cater, heer van Fraem en Huizinge, zn. van Claes en Bauwe Schultinghe.
Uit dit huwelijk:
1. Claes Cater, tr. Anna Tamminga (VIIIa,1).
2. Luert Cater.
3. Ulske Cater, tr. Evert Clant, zn. van Lubbert en Hermana Horencken.

VIIf. Unico baron Ripperda, heer van Boxbergen, Weldam, Olidam, Boekelo, Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde en Uitwierde, geb. 1503, ovl. 10 juli 1566, begr. Wesepe, tr. (1531) Judith van Twickelo, erfvrouwe van Weldam en Boekelo, geb. omstr. 1510, ovl. Kasteel Boxbergen 23 nov. 1554, dr. van Johan, heer van Twickel, drost van Twente, en Jutte Sticke, erfvrouwe van Weldam.
Uit dit huwelijk:
1. Eggerik baron Ripperda, heer van Boxbergen en Weldam, ovl. in gevangenschap 16 febr. 1584, tr. 1561 Agnes van Ittersum, erfvrouwe van Heeckeren, geb. omstr. 1540, ovl. 1598 of 1599, dr. van Johan, heer van Werkeren, en Anna van Buckhorst tot Zalk en Veekaten.
2. Johan Valck baron Ripperda, geb. omstr. 1533, ovl. 29 nov. 1547.
3. Judith Victoria, volgt VIIIe.
4. Hilania (Helena) barones Ripperda, geb. omstr. 1535, ovl. Arnhem 21 aug. 1582, tr. 1561 Adolf van den Rutenberg, heer van Zuthem, geb. Huis Presikhave 1545, ovl. 1585, zn. van Egbert, heer van Zuthem, en Geertruit van den Boetzelaer tot Presikhave.
5. Johan, volgt VIIIf.
6. Adelheid (Alijt), volgt VIIIg.
7. Adriana, volgt VIIIh.
8. Otto baron Ripperda, geb. omstr. 1540, ovl. ongetrouwd aan de pest in 1570.
9. Adriaan baron Ripperda, heer van Oosterwijtwerd, Dijkhuizen, Holwierde, Uitwierde en Delfzijl, geb. 1548, ovl. ongetrouwd bij zijn broer Eggerik in Deventer 9 maart 1583, begr. in het familiegraf van het geslacht Van den Rutenberg.
10. Herman, volgt VIIIi.
11. Balthasar, volgt VIIIj.

VIIIe. Judith Victoria barones Ripperda, geb. 1534, ovl. Kasteel Weleveld 4 april 1608, begr. in de kerk van Borne, tr. 1558 Christopher von Schele, heer van de Schelenburg en Weleveld, lid van de Ridderschap van Overijssel, geb. 1529, ovl. 20 mei 1606, zn. van Sweder, heer van Schelenburg, en Anna van Welvelde, erfvrouwe van Weleveld.
Uit dit huwelijk:
1. Anna von Schele, heer van Welbergen, geb. Kasteel Weleveld 4 juni 1559, ovl. Haus Welbergen 7 dec. 1624, tr. 1e 1585 Johann von Oldenhaus, heer van Welbergen, geb. 18 aug. 1546, ovl. Haus Welbergen 3 mei 1604, zn. van Christian en Agnes de Vos van Steenwijk; tr. 2e 16 maart 1607 Ernst van Ittersum, heer van Nijenhuis en Benthuis, geb. 1563, ovl. Deventer 9 sept. 1611, zn. van Robert en Johanna Mulert tot Ordel.
2. Judith, volgt IXg.
3. Gertrudt von Schele, geb. 13 dec. 1561, tr. 1e Himer Houwerda von Op- und Wolthusen, heer van Ovelgunne, ovl. 23 nov. 1604, zn. van Keno; tr. 2e 1606 Joachim von Boeselager, geb. Gut Wolmirsleben 1532, ovl. Jever 1615, zn. van Simon en Klara von Lippe; tr. 3e 5 jan. 1617 Jobst Idel von Vincke, heer van Ostenwalde, ovl. 1639, zn. van Rudolf en Margarethe von Neheim.
4. Swedera Sophia von Schele, geb. 1563, ovl. 1590.
5. Margaretha von Schele, geb. 5 april 1564, ovl. 12 aug. 1582.
6. Agnes von Schele, geb. 1565, ovl. 1601.
7. Unica von Schele, geb. 4 aug. 1567, ovl. 1591.
8. Sweder von Schele, heer van Weleveld en Welbergen, geb. Kasteel Weleveld 24 aug. 1569, ovl. ald. 28 mei 1639, tr. 1e Den Ham 27 okt. 1601 Sophia Reiniera van Coeverden, geb. Hellendoorn 1580, ovl. Kasteel Weleveld 22 nov. 1613, dr. van Goossen en Johanna van Ittersum tot Werkeren; tr. 2e 13 juni 1615 Anna von Brawe, geb. Haus Campe, dr. van Hermann en Elseke von Schade zu Ihorst.
9. Wilhelmine von Schele, geb. 3 juni 1572, ovl. Kasteel Weleveld 1601.
10. Daniel von Schele, heer van Kuhof, geb. Kasteel Weleveld 23 okt. 1574, ovl. Gut Kuhof 3 april 1653, tr. N.N. von Heyden, geb. Gut Astrup 1594, ovl. Gut Kuhof 1627, dr. van Menso en Sybilla von Westerholt zu Lembeck.

IXg. Judith von Schele, geb. 28 juni 1560, ovl. 1604, tr. 1595 Joost van Bevervoorde tot Oldemeule, heer van Oldemeule, geb. Zuidlaren 1550, ovl. 1610, zn. van Klaas van Bevervoorde en Anna van Vorden.
Uit dit huwelijk:
Nicolaas Christoffel van Bevervoorde tot Oldemeule, geb. 4 dec. 1596, ovl. 2 jan. 1678, tr. Anna Judith von Ackenschock (IXj,1).

VIIIf. Johan baron Ripperda, heer van Weldam, geb. omstr. 1536, ovl. 15 april 1591, begr. Goor, tr. 20 jan. 1568 Anna von Viermundt, (ook Van Viermundt tot Odinck), erfvrouwe van Oeding, Grasdorf (Rittergut Oldenhus genannt Grasdorf) en Gelsing, geb. omstr. 1540, ovl. na 1602, dr. van Ambrosius, heer van Oeding en Mallem, drost van Steinfurt, en Friederun of Wrede von Morrien a.d.H. Ottenstein und Horstmar.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaan baron Ripperda, ovl. 1617.
2. Ambrosius Ripperda.
3. Dirk Theodoor Ripperda.
4. Eggerik Ripperda.
5. Unico, volgt IXh.
6. Philip baron Ripperda, geb. omstr. 1570, ovl. vóór 18 mei 1601 aan de kinderpokken.
7. Otto baron Ripperda, geb. omstr. 1571, ovl. kinderloos tijdens de Dertigjarige Oorlog in Frankrijk.
8. Judith, volgt IXi.
9. Vrede of Frederica, volgt IXj.
10. Agnes, volgt IXk.
11. Anna Helena (Hilaria), volgt IX-l.

IXh. Unico baron Ripperda, heer van Weldam, Hermanning, Grasdorf en Horst, geb. omstr. 1569, ovl. 25 dec. 1636, tr. 1e 1 juni 1604 Catharina van Voorst, ovl. in de kraam 16 aug. 1605, dr. van Elbert en Johanna van Arnhem; tr. 2e 1608 Anna de Vos van Steenwijk, ovl. vóór 1621, dr. van Hendrik, heer van Ansen, drost van Drenthe en gedeputeerde ter Staten Generaal, en Mechtelt Mulert tot Ordel; tr. 3e na 1621 Agnes barones Ripperda, erfvrouwe van Vorden (IXe,12).
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna barones Ripperda, geb. na 1608, ovl. vóór okt. 1624.